<<< Atpakaļ
 

„Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”

 

     2010. gada 28.septembrī Alūksnes novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Satiksmes ministriju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanu Darbības programmas 2007.-2013.gadam Infrastruktūra un pakalpojumi, prioritātes 3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”, pasākuma 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.

     Projekta mērķis ir radīt komfortablu un drošu satiksmi Alūksnes pilsētas galvenajā tranzītielā.
Projekta ietvaros tiks izstrādāts Pils ielas rekonstrukcijas tehniskais projekts kā arī veikti Pils ielas rekonstrukcijas būvniecības darbi.
Projekta ietvaros paredzēti sekojoši galvenie būvniecības darbi:
     - Tranzītielas brauktuves seguma rekonstrukcija, nodrošinot kvalitatīvu autosatiksmi.
     - Gājēju celiņu izbūve un rekonstrukcija, pielāgojot gājēju infrastruktūru personām ar īpašām vajadzībām un nodrošinot kvalitatīvu un drošu pārvietošanos.
     - Ielas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot satiksmes dalībnieku un gājēju pārvietošanās kvalitāti diennakts tumšajā laikā.
     - Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, nodrošinot kvalitatīvu nokrišņu ūdens aizvadīšanu no brauktuves.
     - Pils ielai piekrītošo ūdensapgādes komunikāciju rekonstrukcija.
     - Prettrokšņa stādījumu izveide, uzlabojot vides kvalitāti.
     - Autobusu pieturvietu rekonstrukcija.
     Projekta īstenošana būtiski sekmēs Alūksnes pilsētas un novada teritorijas sociālekonomisko attīstību.
     Projekta realizācijas rezultātā tiks uzbūvēts kvalitatīvs, tranzīta plūsmas slodzei piemērots ielas segums, pilnveidots gājēju celiņu nodrošinājums un uzlabota to segumu kvalitāte, vienlaikus pielāgojot tos kvalitatīvai satiksmei personām ar īpašām vajadzībām, uzlabots ielas un gājēju celiņu apgaismojums, nodrošināta kvalitatīva lietus ūdeņu savākšana no brauktuves, celta vides kvalitāte, izveidojot prettrokšņa stādījumus, izveidoti drošai satiksmei nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi - ceļa zīmes, gājēju pārejas, aizsargbarjeras krustojumu zonās.
     Plānotais projekta realizācijas laiks ir 24 mēneši līdz 2012.gada 30.jūnijam.
     Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 1 484 078,00. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 1 261 466,30 (85%), valsts budžeta finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 178 089,36 (12%).

Ieguldījums tavā nākotnē!

 

2011.gada 9.martā

Pils ielas rekonstrukcijas projekts

     Alūksnes novada pašvaldībā turpinās darbs pie Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”.

     Šobrīd ir izbeigta izsludinātā iepirkuma procedūra. Lai veiksmīgi realizētu tranzītielas rekonstrukcijas projektu ir nepieciešams veikt samazinājumu būvniecības apjomos un projekta iznākuma rādītājos, vienlaicīgi nesamazinot piešķirto finansējumu, tādēļ Alūksnes novada pašvaldība iesniedza lūgumu Satiksmes ministrijai par iespējamām izmaiņām projekta pieteikumā.
     Vienošanos ar LR Satiksmes ministriju par minētā projekta īstenošanu Alūksnes novada pašvaldība parakstīja 2010. gada 28. septembrī. Projekta mērķis ir radīt komfortablu un drošu satiksmi galvenajā Alūksnes tranzītielā.
     Projektā paredzēts izstrādāt Pils ielas rekonstrukcijas tehnisko projektu un veikt Pils ielas rekonstrukciju.           Projektā sākotnēji (bez apjoma samazinājuma) paredzētie galvenie darbi ir ielas brauktuves seguma rekonstrukcija, gājēju celiņu izbūve un rekonstrukcija, pielāgojot tos personām ar īpašām vajadzībām un nodrošinot drošu pārvietošanos, ielas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot satiksmes dalībnieku un gājēju pārvietošanās kvalitāti diennakts tumšajā laikā, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, nodrošinot nokrišņu ūdens aizvadīšanu no brauktuves, ielai piekrītošo ūdensapgādes komunikāciju rekonstrukcija, prettrokšņa stādījumu izveide, autobusu pieturvietu rekonstrukcija.
     Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 1 484 078,00. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 1 261 466,30 (85%), valsts budžeta finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 178 089,36 (12%).

Ieguldījums tavā nākotnē!

Izstrādā Pils ielas tehnisko projektu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” Alūksnes novada pašvaldība iepirkuma rezultātā noslēgusi līgumu ar SIA „VERTEX PROJEKTI” par Pils ielas tehniskā projekta izstrādi un tā realizācijas autoruzraudzību.

     Saskaņā ar noslēgto līgumu, tehniskais projekts jāizstrādā līdz šī gada 16. decembrim.
Projektā paredzēts izstrādāt Pils ielas rekonstrukcijas tehnisko projektu un veikt Pils ielas rekonstrukciju, radot komfortablu un drošu satiksmei galvenajā Alūksnes tranzītielā.
     Lai realizētu tranzītielas rekonstrukcijas projektu, nepieciešams samazināt būvniecības apjomus un projekta iznākuma rādītājus, vienlaikus nesamazinot piešķirto finansējumu, tādēļ Alūksnes novada pašvaldība iesniedza lūgumu Satiksmes ministrijai par iespējamām izmaiņām projekta pieteikumā. Pagaidām atbilde no ministrijas nav saņemta, tādēļ tehnisko projektu izstrādā saskaņā ar sākotnējo projekta pieteikumu.
     Projektā sākotnēji (bez apjoma samazinājuma) paredzētie galvenie darbi ir ielas brauktuves seguma rekonstrukcija, gājēju celiņu izbūve un rekonstrukcija, pielāgojot tos personām ar īpašām vajadzībām un nodrošinot drošu pārvietošanos, ielas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot satiksmes dalībnieku un gājēju pārvietošanās kvalitāti diennakts tumšajā laikā, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, nodrošinot nokrišņu ūdens aizvadīšanu no brauktuves, ielai piekrītošo ūdensapgādes komunikāciju rekonstrukcija, prettrokšņa stādījumu izveide, autobusu pieturvietu rekonstrukcija.
     Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 1 484 078,00. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 1 261 466,30 (85%), valsts budžeta finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 178 089,36 (12%).

Ieguldījums tavā nākotnē!

Notiek atklātais konkurss Pils ielas rekonstrukcijas būvdarbu veikšanai

26.03.2012.

Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks


     Alūksnes novada pašvaldība martā izsludināja iepirkumu Alūksnes pilsētas tranzīta maršruta „Pils iela” būvdarbiem saskaņā ar SIA „VERTEX PROJEKTI” izstrādāto tehnisko projektu.

     Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajā projektā galvenie paredzētie darbi ir ielas brauktuves seguma rekonstrukcija, gājēju celiņu izbūve un rekonstrukcija, pielāgojot tos personām ar īpašām vajadzībām un nodrošinot drošu pārvietošanos, ielas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot satiksmes dalībnieku un gājēju pārvietošanās kvalitāti diennakts tumšajā laikā, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, nodrošinot nokrišņu ūdens aizvadīšanu no brauktuves, ielai piekrītošo ūdensapgādes komunikāciju rekonstrukcija, autobusu pieturvietu rekonstrukcija.
     Tranzīta maršruta rekonstrukciju veiks 2980 metru garumā. Rekonstruējamās ielas posma sākums ir no Pils, Miera un Rīgas ielu krustojuma, bet beigas – pie krustojuma ar Pleskavas ielu.
     Tā kā Pils iela ir centrālā iela Alūksnē, protams, rūpīgi jādomā par satiksmes ierobežošanu vai transportlīdzekļu kustības novirzīšanu uz citām ielām būvdarbu laikā. Būvuzņēmējam, kurš iepirkuma procedūras rezultātā iegūs tiesības būvēt šo objektu, būs jāizstrādā satiksmes organizācijas shēma un informācija par to, kā notiks būvdarbi, kur būs apgrūtināta pārvietošanās.
     Ņemot vērā piešķirto finansējumu un atbilstoši inženierģeoloģiskās izpētes datiem rekonstrukcijas gaitā plānots veikt ielas seguma klātnes pilnu, bet vietām daļēju atjaunošanu. Līdz šim Pils iela dažādos posmos bija atšķirīgā platumā – no 7 līdz pat 12 metriem. Realizējot projektu, ielas platums visā garumā būs vienāds – 8 metri. Pie tam, iela būs par pusmetru platāka nekā normālprofils, taču šī atkāpe ir tādēļ, ka Alūksnē ir raksturīgs liels nokrišņu daudzums ziemā.
     Projektu īstenojot, tranzīta maršrutā esošās automašīnu stāvvietas pie Hipotēku bankas un veikala „Maks” ierobežotā būvniecības finansējuma dēļ nerekonstruēs, taču pēc projekta pabeigšanas automašīnas tajās nevarēs novietot perpendikulāri brauktuvei, bet tikai slīpi braukšanas virzienā. Rekonstruēs arī iepretim Bībeles muzejam esošās automašīnu stāvvietas, saglabājot novietošanu paralēli ielas brauktuvei. Autobusu stāvvietas paplašinājumu projektā paredzēts izbūvēt Pils ielas labajā pusē aiz Jaunās pils, lai būtu iespējams novietot tūristu autobusus.
     Būtiskas pārmaiņas piedzīvos Pils, Miera un Rīgas ielu krustojums, kur drošības apsvērumu dēļ veiks satiksmes plūsmas rekonstrukciju, likvidējot Pils ielas brauktuvi no krustojuma ar Miera ielu līdz pašreizējai izbrauktuvei no Pils ielas uz Rīgas ielas. Arī Miera ielas pievads Pils ielai mainīsies – to iztaisnos krustojuma pārredzamības uzlabošanai. Līdzīgi redzamības uzlabošanai projektā paredzēts taisnot arī Siguldas un Latgales ielu krustojumus ar Pils ielu.
     Rekonstruējamajā ielas posmā paredzēta slēgtā tipa lietus ūdens novadīšanas sistēma. Ielas rekonstrukcijas laikā nomainīs un izbūvēs jaunas plastmasas gūlijas – lietus ūdens uztvērējus, mainīs esošās caurtekas, veiks apgaismojuma rekonstrukciju.
     Projekts paredz arī jaunu ietvju izbūvi. Būtisks ieguvums būs ietve no Miera ielas līdz „Saules veikalam” ielas kreisajā pusē centra virzienā. Jauna ietve būs arī no Pils ielas krustojuma ar Dzirnavu ielu līdz pat krustojumam ar Brūža ielu.
     Izmaiņas būs arī gājēju pāreju risinājumos. Būs jauna pāreja posmā starp Ojāra Vācieša ielu un Rijukalna ielu, mainīs pārejas pie „Saules veikala” atrašanās vietu un rekonstruēs pāreju Miera ielas noslēgumā pie Pils ielas. Būtisks ieguvums gājējiem būs pāriešanas vieta uz Pils ielas pie krustojuma ar Miera ielu, kur līdz šim gājējiem nav bijis drošas pārejas vietas. Pāriešanas vieta ir pārejai piemērota vieta ar pazeminātām ielas apmalēm, ar saliņu ielas vidū vai bez tās, apgaismojumu, taču šeit gājējiem nav priekšroka attiecībā pret transportlīdzekļiem. Transportlīdzekļu kustība Alūksnē nav tik intensīva, lai gājējiem būtu nepieciešams ielu šķērsot tikai gājēju pārejā, tādēļ projekts paredz Pils ielā ierīkot vairākas šādas pāriešanas vietas.
     Pils ielas garumā rekonstruēs arī autobusu pieturvietas. Vairākās vietās būs mainīts to novietojums, lai nodrošinātu atbilstību standartiem. Visās pieturvietās būs nojumes, atkarībā no pasažieru plūsmas un konkrētās vietas iespējām nojumes būs lielas vai mazākas. Pieturvietās izvietos arī atkritumu tvertnes. Autobusu pieturu pasažieru platformām, tāpat kā jaunajām ietvēm, paredzēts mākslīgā betona bruģakmens segums.      Projektā paredzēts uzstādīt arī jaunus soliņus.
     Ielas zaļo zonu papildinās ar apstādījumiem – ir paredzēti lielizmēra koku – pīlādžu – stādījumi, tomēr atsevišķās vietās projekta īstenošanai vajadzēs nogriezt kādu jau esošu koku. Pils ielas vidus posmā tur jau augošie kastaņu stādījumi saglabāsies.
     Paldies visiem Pils ielasi pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri atsaucās uzaicinājumam un ieradās uz sanāksmi, lai uzklausītu informāciju par rekonstrukcijas projektu un izteiktu savas domas.
Vēršam nekustamo īpašumu īpašnieku un lietotāju uzmanību uz to, ka pēc Pils ielas rekonstrukcijas piecu gadu laikā pašvaldība neizsniegs nekādas rakšanas atļaujas šajā teritorijā, līdz ar to aicinām sarosīties tos iedzīvotājus un uzņēmējus, kas saviem nekustamajiem īpašumiem Pils ielā plānojuši kādus inženierkomunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas) pieslēgumus no maģistrālēm un izmantot būvdarbu sagatavošanas un izpildes laiku.
     Projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/001 realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros. Lai veiksmīgāk varētu realizēt projektu un sasniegt plānotos uzraudzības rādītājus, ir pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2013. gada 31. decembrim.
     Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 1 484 078,00. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 1 261 466,30 (85%), valsts budžeta finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 178 089,36 (12%).

Ieguldījums tavā nākotnē!

Apstrīd Pils ielas rekonstrukcijas atklātā konkursa rezultātus

Dzintars Adlers,
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks

     Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atklātajā konkursā „Būvdarbu veikšana projektā „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”.

     Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, komisija nolēma slēgt līgumu ar pretendentu piegādātāju apvienība SIA „MATTHAI” un MATTHAI BAUUNTERNEHMEN GmbH&Co.KG, kuru piedāvātā līgumcena bija Ls 1 637 851,58 bez PVN.
     Viens no pretendentiem – SIA „LIMBAŽU CEĻI” Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedzis iesniegumu, kurā lūdz aizliegt pašvaldībai slēgt iepirkuma līgumu ar izvēlēto pretendentu, atcelt lēmumu par atklātā konkursa rezultātiem un uzdot veikt pretendentu atkārtotu vērtēšanu, savu pieprasījumu pamatojot ar viņuprāt saskatītu nolikuma prasību neievērošanu. SIA „LIMBAŽU CEĻI” piedāvājums ir par Ls 157 655,38 bez PVN dārgāks nekā minētajai piegādātāju apvienībai.

     Jāuzsver, ka no iesniegtajiem pieciem piedāvājumiem tikai abu minēto pretendentu piedāvājumi bija vienīgie, kas atbilda konkursa nolikuma prasībām. Izvērtējot piedāvājumus, pašvaldība nešaubīgi ņem vērā savas finanšu iespējas. Jāatzīst, ka arī pašvaldības izvēlētā pretendenta – piegādātāju apvienības - piedāvājums pārsniedz konkrētā projekta plānoto kopējo attiecināmo izmaksu summu par 153 773 latiem bez PVN. Savukārt SIA „LIMBAŽU CEĻI” iesniegtais finanšu piedāvājums projekta attiecināmo izmaksu apjomu pārsniedz par 311 428,96 latiem bez PVN. Līdz ar to pašvaldībai jādomā par finansējumu šīs starpības segšanai, pie kam projekta gaitā tai jāmaksā arī pievienotās vērtības nodoklis.
     Līdz brīdim, kad saņemsim IUB lēmumu par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem, pašvaldība nedrīkst slēgt iepirkuma līgumu, kas nozīmē, ka nedrīkstam uzsākt Pils ielas rekonstrukciju.

Ieguldījums tavā nākotnē!

Pašvaldībai atļauts slēgt līgumu par Pils ielas rekonstrukciju

2012.gada 7.augusts

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi pašvaldībai pozitīvu atbildi no Iepirkumu uzraudzības biroja par viena no atklātā konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” pretendentiem sūdzību. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, ka minētā pārsūdzība nav pamatota un tajā izteiktie lūgumi noraidāmi, līdz ar to pašvaldībai ir atļauts slēgt iepirkuma līgumu ar atklātā konkursā noteikto uzvarētāju.

     Kā jau esam informējuši, Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu komisija, izvērtējot atklātajam konkursam par Pils ielas rekonstrukciju iesniegtos piedāvājumus, apstiprināja otru lētāko būvnieku - piegādātāju apvienību SIA „Matthai” un „Matthai Bauunternehmen GmbH&Co.KG”, bet, izmantojot likumīgās tiesības, viens no pretendentiem, kura piedāvājums bija dārgāks – SIA „Limbažu ceļi”, iesniedza sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā. Šī iemesla dēļ pašvaldība nedrīkstēja uzsākt līguma slēgšanu ar izvēlēto pretendentu līdz atbildes no Iepirkumu uzraudzības biroja saņemšanai un būvdarbu uzsākšana kavējās.
     - Žēl, ka mūsu valstī normatīvie akti paredz pārāk daudz šādu birokrātisku, bet varbūt arī pamatotu iespēju, kas kavē pašvaldībām sasniegt plānotos mērķus. Diemžēl šajā situācijā pašvaldībai nebija iespējams līgumu par būvdarbu veikšanu noslēgt ātrāk, jo pretendenti izmantoja savas tiesības pārsūdzēt pašvaldības iepirkumu komisijas lēmumu, cerot, ka viņu sūdzību apmierinās, vienlaikus zinādami, ka tā ir nepamatota. Nepatīkami, ka cietēji šajā situācijā ir pašvaldība un Alūksnes iedzīvotāji, - norāda Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.
     Šobrīd, kad gaidītā atbilde ir saņemta, un IUB iesniegumu izskatīšanas komisija secinājusi, ka sūdzības iesniedzēja iesniegums nav pamatots un tajā izteiktie lūgumi noraidāmi, pašvaldība slēgs līgumu par būvdarbu veikšanu ar izvēlēto pretendentu, kā arī pieprasīs būvatļauju darbu veikšanai, lai augusta otrajā pusē jau uzsāktu pirmos darbus Pils ielā.

Ieguldījums tavā nākotnē!Noslēgts līgums par Pils ielas rekonstrukciju

2012.gada 21.augusts

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     13. augustā noslēgts līgums ar būvnieku - piegādātāju apvienību „SIA „Matthai” un „Matthäi Bauunternehmen GmbH&Co.KG” par Pils ielas rekonstrukciju.

     Pirmā būvsapulce plānota 23. augustā, kur tiks saskaņota turpmākā darbu gaita. Būvdarbus plānots sākt no Rīgas ielas krustojuma. Plānots, ka būvdarbi dabā sāksies 3. septembrī un tos iecerēts pabeigt 18 mēnešu laikā. Būvuzraudzību veiks SIA „Jurēvičs un partneri”, savukārt autoruzraudzību - tehniskā projekta izstrādātājs SIA „VERTEX PROJEKTI”.
     14. augustā notikušajā domes ārkārtas sēde tika precizēta būvdarbu summa, ņemot vērā iepirkuma rezultātus un veikti grozījumi 2010. gada 18. martā pieņemtajā lēmumā „Par Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda konkursā 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ar projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā””. Papildu nepieciešami vēl nepilni 600 000 latu, šī papildu summa tiks iekļauta projekta neattiecināmajās izmaksās un projekta realizēšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē.
     Projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/001 realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.

Ieguldījums tavā nākotnē!Alūksnē sāksies Pils ielas un siltumtrašu rekonstrukcija

29.08.2012.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Plānots, ka septembra sākumā Alūksnē uzsāks divu nozīmīgu projektu – „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”” un „Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” īstenošanu.

     Augusta vidū pašvaldība noslēdza līgumu ar būvnieku par Pils ielas rekonstrukciju. Kā jau esam informējuši, atklātā konkursā par būvnieku tika izvēlēta piegādātāju apvienība „SIA „Matthai” un „Matthäi Bauunternehmen GmbH&Co.KG”. Objekta būvuzraudzību veiks SIA „Jurēvičs un partneri”, savukārt autoruzraudzību - tehniskā projekta izstrādātājs SIA „VERTEX PROJEKTI”.
     14. augustā notikušajā domes ārkārtas sēdē tika precizēta būvdarbu summa, ņemot vērā iepirkuma rezultātus, un veikti grozījumi 2010. gada 18. martā pieņemtajā lēmumā par pašvaldības piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda konkursā ar Pils ielas rekonstrukcijas projektu. Papildu bija nepieciešami vēl nepilni 600 000 latu, šo summu iekļaus projekta neattiecināmajās izmaksās un projekta realizēšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē.
     Savukārt siltumtrašu rekonstrukcijas un jaunu trašu izbūves projektā iepirkuma procedūras rezultātā par būvnieku izvēlēts SIA „Siltums Jums”. Pirmā būvsapulce notika 23. augustā, kurā abu projektu īstenošanā iesaistītie būvnieki saskaņoja turpmāko darbu gaitu. Arī turpmāk šādas sapulces notiks regulāri.
     Pils ielas rekonstrukcijas projektā būvdarbus plānots sākt no Rīgas ielas krustojuma. Siltumtrašu rekonstrukcijas un izbūves projekta laikā primārie darbi, ko plānots veikt šoruden, ir maģistrālo izvadu izbūve no Parka ielas katlu mājas pa Baložu bulvāri līdz Helēnas ielai, kā arī pa Parka, Skolas un Brūža ielām gar Alūksnes pilsētas Tautas namu uz Veco pili – topošo Alūksnes Mākslas skolas ēku.
     Savukārt kopā ar Pils ielas rekonstrukciju iecerēts uzsākt siltumtrases būvniecību no Baložu bulvāra un Pils ielas krustojuma līdz Brūža ielai. Tālāk SIA „Siltums Jums” plāno turpināt siltumtrases izbūvi pa Pils ielu Torņa ielas virzienā tik tālu, cik to šoruden atļaus laika apstākļi.
     Tāpat līdz apkures sezonai iecerēts izbūvēt trases posmu no Helēnas un Jāņkalna ielu krustojuma līdz Ganību ielai un no Ganību ielas un Helēnas ielas krustojuma līdz Krišjāņa Barona ielai.
     Tā kā abi projekti ritēs vienlaikus un tie ir saistīti ar satiksmes ierobežojumiem, aicinām iedzīvotājus un īpaši autovadītājus ar sapratni un iecietību uztvert neērtības, kas radīsies projektu īstenošanas laikā. Plānots, ka Pils ielas rekonstrukcijas laikā iebraukšanai Alūksnē no Alsviķu puses izmantos Rūpniecības ielu.      Konkrētāk par satiksmes organizācijas shēmām projekta gaitā informēsim Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

     Projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/001 realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.

 
Ieguldījums tavā nākotnē!   Ieguldījums tavā nākotnē!

 

Rit Pils ielas rekonstrukcijas projekts

03.10.2012.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros Alūksnē septembrī būvuzņēmējs - pilnsabiedrība „CEKA M”, ar ko noslēgts līgums par rekonstrukcijas darbu veikšanu, uzsāka darbus Pils ielā saskaņā ar SIA „VERTEX PROJEKTI” izstrādāto tehnisko projektu.

     Tranzīta maršruta rekonstrukcija notiks 2,935 kilometru garumā. Rekonstruējamā ielas posma sākums ir no Pils, Miera un Rīgas ielu krustojuma, bet beigas – pie krustojuma ar Pleskavas ielu. Ņemot vērā piešķirto finansējumu un atbilstoši inženierģeoloģiskās izpētes datiem, rekonstrukcijas gaitā plānots veikt ielas seguma klātnes pilnu, bet vietām daļēju atjaunošanu. Realizējot projektu, ielas platums visā garumā būs vienāds – 8 metri.
     Plānots, ka Pils iela būvdarbu veikšanas laikā satiksmei netiks slēgta, bet būs ievērojami ātruma ierobežojumi. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un, ja iespējams, apbraukt šo ielas posmu pa citu ceļu.
     Kā jau pašvaldība ir informējusi „Alūksnes Novada Vēstīs”, galvenie projektā paredzētie darbi ir ielas brauktuves seguma rekonstrukcija, gājēju celiņu izbūve un rekonstrukcija, pielāgojot tos personām ar īpašām vajadzībām un nodrošinot drošu pārvietošanos, ielas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot satiksmes dalībnieku un gājēju pārvietošanās kvalitāti diennakts tumšajā laikā, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, nodrošinot nokrišņu ūdens aizvadīšanu no brauktuves, ielai piekrītošo ūdensapgādes komunikāciju rekonstrukcija, autobusu pieturvietu rekonstrukcija.
     No rekonstrukcijas darbu uzsākšanas būvuzņēmējs ir veicis vecā ielu un ietves asfalta seguma un betona apmaļu demontāžu Pils ielas posmā no krustojuma ar Rīgas un Miera ielām līdz Augusta ielai. Miera un Pils ielu krustojumā demontē caurteku, kuru plānots rekonstruēt. Šobrīd tiek saskaņoti izmantojamie materiāli, bet turpmāk plānotie darbi ir lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana šajā posmā un ietves izbūve Pils ielā no slimnīcas puses.
     Pašvaldība plāno, ka demontēto asfaltu, kas šobrīd tiek uzkrāts atbērtnē, varētu izmantot kā izejmateriālu, lai to uzklātu sliktākā stāvoklī esošajām grants seguma ielām.
     Būtiskas pārmaiņas piedzīvos Pils, Miera un Rīgas ielu krustojums, kur drošības apsvērumu dēļ veiks satiksmes plūsmas rekonstrukciju, likvidējot Pils ielas braucamo daļu no krustojuma ar Miera ielu līdz pašreizējai izbrauktuvei no Rīgas ielas uz Pils ielu. Šajā nelielajā posmā saglabāsies tikai gājēju ietve, bet pašreizējais ielas posms tiks pārvērsts par zaļo zonu. Arī Miera ielas pievads Pils ielai mainīsies – to iztaisnos, lai uzlabotu krustojuma pārredzamību.
     Projekts paredz arī jaunu ietvju izbūvi un būtisks jaunums ielas posmā, kur jau šobrīd notiek rekonstrukcija, būs ietve no Miera ielas līdz veikalam „Maxima” ielas kreisajā pusē centra virzienā.
     Izmaiņas būs arī gājēju pāreju risinājumos - mainīsies pārejas pie veikala „Maxima” atrašanās vieta un tiks rekonstruēta pāreja Miera ielas noslēgumā pie Pils ielas. Būtisks ieguvums gājējiem būs pāriešanas vieta uz Pils ielas pie krustojuma ar Miera ielu, kur līdz šim gājējiem nav bijis drošas pārejas. Turpmāk te būs ielas pāriešanai piemērota vieta ar pazeminātām apmalēm, saliņu ielas vidū un apgaismojumu.
     Projektā rekonstruēs arī autobusu pieturvietas. Vairākās vietās būs mainīts to novietojums, lai nodrošinātu atbilstību standartiem. Visās pieturvietās būs nojumes, atkarībā no pasažieru plūsmas un konkrētās vietas iespējām nojumes būs lielas vai mazākas. Pieturvietās izvietos arī atkritumu tvertnes. Autobusu pieturu pasažieru platformām, tāpat kā jaunajām ietvēm, paredzēts mākslīgā betona bruģakmens segums. Projektā paredzēts izvietot arī jaunus soliņus.
     Atbilstoši izstrādātajam projektam, paredzēta atsevišķu koku nozāģēšana Pils ielas sarkano līniju zonā vietās, kur tas nepieciešams projekta īstenošanai. Apstādījumu aizsardzības komisija ir veikusi šo koku apsekošanu dabā un konstatējusi, ka projekta realizācijas ietvaros pieļaujama to nozāģēšana un tas nesamazinās ainavas kvalitāti.
     Dažus kokus paredzēts nozāģēt posmā līdz Augusta ielai. Būvnieki īpaši saudzīgi bijuši pret divām tūjām, kuras auga zaļajā zonā Pils, Rīgas un Miera ielu krustojumā – tās tika izraktas nevis nozāģētas un plānots tās iestādīt kapsētā.
     Alūksniešu iemīļotās kastaņas, kas rotā Pils ielu tās vidusposmā, saglabāsies, tikai divas no tām būs jānozāģē sakarā ar ielas profila maiņu konkrētajā vietā.
     Taču jāuzsver, ka Pils ielas zaļo zonu projekta laikā papildinās ar jauniem stādījumiem 800 metru garumā – posmā līdz Augusta ielai, kur pašlaik notiek rekonstrukcija, jauni lielizmēra pīlādžu stādu stādījumi plānoti Pils un Rīgas ielu krustojumā. Jaunu zaļo rotu Pils iela iegūs arī citās vietās.
     Vēlreiz atgādinām nekustamo īpašumu īpašniekiem un lietotājiem, ka 5 gadu laikā pēc Pils ielas rekonstrukcijas pašvaldība neizsniegs nekādas rakšanas atļaujas šajā teritorijā, līdz ar to aicinām sarosīties tos iedzīvotājus un uzņēmējus, kas saviem nekustamajiem īpašumiem Pils ielā plānojuši kādus inženierkomunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas) pieslēgumus no maģistrālēm, un izmantot būvdarbu sagatavošanas un izpildes laiku.
     Pašvaldības laikrakstā regulāri iepazīstināsim ar projekta gaitu, aktuālā informācija un satiksmes organizācijas shēmas Pils ielā projekta realizācijas gaitā būs apskatāmas www.aluksne.lv.
     Projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/001 realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.
     Projekta kopējā summa Ls 1 981 800,41, ko sastāda attiecināmās izmaksas Ls 1 484 078,00 un neattiecināmās izmaksas Ls 599 462,25. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 1 261 466,30 (85%), valsts budžeta finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 178 089,36 (12%).

Ieguldījums tavā nākotnē!


Pils ielas rekonstrukcija Alūksnē turpinās

18.10.2012.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnē pilnsabiedrība „CEKA M” turpina Pils ielas rekonstrukciju Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros.

     Iknedēļas būvsapulcēs pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība, būvuzņēmējs un būvuzraugs apspriež projekta gaitu un šonedēļ sanāksmē izskanēja nepatīkama informācija, ka naktī no otrdienas uz trešdienu kāda persona vai personu grupa sabojājusi būvnieku paveikto – 44 metru garumā izgāztas svaigi iebetonētās apmales ietvei Pils ielā no krustojuma ar Miera ielu slimnīcas virzienā. Ņemot vērā, ka minētajā naktī pilsētā arī citviet ir nodarīti lielāki vai mazāki postījumi, visdrīzāk, ka vainīgie meklējami tepat Alūksnē.
     Skumji, ka cita padarīto kāds ar tik vieglu sirdi sabojājis. Diemžēl vienreiz paveiktais būvniekiem būs jādara otrreiz, līdz ar to apmaļu iebetonēšanai vēlreiz tiks tērēts gan laiks, gan arī materiāli. Būvfirmas pārstāvji sanāksmē pat izteica priekšlikumu, ka būtu gatavi atlīdzināt cilvēkam, kurš uzrādītu šajā nodarījumā vainīgos.
     Kā jau Alūksnes novada pašvaldība ir informējusi, Pils ielas rekonstrukcija notiks 2,935 kilometru garumā no krustojuma ar Miera un Rīgas ielām līdz Pleskavas ielai. Šobrīd darbi rit Pils, Miera un Rīgas ielu krustojumā un posmā līdz Augusta ielai. Būvuzņēmējs informēja, ka objektā palielināts strādājošo skaits un darba temps.      Plānots, ka sestdien daļā no ielas posma, kuram noņemts vecais asfalta segums, ieklās šķembas. Turpmākie darbi būs jau iepriekš minētās ietves izbūve, sāngrāvja tīrīšana un rakšana, caurteku demontāža un montāža.
     No Pils ielas demontētais asfalts šobrīd tiek uzkrāts atbērtnē un pašvaldība plāno to izmantot kā izejmateriālu sliktākā stāvoklī esošo pilsētas grantēto ielu seguma uzlabošanai. Šonedēļ tautsaimniecības komitejā deputāti nolēma, ka vispirms šo materiālu izmantos tām grantētajām ielām, kurās šobrīd notiek būvdarbi ūdenssaimniecības projekta ietvaros. Pēc ielu segumu sakārtošanas atlikušo no Pils ielas noņemto asfaltu, ja tāds būtu, pašvaldība varētu piedāvāt uzņēmējiem savu teritoriju sakārtošanai.
     Iecerēts, ka Pils iela būvdarbu veikšanas laikā satiksmei netiks slēgta, izņemot atsevišķus posmus, kur varbūt būs vajadzīgs ielu transporta kustībai slēgt īslaicīgi. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un, ja iespējams, braukšanai izvēlēties citu ceļu.
     Projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/001 Alūksnes novada pašvaldība realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.
     Projekta kopējā summa Ls 2 083 540,25, ko sastāda attiecināmās izmaksas Ls 1 484 078,00 un neattiecināmās izmaksas Ls 599 462,25. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 1 261 466,30, valsts budžeta finansējums būs Ls 44 522,34, bet pašvaldības finansējums – Ls 822 073,95.

Ieguldījums tavā nākotnē!

 

Ziemā Pils ielas rekonstrukcijā būs pārtraukums

27.11.2012.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


      Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros Alūksnē turpinās Pils ielas rekonstrukcija. Darbi rudens periodā turpināsies tik ilgi, cik to atļaus laika apstākļi. Ziemā projektā būs darbu tehnoloģiskais pārtraukums un rekonstrukciju būvuzņēmējs atsāks pavasarī.

     Projekta laikā Pils ielu rekonstruēs 2,935 kilometru garumā. Šobrīd darbi notiek posmā no Pils, Miera un Rīgas ielu krustojuma līdz Augusta ielai. Lai arī darbi nerit tik raiti, kā to vēlētos pilsētas iedzīvotāji un Alūksnes novada pašvaldība, tomēr minētajā krustojumā jau arvien skaidrāk ir samanāmas jaunās satiksmes organizācijas iezīmes. Turpinās ietvju atjaunošana un izbūve, lietusūdens kanalizācijas un elektroapgādes sistēmas ierīkošana, lai atjaunotu ielu apgaismojumu Rīgas ielā.
     Tiekoties ar pašvaldības vadību, projekta ieviešanas grupu un būvuzraugu, atbildīgais darbu vadītājs Jovits Gurčus apliecināja, ka uzņēmuma mērķis ir rudenī, kamēr to atļauj laika apstākļi, posmā, kur šobrīd notiek rekonstrukcija, izbūvēt ietves, lai gājējiem nebūtu problēmas pārvietoties. Ielas braucamā daļa gan vēl jaunu segumu neiegūs un būvnieki apņemas paši rūpēties par tās stāvokli ziemā, ja to nedarīs autoceļu uzturētājs.
     - Apzināmies, ka nākamajā gadā vajadzēs strādāt ar dubultu jaudu, lai iekļautos paredzētajā projekta īstenošanas termiņā. Piesaistīsim kvalificētu darbaspēku, lai to varētu izdarīt, - apņēmību projektu pabeigt laikus pašvaldībai apliecināja atbildīgais darbu vadītājs.
     Diemžēl laika apstākļi būvniekus nelutināja, jo gan oktobrī, gan novembrī bija ilgstoši lietus periodi, kad nebija iespējams pilnvērtīgi veikt darbus. Arī brauktuves segumu šādā laikā uzturēt ir grūti, tādēļ tas bieži bija bedrains, radot problēmas autovadītājiem. Aicinām autovadītājus, ja vien tas ir iespējams, apbraukt šo ielas posmu pa citu ceļu.
     Sanāksmju laikā būvnieki un pašvaldība ir risinājuši jautājumu arī par šī projekta un AS „Simone” īstenotā siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta saskaņošanu, jo siltumtrašu izbūvei Pils ielā sekos ielas rekonstrukcija, tādēļ jābūt skaidriem abu būvnieku kalendārajiem grafikiem un nosacījumiem būvobjekta pārņemšanai.
     Projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/001 realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.
     Projekta kopējā summa Ls 1 981 800,41, ko sastāda attiecināmās izmaksas Ls 1 484 078,00 un neattiecināmās izmaksas Ls 599 462,25. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 1 261 466,30 (85%), valsts budžeta finansējums būs Ls 44 522,34 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 178 089,36 (12%).

Ieguldījums tavā nākotnē!

 

Aicinām iedzīvotājus uz sarunu par Pils ielas rekonstrukciju

15.01.2013.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz sarunu par Pils ielas rekonstrukciju trešdien, 16. janvārī pulksten 17.30 Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē. Sakarā ar to, ka Lielajā zālē notiks koru kopmēģinājums, saruna notiks Mazajā zālē. Šajā sarunā pašvaldība vēlas iedzīvotājiem izskaidrot sasāpējušos jautājumus par Pils ielas posmu, kurā remonts tika uzsākts rudenī.

     Kā jau esam informējuši, darbu uzsākšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajā projektā „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” aizkavējās tādēļ, ka viens no pretendentiem, kas piedalījās atklātajā iepirkuma konkursā par būvdarbu veikšanu – SIA „Limbažu ceļi”, iesniedza sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā.

     Šī iemesla dēļ pašvaldība nedrīkstēja uzsākt līguma slēgšanu ar atklātajā konkursā izvēlēto pretendentu – piegādātāju apvienību SIA „Matthai” un „Matthai Bauunternehmen GmbH&Co.KG” līdz atbildes no Iepirkumu uzraudzības biroja saņemšanai, līdz ar to būvdarbu uzsākšana aizkavējās par 3 mēnešiem no plānotā.

     Saņemot pašvaldībai labvēlīgu atbildi no Iepirkumu uzraudzības biroja, 13. augustā tika noslēgts līgums ar būvnieku par Pils ielas rekonstrukciju. Saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām, līguma slēgšana notiek ar konkrētu juridisku personu, tātad piegādātāju apvienībai bija jābūt reģistrētai kā vienotai juridiskai personai. Darbus objektā būvnieks uzsāka septembrī. Viss projekts, tostarp arī būvdarbu veikšanas grafiks, ir guvis atbalstu vadošajā iestādē - Satiksmes ministrijā, satiksmes organizācijas shēma – VAS „Latvijas valsts ceļi”, Valsts policijā, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Neatliekamās palīdzības dienestā, SIA „Vidlatauto”.

     Projekta īstenošanas termiņš ir 2014. gada 13. februāris, bet darbi jāpaveic līdz šī gada rudenim. Šobrīd līdz pavasarim objektā ir izsludināts tehnoloģiskais pārtraukums. Būvnieka atbildīgais darbu vadītājs Jovits Gurčus pašvaldībai ir apliecinājis, ka nākamajā gadā strādās ar pietiekamu jaudu, lai iekļautos paredzētajā projekta īstenošanas termiņā.

     Tā kā konkrētajā ielas posmā darbi nav beigušies, pašvaldība būvobjektu ir nodevusi būvnieka atbildībā, līdz ar to arī rūpes par posma uzturēšanas darbiem ir viņu ziņā. Pašvaldība regulāri sazinās ar būvnieku pārstāvjiem, informējot par ielas posma stāvokli un tajā nepieciešamajiem darbiem. Tā arī, piemēram, atkušņa periodā tika piesaistīti ceļu uzturētāji, kas ar speciālu tehniku līdzināja segumu. Šobrīd aicinām iedzīvotājus, ja vien iespējams, braukšanai neizvēlēties šo Pils ielas posmu. Lai atvieglotu satiksmi citās ielās, pilsētā turpinās sniega izvešana, prioritāri šie darbi tiek veikti pilsētas centrā, šaurākajās ielās. Šonedēļ tas notiks arī Ganību ielā un Jāņkalna ielā, bet Pils iela tiks paplašināta, nostumjot sniegu uz malām.

     Meklējot labāko risinājumu, Alūksnes novada pašvaldība jau tika rosinājusi ierobežot smagā autotransporta kustību konkrētajā Pils ielas posmā, taču tas radīja sarežģījumus uzņēmējiem, kam kļuva apgrūtināta piekļuve saviem uzņēmumiem, līdz ar to izejvielu un produkcijas transportēšana, tādēļ šis ierobežojums tika atcelts. Posma pilnīga slēgšana satiksmei radītu sarežģījumus neatliekamās palīdzības darbam, iedzīvotājiem un uzņēmējiem Miera ielā, kur, kā zināms, citas piekļuves iespējas pilsētas centram nav. Tas radītu problēmas piekļūt arī kapsētai. Tāpat jāņem vērā, ka šis ceļš tiek izmantots izejmateriāla pārvadāšanai autoceļa Alūksne – Zaiceva rekonstrukcijai.

     VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Alūksnes nodaļas vadītājs Juris Priednieks pirmdien sarunā ar pašvaldības izpilddirektori Janīnu Čugunovu pauda viedokli, ka nav lietderīgi slēgt šo ielas posmu, veidojot apbraucamo ceļu pa Rūpniecības un Ganību ielu, jo tās nav piemērotas apbraucamajam ceļam. J. Priednieks uzsvēra, ka jārēķinās ar to, ka remontējamajā posmā ceļa segums vienmēr būs sliktāks nekā posmā, kur remonts nenotiek.Projekta būvuzraugs Uģis Tērauds sarunā ar pašvaldību arī atbalstīja viedokli, ka nav pamata ielas posma slēgšanai, bet aicināja autovadītājus, kas pārvietojas pa šo ielas posmu, ievērot ceļa zīmes un izvēlēties tām un ceļa segumam atbilstošu ātrumu. U. Tērauds arī uzsvēra, ka ir jāņem vērā tas, ka Alūksnē laika apstākļi ir atšķirīgāki kā citur. Viņš norādīja, ka būvnieki ir saņēmuši aizrādījumu par to, ka nedrīkst pieļaut situāciju, ka minētais posms ir neizbraucams.

     Atbildīgais darbu vadītājs J. Gurčus pašvaldībai pirmdien apliecināja, ka darīs visu iespējamo, lai bedru konkrētajā posmā būtu iespējami mazāk.

     Alūksnes novada pašvaldība ne reizi vien ir vērsusi valsts atbildīgo institūciju uzmanību tam, ka mūsu novadā ir atšķirīgi ziemas apstākļi – garāka ziema, vairāk sniega, lielākas temperatūras svārstības, līdz ar to vairāk līdzekļu vajadzīgs ielu un ceļu uzturēšanai. Diemžēl arī nupat esam saņēmuši atbildi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, ka papildu finansējumu ceļu ikdienas uzturēšanai Alūksnes novadam nepiešķirs.

     Iespējams, ka šobrīd Alūksnē notiek apjomīgākie rekonstrukcijas darbi, kas rada lielākas neērtības ikdienas dzīvē, jo vienlaikus ar Pils ielas remontu notiek arī ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī siltumtrašu rekonstrukcija, tādēļ saprotam iedzīvotāju neapmierinātību, vienlaikus aicinām neuzkurināt negācijas līdzcilvēkos, būt iecietīgiem un kopīgi gaidīt projekta gala rezultātu.

     Pašvaldībā atzinīgi novērtējam iedzīvotāju aktivitātes un pilsonisko atbildību, sekojot līdzi norisēm savā teritorijā. Aicinām iedzīvotājus izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus tieši pašvaldībā, nemeklējot apkārtceļus, lai rastu ātrāku situācijas risinājumu.

Ieguldījums tavā nākotnē!


Alūksnē aktīvi sākušies tranzītielu rekonstrukcijas darbi

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Alūksnē aktīvi atsākušies tranzīta maršrutu un siltumtrašu rekonstrukcijas projektos paredzētie būvdarbi un šobrīd iecerēts, ka pirmais jaunā asfalta segums rekonstruējamajos posmos būs jau jūlijā.

Plānots, ka no 13. maija līdz jūlija vidum būvdarbu dēļ transportlīdzekļu satiksmei būs slēgta Jāņkalna ielā posmā no Dārza ielas līdz Uzvaras ielai. Satiksmei slēgtajā ielas posmā piekļuve tiks nodrošināta šajā rajonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kā arī neatliekamās palīdzības dienestiem, bet pārējiem satiksmes dalībniekiem tas būs jāapbrauc.
Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu finansētajos projektos „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” un „Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” paredzēts rekonstruēt divus tranzīta maršrutus pilsētā - Pils ielu, kā arī Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu tranzīta maršruta posmus.
Ielu rekonstrukcijas projektu laikā atjaunos braucamās daļas segumu gandrīz 5 kilometru garumā, rekonstruēs Helēnas un Bērzu ielas krustojumu, izveidojot rotācijas apli satiksmes drošības un organizācijas uzlabošanai, atjaunos un no jauna izbūvēs ietves, pielāgojot tās personām ar īpašām vajadzībām, rekonstruēs ielu apgaismojumu, ielām piekrītošās ūdensapgādes komunikācijas, autobusu pieturvietas, izbūvēs lietusūdens kanalizācijas sistēmu, stādīs prettrokšņa stādījumus.
Šobrīd darbi vienlaikus notiks vairākās vietās pilsētā - Pils ielas posmā, kur tie jau tika uzsākti pērn rudenī, kā arī posmā no Lielā Ezera ielas līdz Latgales ielai. Savukārt otrā tranzīta maršrutā darbus veiks Jāņkalna ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Dārza ielai, Helēnas ielā no krustojuma ar Jāņkalna ielu līdz Bērzu ielai un Bērzu ielā līdz Pils ielai.
Būvdarbu laikā ar ierobežojumiem jārēķinās visiem satiksmes dalībniekiem – ielu posmos, kur notiek būvdarbi, ir ātruma ierobežojums 30 km/h, atsevišķos posmos kustība tiks organizēta pa vienu joslu, bet kravas transportam šie ielas posmi ir slēgti un tiem ir noteikts apbraucamais ceļš pa Uzvaras, Latgales, Tirgotāju, Lielā Ezera ielu un Ganību, Rūpniecības ielu. Aicinām autovadītājus sekot izvietotajām ceļa zīmēm un ievērot to prasības, iedzīvotājus lūdzam būt uzmanīgiem, jo apbraucamā ceļa dēļ palielināsies satiksmes intensitāte pilsētas centrā.
Rekonstrukcijas laikā tiek demontēts vecais ielu un ietvju segums, ielu apmales. Nofrēzēto asfaltu pašvaldība plānojusi izmantot, lai sakārtotu vairākas grants seguma ielas pilsētā, savukārt vēl lietojamās apmales pašvaldība izmantos tās iestāžu teritoriju sakārtošanai un labiekārtošanai. Projektu īstenošanas laikā atsevišķās vietās būs nepieciešams nogriezt kokus un dzīvžogus, kas ieauguši vai iestādīti ceļa nodalījuma joslā un traucē būvniecībai.
Vienlaikus ar ielu rekonstrukcijas darbiem pilsētā norit arī Kohēzijas fonda līdzfinansētā siltumapgādes sistēmas modernizācijas projekta „Daļēja esošo siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve, Alūksnē” būvdarbi. Tā ietvaros plānots atjaunot esošās un izbūvēt jaunas siltumtrases, kā arī trīs mazo katlu māju rajonā esošās daudzdzīvokļu mājas pieslēgt centrālajai šķeldas katlu mājai.
No 13. maija siltumtrašu būvniecība sāksies trīs posmos Pils ielā – no Baložu bulvāra līdz Lielā Ezera ielai, no Latgales ielas virzienā uz centru un posmā starp Ojāra Vācieša ielu un Jauno pili, kur darbi ritēs pa vienu joslu, kā arī Jāņkalna ielā no Dārza ielas līdz Uzvaras ielai, kur satiksme būs slēgta, jo nav iespējams nodrošināt nepieciešamo vienas joslas platumu būvdarbu laikā.
Autovadītājiem gan jārēķinās arī ar to, ka Pils ielā no Ojāra Vācieša ielas līdz Latgales ielai vairākās vietās siltumtrasei būs jāizbūvē ielas šķērsojumi, tādēļ laikā, kad tos būvēs, satiksme īslaicīgi uz dažām stundām tiks slēgta.
Ceturtdien, 9. maijā Alūksnes novada pašvaldībā notika būvsapulce, kurā tikās visu trīs īstenojamo projektu pasūtītāji – pašvaldība, AS „Simone”, kā arī būvnieki un autoruzraugi. Pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova aicināja būvfirmu pārstāvjus uzturēt kārtībā būvobjektus un sakārtot vietas, kur darbi tika veikti aizvadītajā gadā.
Būvsapulcē tika norādīts uz putekļiem, kas rada problēmas Pils ielas malā dzīvojošajiem alūksniešiem posmā, kur būvdarbi tika uzsākti pagājušajā rudenī. Būvfirmas pārstāvji apliecināja, ka jau šobrīd iela iespēju robežās šajā posmā tiek laistīta un tas tiks darīts arī turpmāk, tomēr tas palīdz tikai īslaicīgi. Novērots, ka vairums autovadītāju pārsniedz norādīto braukšanas ātrumu – 30 km/h, kas arī veicina lielu putekļu mākoņu rašanos, tādēļ pašvaldība ir lūgusi Valsts policiju biežāk sekot satiksmes dalībnieku pārvietošanās ātrumam šajos posmos.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni un iecietību remontdarbu veikšanas laikā, jo šīs īslaicīgās neērtības turpmāk nodrošinās atjaunotu ielas braucamās daļas segumu divos galvenajos pilsētas maršrutos gandrīz 5 kilometru garumā, atjaunotas un no jauna izbūvētas ietves, kas uzlabos apstākļus gan kājāmgājējiem, gan autovadītājiem.
Aktuālās satiksmes organizācijas shēmas ir pieejamas pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

Notiek asfalta seguma frēzēšana Pils ielā


Ieguldījums tavā nākotnē!


Pirmie jaunā asfalta posmi – jūlijā

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnē turpinās būvdarbi trīs apjomīgos projektos – tiek veikta divu tranzīta maršrutu – Pils ielas un P43 (Tālavas, Jāņkalna, Helēnas, Bērzu ielas), kā arī siltumapgādes trašu rekonstrukcija. Jāuzsver, ka pašlaik darbi notiek saskaņā ar kalendārajiem grafikiem. Plānots, ka abos Pils ielas posmos, kur šobrīd rit būvniecība, jaunais asfalta segums būs līdz pilsētas svētkiem.

     Tā kā vienlaikus ir gan jāatjauno ielas, gan jāizbūvē siltumapgādes trases, ielās, kur sakrīt abu projektu objekti, būvnieki strādā, savstarpēji koordinējot veicamos darbus - vispirms tiek ieguldītas siltumapgādes caurules un tikai tad atjaunos ielas segumu, lai nerastos situācija, ka pēc ielu atjaunošanas jāiegulda komunikācijas. Saskaņā ar iepirkuma procedūru rezultātiem ielu rekonstrukciju veic pilnsabiedrība „CEKA M”, bet siltumapgādes izbūvi – SIA „Siltums jums”.
     Katru nedēļu Alūksnes novada pašvaldībā notiek abu tranzīta maršrutu ielu rekonstrukcijas projektu būvsapulces, kurās pašvaldības un būvuzņēmēja pārstāvji apspriež ar darbu gaitu saistītos aktuālos jautājumus, uzklausa būvnieku informāciju par paveiktajiem darbiem, plānoto nākamajā nedēļā un turpmāk darāmo.
     Šobrīd darbi turpinās divos posmos Pils ielā – no Rīgas, Miera un Pils ielu krustojuma līdz Augusta ielai un no Lielās Ezera ielas līdz Latgales ielai. Pirmajā posmā būvnieks turpina brauktuves betona apmaļu izbūvi un ietvju bruģēšanu. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve šajā posmā jau noslēgusies. Otrā Pils ielas posmā veikta asfaltbetona seguma un apmaļu demontāža. Maija pēdējā nedēļā būvnieks turpinās apmaļu demontāžu, sāks lietus ūdens kanalizācijas un jaunu brauktuves apmaļu izbūvi. Šobrīd Pils ielā posmā no Latgales ielas līdz Ojāra Vācieša ielai notiek siltumapgādes trases izbūve, ko veic SIA „Siltums jums”.
     Problēmas gan šajos, gan arī citos projektos sagādā tas, ka daudzviet Alūksnē iepriekšējos gadu desmitos izbūvēto komunikāciju atrašanās vieta nav precīzi zināma, līdz ar to inženiertopogrāfiskajā plānā tās nav precīzi atspoguļotas vai arī nav uzrādītas vispār. Tas rada situācijas, kad būvniecības darbu laikā atklājas kādi neparedzēti šķēršļi, kas rada papildu apgrūtinājumus. Tā Pils ielā posmā no Lielās Ezera ielas līdz Ojāra Vācieša ielai tika uzsākta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, taču šāda traucēkļa dēļ to nācās pārtraukt, lai rastu risinājumu.
     Arī otrā ielu rekonstrukcijas projektā, kur tiks atjaunoti Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu tranzīta maršruta posmi, šobrīd darbi rit divās vietās - no Helēnas un Jāņkalna ielu krustojuma līdz Bērzu un Pils ielu krustojumam, kā arī no Uzvaras ielas līdz Dārza ielai.
     Abos šajos posmos jau ir veikta asfalta seguma, apmaļu un ietvju seguma demontāža. Jāņkalna ielā posmā no Dārza līdz Uzvaras ielai šobrīd strādā SIA „Siltums jums”, kas izbūvē siltumtrasi, savukārt „CEKA M” uzsāks gultnes gatavošanu ietvēm un apmaļu izbūvi. Bērzu ielā uzsākta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, bet maija pēdējā nedēļā sāks arī sakaru komunikāciju un ielu apgaismojuma sistēmas būvdarbus un ietves salizturīgās kārtas un šķembu ieklāšanu, apmaļu izbūvi.
     Atgādinām iedzīvotājiem, īpaši autovadītājiem, ka būvdarbu laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Jāņkalna ielas posms no Uzvaras ielas līdz Dārza ielai satiksmei pilnībā slēgts būs līdz jūlija beigām. Tranzīta satiksmei ir noteikts apbraucamais ceļš, kas ved caur pilsētas centru. Lai vietējie iedzīvotāji, pa Jāņkalna ielu braucot virzienā uz Gulbeni slēgto posmu varētu apbraukt, Dārza ielas posmā no Jāņkalna līdz Meža ielai ir veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas (skat. shēmā), kas šeit atļauj divvirzienu kustību. Citos ielu posmos, kur notiek būvdarbi, ir ātruma ierobežojums 30 km/h, atsevišķos posmos kustība tiek organizēta pa vienu joslu, bet nepieciešamības gadījumā tos īslaicīgi slēdz. Kravas transportam šie ielu posmi ir slēgti un tiem ir noteikts apbraucamais ceļš pa Uzvaras, Latgales, Tirgotāju, Lielā Ezera ielu un Ganību, Rūpniecības ielu.
     Aicinām autovadītājus sekot izvietotajām ceļa zīmēm, kā arī nepārsniegt norādīto braukšanas ātrumu. Iedzīvotājus lūdzam būt uzmanīgiem, jo apbraucamā ceļa dēļ satiksmes intensitāte pilsētas centrā ir lielāka.
Vēršam uzmanību uz to, ka projektu īstenošanas laikā atsevišķās vietās ir nepieciešams nogriezt kokus un dzīvžogus, kas ieauguši vai iestādīti ceļa nodalījuma joslā un traucē būvniecībai. Jāuzsver, ka gan vienā, gan otrā ielu rekonstrukcijas projektā ir paredzēts arī stādīt jaunus prettrokšņa stādījumus.
     Projektu izstrādes gaitā par plānotajiem risinājumiem rekonstruējamajām ielām pieguļošo zemju īpašnieki tika informēti un uzaicināti izteikt viedokli, nosūtot vēstules, tomēr, ja ir pamatoti jautājumi par kādu ar būvdarbiem saistītu problēmu konkrētā īpašuma teritorijā, lūdzam alūksniešus nepastarpināti vērsties pašvaldībā nevis pie būvniekiem, laikrakstu redakcijās vai vēl citur.

Jāņkalna ielā posmā no Dārza ielas līdz Uzvaras ielai veikta vecā asfalta seguma demontāža

Ieguldījums tavā nākotnē!


Alūksnē turpinās pilsētas centrālās ielas rekonstrukcija

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnē turpinās pilsētas centrālās ielas – Pils ielas rekonstrukcija Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētajā projektā „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”.

     Šobrīd darbi turpinās divos Pils ielas posmos. Posmā no Miera un Rīgas ielu krustojuma līdz Augusta ielai turpinās ietves bruģēšana, tiek veikta grunts apmaiņa vietās, kur tas ir paredzēts pēc projekta, kā arī šķembu seguma profilēšana. Būvfirma plāno, ka jūlija vidū šajā posmā uzklās asfalta segumu.
Otrā posmā – no Ojāra Vācieša līdz Latgales ielai tiek veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija un apmaļu izbūve, savukārt posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Lielā Ezera ielai izbūvē lietus ūdens kanalizācijas trasi. Šonedēļ būvniecības laikā Ojāra Vācieša un Pils ielu krustojumā trases atrašanās vietā būvnieki uzdūrušies kolektoram, kas nav bijis uzrādīts inženierkomunikāciju topogrāfiskajā plānā. Tas radīja neparedzētu aizkavēšanos šajā vietā un krustojums satiksmei tika slēgts, taču būvnieki šo problēmu plāno atrisināt tuvākajās dienās. Pēc tam, kad būs pabeigti darbi šajā krustojumā, būvnieki turpinās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ierīkošanu tālāk posmā līdz krustojumam ar Lielo Ezera ielu.
Ik nedēļu būvfirmas „CEKA M” atbildīgais projektu vadītājs, projekta pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība un būvuzraugs tiekas sanāksmē, sekojot līdzi darbu gaitai un apspriežot radušās problēmas, un, ja vajadzīgs, pieaicinot arī tehniskā projekta izstrādātāju. Pašvaldības pārstāvji un būvuzraugs nepieciešamības gadījumā izsaka aizrādījumus par dažādiem trūkumiem darbu veikšanas laikā. Paldies arī iedzīvotājiem, kuri palīdz fiksēt problēmas.
Tik ievērojama apjoma ceļu infrastruktūras rekonstrukciju Alūksnē veic pirmo reizi, jo vienlaikus notiek arī otra tranzīta maršruta būvdarbi, tādēļ, protams, tas rada apgrūtinājumu satiksmes dalībniekiem. Aicinām autovadītājus būt iecietīgiem, ievērot ceļa zīmes un pārvietojoties pilsētā, būt īpaši uzmanīgiem. Rekonstruējamajās ielās satiksme ir apgrūtināta vai slēgta, līdz ar to citviet tās intensitāte ir ievērojami pieaugusi. Arī gājējus lūdzam būt uzmanīgiem, šķērsojot ielu braucamās daļas!

Ieguldījums tavā nākotnē!


Pirmais pilsētas galvenās ielas posms - asfaltēts

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

     Pagājušajā nedēļā Pils ielas rekonstruējamajā posmā pie krustojuma ar Miera un Rīgas ielām tika ieklāts jaunais asfalta segums (skat. attēlā).

     Jāuzsver, ka pašlaik ieklātais asfalta segums ir pirmā kārta – karstā asfalta apakškārta 8 cm biezumā, kam vēlāk klās virsū otro kārtu – karstā asfalta dilumkārtu 4 cm biezumā. Šonedēļ darbi atsākti Pils un Lielā Ezera ielas krustojumā, kur būvniecības laikā atklājās neparedzēta un dokumentos neuzrādīta lietus ūdens kanalizācijas sistēma. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija pēc atraduma apskates novērtēja, ka tam nav nepieciešama arheoloģiskā uzraudzība, jo konstrukcija nav saistīta ar viduslaikiem, līdz ar to būvniecību var turpināt.
     Tāpat turpinās darbi arī citviet Pils ielā. Veicot būvdarbu kvalitātes pārbaudi, objekta būvuzraugi konstatēja atsevišķās vietās iestrādātajām betona apmalēm nepietiekošu betona pamata un šķembu kārtas biezumu atbilstoši projektam gan Pils, Miera un Rīgas ielu krustojumā, gan pie Jaunās pils. Konstatētās nepilnības tika fiksētas būvdarbu žurnālā, un galvenais būvuzņēmējs paralēli darba gaitai novērš radušās nepilnības. Lai uzlabotu darbu kvalitāti, būvuzraugi piesaistīja objektā papildus būvuzrauga palīgu, kā arī tika nomainīts betona piegādātājs. Lai gan būvobjektā izmantotajām šķembām ir nepieciešamo kvalitāti apliecinoši dokumenti, tomēr tiks veikta arī šķembu kvalitātes pārbaude. Veikti trases blietējuma mērījumi un tie ir bijuši prasībām atbilstoši.
Tumši zaļajās līnijās attēlota autobusa riteņu trajektorija virzienā no Miera ielas uz Pils ielu
      Nereti dzirdami dažādi viedokļi par rekonstrukcijas darbu gaitu. Atgādinām, ka Pils ielas rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādāja SIA „VERTEX PROJEKTI” atbilstoši pašvaldībai pieejamajam līdzekļu apjomam. Lai iekļautos piešķirtajā naudā, saskaņā ar esošajiem ģeoloģiskajiem apstākļiem projektētājs izstrādāja vairākus segas konstrukcijas tipus. Līdz ar to ne visā ielas garumā tiek izbūvēta pilna segas rekonstrukcija.
     - Protams, labākais variants būtu veikt pilno segas konstrukciju visā ielā, taču būvniecībai atvēlētais finansējums ir daudz par mazu, lai to varētu veikt. Atbilstoši pasūtītāja izsniegtajam projektēšanas uzdevumam bija jāizstrādā ielas rekonstrukcijas projekts, kas iekļautos atvēlētajā finansējumā, - norāda projektētāja pārstāvis Oskars Koemecs.
     Viņš skaidro, ka šī iemesla dēļ projektā vairākos posmos ir paredzēts veikt segas rekonstrukciju bez jaunas pamatnes izbūves - demontējot esošo ielas segumu, saglabājot šķembu pamatu un veicot tā profilēšanu, kā arī uzklājot jaunu izlīdzinošo slāni. Vietās, kur esošā asfaltbetona seguma konstrukcijas biezums pieļauj seguma frēzēšanu, tiek paredzēta asfaltbetona segas atjaunošana - asfaltbetona virskārtas izbūve. Savukārt posmos, kur projektētā brauktuve atrodas ārpus esošās brauktuves robežām, piemēram, kur tā tiek paplašināta autobusu pieturvietu izbūvei un inženierkomunikāciju izbūves zonās, ir paredzēts izbūvēt pilnu segas konstrukciju.
     Nedaudz aizkavējušies darbi posmā pie Jaunās pils. Projekta izstrādātāja SIA „VERTEX PROJEKTI” pārstāvis Oskars Koemecs skaidro, ka, izstrādājot projektu, ģeoloģiskajos urbumos zem esošās asfalta kārtas uzrādījies šķembu slānis un bijis paredzams arī pietiekoši biezs esošais asfalta segums. Tomēr darbu gaitā atklājies, ka esošais asfalta slānis ir klāts uz vecā bruģakmens, tas ir atšķirīgā biezumā, arī šķembu pamatne nav vienāda. Ielas rekonstrukcijas projektam vēlāk pievienojās arī siltumapgādes trašu rekonstrukcija, par kuras būvniecības periodu vēl nebija zināms. Šobrīd ielas brauktuves vienā pusē izbūvēta siltumtrase, otrā – lietus ūdens kanalizācija, līdz ar to projekta autors uzskata, ka ir nepieciešams arī pa vidu starp abām trasēm atlikušajā šaurajā posmā veikt šķembu pamatnes izbūvi, lai nodrošinātu vienādu ielas konstrukcijas nestspēju. Tam, ka šajā posmā nepieciešams vienādot brauktuves nestspēju, piekrīt arī būvuzraugi.
     Iedzīvotāji pašvaldībā pauduši bažas par Miera un Pils ielu krustojumā izbūvēto saliņu. Jāuzver, ka vēl pagaidām vizuāli nav saskatāms tas saliņas izskats, kāds tas būs, izbūvējot gan pašu saliņu, gan asfalta segumu apkārt tai. O. Koemecs paskaidro, ka saliņa paredzēta gājēju drošībai, ņemot vērā, ka šajā krustojumā ir intensīva satiksme.
     - Saliņa ir projektēta atbilstoši aprēķina transportlīdzeklim - standartautobuss atbilstoši LVS 190:3, projektētais uzbraukšanas trajektorijas rādiuss no Miera ielas uz Pils ielu ir 12 metri, kas ir pilnīgi pietiekošs aprēķina transportlīdzeklim. Kad būvniecība būs pabeigta, saliņa būs izcelta 5 centimetrus virs brauktuves līmeņa, līdz ar to tā neradīs problēmas, ja lielgabarīta autotransportam nāksies uzbraukt uz betona apmales, kā arī netraucēs sniega tīrīšanu ziemā, - uzsver O. Koemecs.
     Pils ielas rekonstrukcija notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”.

Ieguldījums tavā nākotnē!

Darbi pilsētas tranzīta maršrutā "Pils iela"

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
29.10.2013.

     Alūksnē turpinās divu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošana, rekonstruējot abus tranzīta maršrutus.

     Pils ielā, ERAF projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnē” ietvaros, šobrīd rit darbi posmā no Latgales ielas krustojuma līdz maršruta noslēgumam pie Pleskavas ielas, kā arī pilsētas centra daļā. Posmā starp Pleskavas un Torņa ielām, demontējot braucamās daļas segumu, atklājies, ka izbūve būs tehnoloģiski sarežģītāka nekā sākotnēji paredzēts. Lai organizētu satiksmes plūsmu šajā posmā, būs uzstādīts luksofors.
     Pils ielā notiek labiekārtošanas darbi posmā no Miera līdz Blaumaņa ielai, kur tiek uzvesta un izlīdzināta augsne, stādīti koki, kas gan ielas sarkano līniju robežās ir apgrūtinoši, jo jārēķinās ar tur esošajām pazemes komunikācijām. Darbi tiek veikti, būvuzņēmējam un autoruzraugam sadarbojoties ar inženierkomunikāciju īpašniekiem, kas objektā marķē precīzu komunikāciju izvietojumu.
     Ja laika apstākļi mūs arī turpmāk lutinās, būvnieki sola, ka vismaz pamatkārta ielas braucamajā daļā tiks uzklāta.
Ieguldījums tavā nākotnē!

Sakarā ar asfaltseguma ieklāšanu Pils ielā būs slēgta satiksme

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
13.11.2013

    Piektdien, 15. novembrī pilnsabiedrība „CEKA M” plāno ieklāt asfaltseguma pamatkārtu Pils ielā posmā Baložu bulvāra virzienā uz centru, tādēļ Pils ielā būs slēgta satiksme.

    Būvfirma pašvaldību informēja, ka tā piektdien plāno segumu ieklāt no Baložu bulvāra līdz Ojāra Vācieša ielai. Lai nodrošinātu asfaltseguma ieklāšanas darbu norisi, autovadītājiem jāņem vērā, ka Pils iela šajā posmā transportlīdzekļu kustībai būs slēgta. Lūdzam autovadītājus ievērot izvietotās ceļa zīmes, apbraucot slēgto ielas posmu.
Ieguldījums tavā nākotnē!

Asfaltseguma ieklāšanu turpinās nākamnedēļ

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
15.11.2013

    Piektdien, 15. novembrī plānoto asfaltseguma pamatkārtas ieklāšanu Pils ielā pārtrauca lietus. Būvfirma plāno, ka labvēlīgu laika apstākļu gadījumā iesāktos darbus turpinās nākamajā nedēļā.

    Asfalta pamatkārtas ieklāšana piektdien bija paredzēta no Baložu bulvāra līdz Ojāra Vācieša ielai, taču lietus dēļ to pārtrauca, segumu pagūstot ieklāt līdz Vidus ielai. Būvfirma pašvaldību informēja, ka darbus turpināt plāno nākamajā nedēļā. Autovadītājiem gan jārēķinās, ka Pils ielas posms no Baložu bulvāra līdz Brūža ielai transportlīdzekļu kustībai būs slēgts arī gaidāmajās brīvdienās.
Būvfirma 19. un 20. novembrī plāno asfaltēt virskārtu satiksmes aplim Bērzu un Helēnas ielu krustojumā, kā arī automašīnu stāvlaukumu Bērzu ielas malā gar Pils ielas 38. māju. Lūdzam apkārtējo māju iedzīvotājus šajās dienās nenovietot savus auto minētajā laukumā.
Ieguldījums tavā nākotnē!

Alūksnes centrā asfaltēs Pils ielu, būs slēgta satiksme

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
21.11.2013

    Ceturtdien, 21. novembrī būvfirma „CEKA M” plāno ieklāt asfaltseguma pamatkārtu Pils ielā posmā no Brūža ielas līdz Ojāra Vācieša ielai. Asfaltēšanas darbu laikā šodien Pils iela no Blaumaņa līdz Rijukalna ielai, kā arī pieguļošie ielu posmi satiksmei būs slēgti, līdz ar to izmaiņas skars arī satiksmes autobusu iebraukšanu un izbraukšanu no autoostas teritorijas.

    Būvfirma informēja pašvaldību, ka asfaltēšanas darbus pilsētas centrā tā plāno uzsākt no rīta un turpināt dienas garumā. Lūdzam autovadītājus ņemt vērā, ka laikā, kamēr tiks ieklāta asfaltseguma pamatkārta, Pils iela posmā no Blaumaņa līdz Rijukalna ielai, kā arī tai pieguļošo ielu posmi autotransporta satiksmei būs slēgta. Lūdzam ievērot ceļa zīmes un apbraukt minēto posmu.
    Asfaltēšanas darbu sakarā izmaiņas ceturtdien sagaidāmas arī satiksmes autobusiem, jo no Pils ielas iebraukšana autoostas teritorijā nebūs iespējama. Aicinām pasažierus, kas šodien savam braucienam plāno izmantot satiksmes autobusu no Alūksnes autoostas, interesēties autoostā par autobusa atiešanas vietu.
Ieguldījums tavā nākotnē!

Uzdod sakārtot ielas nepabeigto posmu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
04.12.2013.

    Alūksnes novada pašvaldība vēstulē pilnsabiedrībai „CEKA M”, kas veic tranzīta maršrutu Pils iela un P43 (Tālavas, Jāņkalna, Helēnas, Bērzu ielu posmi) rekonstrukciju, vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar līgumu nosacījumiem, kas noslēgti starp pašvaldību un būvfirmu, abi maršruti ir nodoti ielu rekonstrukcijas darbu veicējam. Līdz ar to ikdienas uzturēšana līdz to nodošanai ekspluatācijā ir būvfirmas atbildībā, jo rekonstrukcija tajos nav pabeigta.

    Pašvaldība vērš būvfirmas uzmanību uz to, ka būvniekam līdz rekonstrukcijas darbu pabeigšanai un objekta pieņemšanai ekspluatācijā jānodrošina to ikdienas uzturēšana atbilstoši A1 uzturēšanas klases prasībām.
Būvsapulcē pašvaldības pārstāvji un būvuzraugs būvfirmai norādīja, ka ir tai jāsakārto Pils ielas brauktuve un ietves no Rijukalna ielas līdz Pleskavas ielai tā, lai ziemā pa tām varētu pārvietoties gan gājēji, gan autotransports.

Ieguldījums tavā nākotnē!

Nepabeigtie darbi turpināsies pavasarī

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
18.12.2013.

     Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenojošā būvfirma pilnsabiedrība "CEKA M" pašvaldību informējusi par būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu sakarā ar laika apstākļiem.

     Pašvaldība ir vienojusies ar Satiksmes ministriju par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu un, tiklīdz sarunās panāktā vienošanās būs parakstīta, pašvaldība varēs pagarināt būvniecības līgumu.

Ieguldījums tavā nākotnē!

 

Atsāksies Pils ielas rekonstrukcija

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
10.04.2014.

Pēc ziemas atsāksies Pils ielas rekonstrukcija un trešdien, 9. aprīlī Alūksnes novada pašvaldībā notika pirmā būvsapulce šopavasar.

Būvuzņēmēja pārstāvis pilnsabiedrības „CEKA M” tehniskais direktors, atbildīgais būvdarbu vadītājs objektā Jonas Gurčus informēja, ka objekts pašlaik tiek sakārtots pēc ziemas sezonas, gatavojoties darbu atsākšanai. Sanāksmē būvniekam tika uzdots iesniegt veicamo darbu grafiku tuvākajai nedēļai un kalendāro grafiku.

Pašvaldība aicināja projekta autorus SIA „VERTEX PROJEKTI” izskatīt iespēju apstāšanās vietas izveidei pie akas krustojumā ar Siguldas ielu, savukārt būvniekam tika doti uzdevumi novērst ietves nelīdzenumus pie Lielā Ezera ielas un visā objektā, novākt būvgružus Miera ielā un pie Rijukalna ielas, kā arī veikt gūlijas remontu pie Pils un Miera ielu krustojuma.

Pēc būvsapulces būvnieks kopā ar būvuzraugu un autoruzraugu apsekoja objektu, konstatējot defektus un sastādot defektu aktu.

Pašvaldība ar pilnsabiedrības „CEKA M” pārstāvi J. Gurčus pārrunāja arī otras rekonstruētās ielas – P43 maršruta atlikto darbu veikšanu. J. Gurčus uzsvēra, ka būvuzņēmējam šai objektā vēl veicami tādi darbi kā šuves aizliešana un ielas apzīmējumu marķēšana, kā arī jānovērš defekti. Viņš uzsvēra, ka gan šuves liešana, gan ielas marķēšana ir veicama piemērotos laika apstākļos, kad nav mitrs un vēss, kā arī secīgi.

Ieguldījums tavā nākotnē!

 

Šonedēļ asfaltēs Pils ielu, būs satiksmes ierobežojumi

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
19.05.2014.

Šonedēļ tiks veikti asfaltēšanas darbi Pils ielā, tādēļ būs autotransporta kustības ierobežojumi.

Plānots, ka pirmdien un otrdien ieklās asfaltseguma pamatkārtu Pils ielas posmā, sākot no Rijukalna ielas. Šo darbu veikšanas laikā satiksmei būs slēgts ielas posms no Ojāra Vācieša līdz Torņa ielai.
Savukārt naktīs no 21. līdz 23. maijam plānots uzklāt asfaltseguma virskārtu Pils ielā no Rīgas ielas puses. Ceturtdien, 22. maijā plānots asfaltēt virskārtu Pils ielā no Ganību ielas līdz Baložu bulvārim.
Darbi Pils ielā notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros un tos veic pilnsabiedrība „CEKA M”.

Ieguldījums tavā nākotnē!Turpinās Pils ielas asfaltēšanu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
26.05.2014.

Pilnsabiedrība „CEKA M” turpina darbu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros.

Aizvadītajā nedēļā nakts laikā, lai netraucētu transportlīdzekļu kustībai, uzklāta asfaltseguma virskārta Pils ielā posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai un šonedēļ darbus plānots turpināt. Būvnieki iecerējuši naktī no otrdienas, 27. maija, uz trešdienu, 28. maiju, asfaltēt virskārtu Pils ielas posmā no Bērzu ielas līdz Ojāra Vācieša ielai. Ceturtdien strādās pie nobrauktuvju asfaltēšanas, savukārt nedēļas otrā pusē, ja būs atbilstoši laika apstākļi, plānots ieklāt asfaltseguma pamatkārtu posmā no Latgales ielas līdz Pleskavas ielai.

Darbu veikšanas laikā konkrētajos posmos būs satiksmes ierobežojumi, tādēļ aicinām autovadītājus izturēties ar sapratni!

Ieguldījums tavā nākotnē!


Šonedēļ plāno asfaltēt Pils ielu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
02.06.2014.

Jūnijā turpinās Pils ielas rekonstrukcijas darbi un šonedēļ pilnsabiedrība „CEKA M” plāno asfaltēt ielas segumu, līdz ar to autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Plānots, ka, ja laika apstākļi būs atbilstoši, nedēļas pirmajā pusē (otrdien, trešdien) dienas laikā tiks ieklāta asfaltseguma pamatkārta posmā no Torņa ielas līdz Pleskavas ielai. Darbi šai posmā ritēs pārmaiņus pa vienu un otru joslu, līdz ar to satiksme tiks regulēta ar luksofora palīdzību.
Savukārt nedēļas otrajā pusē, ceturtdien vai piektdien, dienas laikā asfaltēs ielas virskārtu no Ojāra Vācieša ielas līdz Latgales ielai. Šis posms autovadītājiem būs slēgts.
            Lūdzam iedzīvotājus, uzņēmējus, autovadītājus izturēties ar izpratni darbu veikšanas laikā, kad konkrētajos posmos būs satiksmes ierobežojumi!
Ielas rekonstrukcija notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros.

Ieguldījums tavā nākotnē!Asfaltēšanas darbi tuvojas noslēgumam

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
05.06.2014.

Šonedēļ pilnsabiedrība „CEKA M” pabeigusi pamatkārtas ieklāšanu Pils ielas posmā no Torņa ielas līdz Pleskavas ielai un turpinās virskārtas, kā arī iebrauktuvju, pieturvietu asfaltēšanu un citus darbus.

Plānots, ka ceturtdien, 5. jūnijā Pils ielā ieklās asfaltseguma virsējo kārtu no Ojāra Vācieša ielas līdz Latgales ielai. Asfaltēšana notiks dienas laikā un ar vienlaidu ieklāšanas metodi, līdz ar to šis posms autovadītājiem būs slēgts.
Savukārt nākamajā nedēļā paredzēts ieklāt asfalta virsējo kārtu no Latgales ielas līdz Pleskavas ielai. Daļā šī posma segumu ieklās ar vienlaidu tehnoloģiju, savukārt no Torņa ielas līdz Pleskavas ielai darbi ritēs pārmaiņus pa vienu un otru joslu.
            Lūdzam iedzīvotājus, uzņēmējus, autovadītājus izturēties ar izpratni darbu veikšanas laikā, kad konkrētajos posmos būs satiksmes ierobežojumi!
Ielas rekonstrukcija notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ietvaros.

Ieguldījums tavā nākotnē!


Noslēgumam tuvojas Pils ielas rekonstrukcija

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
03.07.2014.


 Alūksnē noslēgumam tuvojas Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Alūksnes novada pašvaldības finansētais projekts “Tranzīta maršruta “Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”.

 Asfaltēšanas darbi vēl projekta ietvaros jāveic atsevišķās vietās iebrauktuvēs galvenokārt Torņa ielas rajonā. Līdzīgi arī bruģēšanas darbiem tuvojas noslēgums. Gājēju pārejās, krustojumos un autobusu pieturās vēl jāieklāj taktilais bruģis. Lietaino apstākļu dēļ ir grūtības pabeigt apzaļumošanas darbus. Jūlija vidū tiks uzstādītas pieturvietas, vēl atlikušās barjeras, ceļa zīmes, kā arī uzklāts ielu horizontālais marķējums.

Ieguldījums tavā nākotnē!Ekspluatācijā pieņemta Pils iela

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
30.07.2014.


Alūksnē ar svinīgu atklāšanas pasākumu šodien ekspluatācijā pieņemts centrālais pilsētas tranzīta maršruts – Pils iela. Ielas rekonstrukcijas darbi tika veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Projektu īstenojot, iela ieguvusi jaunu asfalta segumu, bruģētas ietves, apgaismojumu, autobusu pieturas, apzaļumošanas stādījumus un citu ielas infrastruktūru. Veikto darbu garantijas laiks ir pieci gadi.

Foto galerija

Ieguldījums tavā nākotnē!Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv