„Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā”


Saņemts atbalsts projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” īstenošanai

     2011.gada 15.decembrī Alūksnes novada Sociālais dienests ir noslēdzis vienošanos ar Nodarbinātības valsts aģentūru kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto sadarbības iestādi par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu projektam „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/070 un Projekta uzraudzībai darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4. prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.2.aktivitātes "Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana" 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.
     Projekta mērķis ir nodrošināt Alūksnes novadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus - dienas aprūpes centru un aprūpi mājās personām ar funkcionāliem traucējumiem un vecuma pensionāriem, sniegt individuālo psiholoģisko atbalstu šīm personām un personām, kas kopj slimu ģimenes locekli, kā arī apmācīt Alūksnes novada Sociālā dienesta speciālistus sociālā darba metožu pilnveidošanai darbā ar klientiem un sniegt speciālistiem konsultatīvu atbalstu (supervīziju). Projektu īstenos Alūksnes novada Sociālais dienests un tā struktūrvienības Birojs „Aprūpe mājās” un Dienas aprūpes centrs „Saules stars”.
     Projekta kopējais ilgums plānots 18 mēneši sākot no 2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.jūnijam. Šajā laikā paredzēts nodrošināt profesionālu aprūpes mājās pakalpojumu Alūksnes novada iedzīvotājiem, kuriem šis pakalpojums līdz šim nebija pieejams, izveidojot mobilās aprūpes vienības, kā arī, izvērtējot nepieciešamību, būs iespēja izmantot trīs drošības telefonus.
     Projekta ietvaros Alūksnē paredzēts izveidot un nodrošināt personām ar funkcionāliem traucējumiem dienas aprūpes centra pakalpojumu katru dienu, kas līdz šim nebija pieejams. Tiks sniegts psiholoģisks atbalsts personām, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti vai slimu personu un personām ar funkcionāliem traucējumiem.      Alternatīvie sociālās aprūpes pakalpojumi veicinās mērķa grupas iekļaušanu sabiedrībā un mazinās sociālo izolāciju.
     Alūksnes novada Sociālā dienesta sociālie darbinieki saņems supervīzijas pakalpojumu, kā arī apgūs jaunas metodes darbā ar klientiem – darbs ar klientu grupām un motivēšanas metodes. Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 99 999,98. Projektu finansēs no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Ieguldījums tavā nākotnē!Alūksnes novada Sociālais dienests paplašina pakalpojumu klāstu

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada pašvaldības Sociālais dienests, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu, kas paredz paplašināt Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu klāstu, ar 2. aprīli uzsācis sniegt aprūpes pakalpojumu visa novada teritorijā.

     Projektu „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” īstenos līdz nākamā gada 31. jūlijam un šajā laikā Sociālā dienesta klientiem - personām ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma cilvēkiem visā novada teritorijā būs pieejams biroja „Aprūpe mājās” sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā, kas līdz šim bija saņemams tikai Alūksnē. Tāpat minēto grupu iedzīvotāji varēs saņemt dienas aprūpes centra „Saules stars” pakalpojumus, psihologa konsultācijas, kā arī profesionāļa konsultācijas jeb supervīziju Sociālā dienesta darbiniekiem. Jāuzsver, ka projekta laikā visi šie pakalpojumi būs saņemami bez maksas.
     Pirmdien, 2. aprīlī Sociālais dienests saņēma trīs automašīnas mobilo brigāžu darbam, ko uz projekta īstenošanas laiku saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem nomās no SIA „GK PROJEKTS”.
Mobilo brigāžu darba pirmajā dienā Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins novēlēja, lai palīdzība, ko pateicoties šim projektam aprūpētāji varēs sniegt visa novada teritorijā, laukos būtu gaidīta.
     Sociālā dienesta vadītāja Regīna Kalniņa uzsvēra, ka projekta īstenošana ir kopīga darba rezultāts, pateicoties domes vadības un deputātu atbalstam, kā arī pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas speciālistu iesaistei projekta sagatavošanā.
     Viņa arī izteica gandarījumu, ka sešiem novada iedzīvotājiem, kuri kļuva par mobilo brigāžu darbiniekiem – sociālajiem aprūpētājiem un autovadītājiem, šī kļuvusi par pirmo darba dienu. Jāteic, ka interese par šo darbu bijusi ievērojama, jo autovadītāja amata vietām pieteikušies apmēram 25 pretendenti, bet aprūpētāja amata vietām – 12.
     - Ar pagastu sociālo darbinieku palīdzību esam apzinājuši biroja „Aprūpe mājās” iespējamos klientus novada teritorijā. Paredzēts, ka apkalposim 60 cilvēkus un šo darbu veiks trīs mobilās aprūpes vienības.      Alūksnes mobilā aprūpes vienība sniegs pakalpojumu klientiem Alūksnē, Jaunalūksnē, Ziemeros, Mārkalnē, Jaunannā, Annā un Kalncempjos. Alsviķu mobilā vienība strādās Alsviķos, Jaunlaicenē, Veclaicenē, Ilzenē un Zeltiņos, bet Mālupes mobilā aprūpes vienība – Mālupē, Malienā, Liepnā un Pededzē. Katrā vienībā strādās divi darbinieki – autovadītājs un aprūpētājs, pie tam arī autovadītājs daļēji veiks aprūpētāja funkcijas, palīdzot fiziski smagākos darbos, - uzsver Sociālā dienesta biroja „Aprūpe mājās” vadītāja Zanda Poruka.
     Viņa norāda, ka jaunais Sociālā dienesta pakalpojums ļaus cilvēkiem iespējami ilgāku laiku pavadīt savā ierastajā vidē, savā dzīvesvietā, saņemot nepieciešamo aprūpi mājās.
     Klientam biroja „Aprūpe mājās” sociālās aprūpes pakalpojumu viņa dzīvesvietā piešķirs ar Sociālā dienesta lēmumu, izvērtējot nepieciešamību. Atbilstoši katras personas individuālajām vajadzībām, noteiks nepieciešamo pakalpojuma apjomu, kas var ietvert gan pārtikas, medikamentu un saimniecības preču piegādi, gan komunālo maksājumu kārtošanu, dzīvojamo telpu uzkopšanu, malkas un ūdens ienešanu, veļas nodošanu mazgāšanā, palīdzību mazgājoties, ģērbšanā, medikamentu lietošanā, protēžu kopšanā, individuālo tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā.
     Par projekta līdzekļiem iegādātas arī piecas jaunas veļasmašīnas, kuras izvietotas Jaunlaicenes, Jaunannas, Liepnas, Pededzes un Mārkalnes pagastu pārvalžu norādītajās telpās.
Iegādāti arī trīs drošības telefoni ar priekšapmaksas kartēm, kurus uz noteiktu laiku, izvērtējot nepieciešamību, izmantos klienti, kam nav telefona, bet kuru veselības stāvoklis ir nestabils un viņiem nepieciešams ziņot par kritiskām situācijām sociālajam darbiniekam, aprūpētājam, mediķim vai uzticības personai.
     Sākot ar jūliju, ik dienu Alūksnē būs pieejami dienas aprūpes centra pakalpojumi, ko nodrošinās par projekta līdzekļiem. Tos arī varēs saņemt personas ar funkcionāliem traucējumiem. Sociālā dienesta darbinieki aicina klientus, kam šis pakalpojums varētu būt nepieciešams, sazināties ar savai dzīvesvietai tuvāko sociālo darbinieku. Dienas aprūpes centrā būs pieejamas mūzikas, mākslas un teātra nodarbības, arī individuālas nodarbības. Ja personai nepieciešama aprūpe un uzraudzība dienas laikā, ģimenes locekļi no rīta varēs viņu atvest uz centru un savukārt vakarā - mājup.
     Projekta laikā nodrošinās arī individuālā psiholoģiskā atbalsta pakalpojumu. Tas nozīmē, ka 16 cilvēkiem būs iespēja saņemt līdz desmit psihologa konsultācijām katram. Plānots, ka no tiem 10 būs personas, kuras aprūpē slimu bērnu vai citu ģimenes locekli, ja tām nepieciešams psiholoģisks atbalsts, lai sekmētu krīzes situāciju pārvarēšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un sešas personas ar funkcionāliem traucējumiem. Psiholoģisko konsultēšanu sniegs pēc vajadzības visu projekta laiku un to nodrošinās divi psihologi un psihoterapeits. Ja šis pakalpojums ir nepieciešams, aicinām vērsties pie sociālā darbinieka savā dzīvesvietā.
     Tāpat projekta laikā ir notikušas divas grupu supervīzijas jeb konsultatīva atbalsta nodarbības Sociālā dienesta darbiniekiem.
     Projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/070 „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 99 999,98. Projektu pilnībā finansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Ieguldījums tavā nākotnē!

Jaunie Sociālā dienesta darbinieki - mobilo brigāžu autovadītāji un aprūpētāji kopā ar Sociālā dienesta biroja „Aprūpe mājās” vadītāju Zandu Poruku un sociālo aprūpētāju Andu Vīksnu (no kreisās)Alūksnē uzsāk sniegt dienas aprūpes pakalpojumu

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada Sociālais dienests turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā”.

     Jūlijā projekta ietvaros uzsākta dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšana personām ar funkcionāliem traucējumiem. Šobrīd dienas aprūpes centru „Saules stars” apmeklē astoņi jaunieši no Alūksnes pilsētas, Liepnas, Ziemera, Mālupes, Jaunlaicenes, Jaunalūksnes pagastiem.
     - Pakalpojuma mērķis ir uzlabot un attīstīt jauniešu sociālās un pašaprūpes prasmes, sniegt jaunas zināšanas. Klienti varēs interesantāk pavadīt savu brīvo laiku un, iespējams, arī satikt jaunus draugus. Savukārt ģimenes locekļiem, kas parasti ikdienā viņus aprūpēja, būs iespēja veltīt laiku sev, darbam. Trīs klientiem, kuriem ir fiziska rakstura traucējumi un kuru dēļ viņi nevar izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai uz centru, no projekta tiks apmaksāti degvielas izdevumi individuālajam transportam, - norāda projekta vadītāja, Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Vija Vārtukapteine.
     Dienas aprūpes centrs strādā katru darba dienu un tajā par klientiem rūpējas sociālā rehabilitētāja Māra Podkalne, aprūpētāja Sņežana Pure, centra vadītāja un sociālā darbiniece Aija Drīle.
     Centra klienti atbilstoši individuālajām vajadzībām var saņemt nepieciešamo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Viņi piedalās teātra, mākslas, mūzikas nodarbībās, saņem sociālā darbinieka atbalstu dažādu individuālo sociālo problēmu risināšanā. Sociālais rehabilitētājs palīdz apgūt, attīstīt un saglabāt sociālās, pašaprūpes prasmes un iemaņas. Klienti piedalīsies dažādos kultūras pasākumos, kas notiks Alūksnē centra darba laikā. Projekta ietvaros pakalpojums tiks sniegts 12 mēnešus.
     Projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/070 „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” ietvaros sociālās aprūpes pakalpojumus mājās turpina nodrošināt arī biroja „Aprūpe mājās” 3 mobilā aprūpes brigādes, aprūpējot klientus Alūksnē, Jaunlaicenes, Jaunalūksnes, Mālupes, Mārkalnes, Malienas, Jaunannas, Liepnas, Ziemera, Alsviķu un Pededzes pagastos.
     - Ņemot vērā klientu atsauksmes, esam pārliecinājušies, ka šāds sociālais pakalpojums novada iedzīvotājiem ir ļoti nepieciešams, - uzsver V. Vārtukapteine.

Ieguldījums tavā nākotnē!Sociālā darba speciālisti apgūst igauņu pieredzi

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada Sociālā dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta (Nr.1 DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/070) „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” ietvaros sociālie darbinieki apmeklēja apmācību kursu, kurā iepazina sociālā darba pieredzi Veru apriņķī Igaunijā.

     Semināru dalībnieki uzzināja par sociālo pakalpojumu – aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem – sniegšanu un grupu konsultāciju sistēmas darbību Veru apriņķī.
Veru apriņķa Pašvaldību savienības pārstāve, sociālā darba speciāliste Marianne Hermann iepazīstināja sociālā darba speciālistus ar sociālo sistēmu Igaunijā, šīs jomas likumdošanu, valsts un vietējo pašvaldību pienākumiem šajā jomā. Tāpat viņa iepazīstināja ar pieredzi, kā Igaunijā tiek izmantotas ES finansētās programmas un pastāstīja par konkrētiem projektiem, kā arī demonstrēja videofilmu par Veru dienas aprūpes centra darbu.
     Veru apriņķa Mācību konsultēšanas centra speciālā pedagoģe Elmi Mürkhain skaidroja Igaunijas normatīvajos aktos pamatskolām un ģimnāzijām paredzētos atbalsta pakalpojumus skolēniem ar īpašām vajadzībām, informēja par darbu sadarbības tīklā starp skolu, bērnu vecākiem un Veru pašvaldību un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Vēlāk semināra dalībnieki strādā darba grupās.
     Sociālā darbiniece Maija Podegrade pēc semināra apmeklējuma atzina, ka tas noticis jauka gaisotnē.
     - Lektori profesionāļi, sava darba entuziasti, sniedza atbildes uz mūs interesējošiem jautājumiem. Radās iespaids, ka Igaunijā sociālajā jomā normatīvo aktu sistēma ir sarežģītāka kā Latvijā. Uzzinājām par ES finansēto programmu Igaunijā – programma cilvēku ar multiproblēmām konsultēšanai. Igaunijā daudz domā un dara, lai pilnveidotu atbalsta pakalpojumus skolēniem ar īpašām vajadzībām un dažādām mācīšanās grūtībām.      Šo pieredzi mums būtu nepieciešams pārņemt, lai vairāk varētu attīstīt atbalsta pakalpojumus un palīdzētu šiem bērniem. Guvām ieskatu par darbu sadarbības tīklā starp skolu, bērnu vecākiem un pašvaldību. Patika igauņu pieredze dažādu sociālo gadījumu risināšanā, kad tiek iesaistīti vairāki speciālisti - zinošu speciālistu komanda, kas strādā pie galda kopā ar ģimeni un bērnu. To mēs arī varētu mēģināt īstenot. Noderīgs veidojums Igaunijā ir mācību konsultēšanas centrs un konsultēšanas komisija, kas ļoti palīdz gan bērniem, gan vecākiem.      Ļoti interesants bija grupu darbs pēc pasaules kafejnīcas metodes - tā var labi izpētīt un izprast kādu noteiktu tēmu, jautājumu, situāciju, - uzskata M. Podegrade.
     Arī Sociālā darbiniece Inga Strauta ir gandarīta par seminārā iegūtajām zināšanām.
     - Divās apmācību dienās saskatīju to, ka Igaunijā sociālais darbs pamatā tiek organizēts tā, lai būtu attīstīts kvalitatīvs sociālo pakalpojumu tīkls tuvāk cilvēka ierastajai videi. Šāda tīkla izveidē izmanto valsts, pašvaldības, nevalstisko organizāciju un visu citu organizāciju resursus. Manuprāt, kā labas prakses piemēru var minēt to, ka šāda tīkla izveidē ir labi attīstīts starpprofesionāļu un arī starpinstitūciju komandas darbs, ar vienotu mērķi atrisināt klienta problēmas. Sociālais darbs šādā tīklā ir radošs un katra pašvaldība var atrast unikālu risinājumu sarežģītām problēmām, kas varbūt pat galīgi neder citai pašvaldībai. Mani priecē tas, ka reālajā dzīvē tiek ietverta ideja par cilvēku spēju darboties kopīgi, sadarboties, balstoties uz savstarpējo atbildību risināt problēmas, izvirzīt nākotnes plānus, veidot vietējās kopienas attīstību, - vērtē I. Strauta.

Ieguldījums tavā nākotnē!


Jaunais mobilās sociālās aprūpes pakalpojums pieprasīts

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


      Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/070 „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” ietvaros jau pusgadu darbojas jauns biroja „Aprūpe mājās” pakalpojums - mobilās aprūpes vienības.

     Šī projekta mērķis ir attīstīt alternatīvus sociālos pakalpojumus un nodrošināt profesionālu sociālo aprūpi mājās Alūksnes novada iedzīvotājiem, kuriem šis pakalpojums līdz šim nebija pieejams. Tas nozīmē, ka lielākais uzsvars tiek likts uz novada lauku teritorijās dzīvojošajiem. Mobilo aprūpes vienību pakalpojums šobrīd tiek nodrošināts Pededzes, Liepnas, Mālupes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Alsviķu, Jaunannas, Malienas, Jaunalūksnes pagastos, kā arī Alūksnē. Kopumā pakalpojumu saņem 60 klienti un pašlaik visas pakalpojumu saņēmēju vietas ir aizpildītas.
     - Projekta ietvaros izveidotas trīs mobilās aprūpes brigādes, katrā no tām darbojas sertificēts aprūpētājs un autovadītājs. Brigādes darbojas tā, lai katra būtu tuvāk un pieejamāk saviem klientiem. Piemēram, Mālupes brigāde apkalpo Mālupes, Malienas, Liepnas un Jaunannas pagastus. Katrai brigādei darba dienās ir izstrādāts savs konkrēts maršruts, līdz ar to mēs varam nodrošināt pakalpojumu pieejamību un to regularitāti. Mūsu klienti šobrīd zina, kurās konkrētās dienās un laikos viņi var rēķināties ar aprūpētāju palīdzību. Klienta dzīvesvietā nodrošinām pārtikas, medikamentu un saimniecības preču piegādi, veicam mājokļa uzkopšanu, ienesam malku un ūdeni, palīdzam veikt personīgo higiēnu. Mūsu brigādes nodrošina klientiem veļas mazgāšanas pakalpojumu konkrēti šim mērķim paredzētās veļas mazgājamajās mašīnās, kuras iegādātas par projekta līdzekļiem. Mēs arī nodrošinām klienta nokļūšanu pie ģimenes ārsta un citiem veselības aprūpes speciālistiem, kā arī nepieciešamības gadījumā izsaucam mediķus. Katram klientam tiek izveidots individuālais aprūpes plāns, kā arī klienta lietā atspoguļots paveiktais sociālās aprūpes process. Sociālā aprūpētāja periodiski izvērtē sociālās aprūpes pakalpojuma apjomu un klientu apmierinātību ar sniegto pakalpojumu. Nepieciešamības gadījumā konsultācijas sniedz sociālie darbinieki, - norāda Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Vija Vārtukapteine.
     Viena no jaunā pakalpojuma saņēmējām ir Ziemera pagasta iedzīvotāja Aija Līviņa. Kundze ar prieku atzīst, ka ir apmierināta ar šo pakalpojumu un ik nedēļu gaida, kad viņas mājās ieradīsies palīgi – mobilās aprūpes brigāde. Šis sociālās aprūpes pakalpojums viņai ļauj arī saglabāt iespēju dzīvot savā dzīvesvietā, tādēļ Aija stingri nosaka, ka šis pakalpojums noteikti jāsaglabā arī turpmāk.
     - Aprūpētāji pie manis ierodas reizi nedēļā, atved pārtiku, aizved veļu mazgāt, citādi man tā būtu jāmazgā ar rokām. Tāpat uzkopj māju, ienes ūdeni un malku. Labprāt izmantoju iespēju aizbraukt uz dušu. Ziemā noteikti vajadzēs rakt sniegu taciņās. Iepriekš, kad nebija aprūpes pakalpojuma, biju sarunājusi cilvēkus, kas man palīdz, jo veselība daudz ko pašai vairs neļauj izdarīt, - saka Aija Līviņa.
     Lai gan Aijas kundzes tuvākie kaimiņi dzīvo netālu, tomēr biežāk satikties viņai iznākot ar aprūpētājiem, kuri Aijas mājā iegriežas ik nedēļu. Viņa atzīst, ka ar viņiem jau iepazinusies tik labi, ka var arī vienkārši aprunāties.
     Projekta laikā cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem vai arī šo cilvēku ģimenes locekļi, kuri ikdienā rūpējas par viņiem, var saņemt psihologa vai psihoterapeita konsultācijas. To var saņemt arī vecāki, kuri rūpējas par bērnu invalīdu mājās. Līdz šim psiholoģisko konsultēšanu ir saņēmušas četras personas. Konsultācijas sniedz psiholoģes Vēsma Kalēja, Daiga Sliņķe un psihoterapeite Ingrīda Rateniece. Aicinām vērsties Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem tuvāk savai dzīvesvietai, ja ir nepieciešama palīdzība dažādās krīzes situācijās, varbūt ir problemātiskas attiecības ģimenē, konflikti vai bijušas citas psihotraumējošas situācijas.
     Jāuzsver, ka projekta ietvaros visi šie pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas.

Ieguldījums tavā nākotnē!Projekta laikā var saņemt psihologa konsultācijas

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada Sociālais dienests turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā”, kura laikā klienti saņem sociālās aprūpes pakalpojumu savā dzīvesvietā un ir pieejamas arī dienas aprūpes centra nodarbības.

     Novada iedzīvotājiem, kuri aprūpē slimu ģimenes locekli vai kuriem pašiem ir funkcionāli traucējumi, projekta laikā ir iespējams saņemt psihologa konsultācijas. Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece, projekta vadītāja Vija Vārtukapteine uzsver, ka tas ir ļoti nozīmīgs piedāvājums tādēļ, ka iepriekš pieaugušajiem psihologa konsultācijas bez maksas nebija pieejamas. Šo pakalpojumu sniedz psiholoģes Vēsma Kalēja, Daiga Sliņķe un psihoterapeite Ingrīda Rateniece. Jāpiebilst, ka 2012. gadā iespēju saņemt psihologa konsultācijas izmantojušas septiņas personas, tostarp Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas (LMSA) Alūksnes nodaļas biedri.
     LMSA Alūksnes nodaļas vadītāja Ināra Priede atzīst, ka nodaļas biedri psihologa pakalpojumus izmantojuši labprāt, jo „tikšanās ar zinošiem un savā jomā gudriem speciālistiem ir ļoti noderīgas”. Viņa uzsver, ka šīs sarunas kalpojušas kā atbalsts un uzmundrinājums, palīdzējušas vairāk izprast sevi un pieņemt veselības stāvokļa radītos ierobežojumus.
     Alūksnes novada Sociālais dienests aicina novada iedzīvotājus ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļus, kam būtu nepieciešama psiholoģiskā konsultēšana, izmantot šo iespēju un pie sociālajiem darbiniekiem savā dzīvesvietā vērsties savlaicīgi, jo pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams ilgāks laiks. Dienas aprūpes centra un psihologa pakalpojumus varēs saņemt līdz šī gada 30. jūnijam.
     2012. gadā projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/070 „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” laikā pakalpojumi sniegti pavisam 87 klientiem, no kuriem 67 turpinās dalību projektā arī šajā gadā.

Ieguldījums tavā nākotnē!Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv