<<< Atpakaļ
 

Alūksnē svinīgi atklās renovētās pirmsskolas izglītības iestādes

  Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Piektdien, 8. oktobrī Alūksnē notiks divu pirmsskolas izglītības iestāžu – „Pienenīte” un „Sprīdītis” renovēto telpu atvēršanas pasākumi.

     Abu pirmsskolas izglītības iestāžu telpu renovācija notika Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā un Alūksnes novada pašvaldības īstenotā projekta „Pirmsskolas izglītības iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē” ietvaros.
     Projekta mērķis bija veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru un izveidojot jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem, tādējādi samazinot rindas uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs Alūksnē. Darbus abās iestādēs veica SIA „VALDIS”.
     PII „Sprīdītis” tika veikta ēkas renovācija, kas paredzēja jumta un fasādes siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, ēkas remontu un Alūksnes Mākslas skolas telpu remontu, pielāgojot tās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, kā arī iebūvēto virtuves iekārtu nomaiņu. Iestādē izveidotas trīs grupas ar 72 papildus vietām, tādejādi radot iespējas lielākai daļai rindā esošajiem bērniem apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un viņu vecākiem iespēju atsākt vai nodibināt darba attiecības.
     - Realizējot šo projektu, visiem bērniem, kas bija rindā, radīta iespēja apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, jo „Sprīdītī” ir atvērtas jaunas grupas. Izveidotas jaunas darba vietas. Ēkai ir jauns jumta segums, nosiltināta un saulaini nokrāsota fasāde, nomainīti logi - ieguvums ne tikai siltuma ekonomijā, bet arī ēkas vizuālajā tēlā. Pasākumu un rotaļnodarbību vajadzībām izveidotas atsevišķi mūzikas un sporta zāles. Mūzikas zāli lielākiem pasākumiem var paplašināt. Ir izremontētas sanitārās telpas, pēc remonta ir gaišas un drošas kāpņu telpas. Jaunās iekārtas un atbilstoši higiēnas prasībām izremontētās telpas virtuvē atvieglo ikdienas darbu. Bērni, vecāki un darbinieki pozitīvi novērtē pārmaiņas, - uzsver PII „Sprīdītis” vadītāja Modrīte Voska.
     PII „Pienenīte” tika veikta ēkas renovācija, kas paredzēja fasādes siltināšanu, kanalizācijas, ūdensvada, cauruļvada un apkures renovāciju, kā arī iebūvēto virtuves iekārtu nomaiņu un teritorijas labiekārtošanu (celiņu seguma maiņa).
     - Projekta īstenošanas rezultātā esam ieguvuši jaunu ārējo vizuālo izskatu gan ēkai, gan tās apkārtnei – ēka ir nosiltināta, uzklāts bruģakmens segums, uzlabojušies arī apstākļi iekštelpās. Esam ļoti gandarīti par paveikto darbu apjomu, - norāda pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītāja Ārija Driņina.
     Projekta kopējās izmaksas ir Ls 363 738, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 85% - Ls 309 177, valsts budžeta dotācija 6% - Ls 21 824 un 9% jeb Ls 32 737 ir pašvaldības finansējums.

Pirmsskolas izglītības iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” fasādes kļuvušas vizuāli pievilcīgākas

Pirmsskolas izglītības iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē

  Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!  

Projekta mērķis ir vienlīdzīgu nodarbinātības iespēju veicināšana ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” infrastruktūru un izveidojot jaunas vietas pirmskolas vecuma bērniem, tādejādi samazinot rindas uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs reģionālās nozīmes attīstības centrā Alūksnē.

Projekta ietvaros tikts veiktas šādas darbības, kas vērstas uz projekta rezultātu un mērķa sasniegšanu: PII „Sprīdītis” un PII „Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana, 3 jaunu grupu izveidošana kopā ar 72 papildus vietām PII „Sprīdītis” un vienlīdzīgu nodarbinātības iespēju nodrošināšana ģimenēm ar bērniem pirmskolas vecumā (iespēja 144 vecākiem uzsākt un 596 vecākiem turpināt darba attiecības).

PII „Sprīdītis” tiks veikta ēkas renovācija, kas paredz jumta un fasādes siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, ēkas remontu un Alūksnes Mākslas skolas telpu remontu, pielāgojot tās PII vajadzībām. PII „Pienenīte” tiks veikta ēkas renovācija, kas paredz fasādes siltināšanu, kanalizācijas, ūdensvada, cauruļvada un apkures renovāciju.

Veicot Alūksnes Mākslas skolas aizņemto telpu renovāciju PII „Sprīdītis”, tiks atrisināta faktiskā deficīta uz vietām PII problēma, jo tiks nodrošināta 3 jaunu grupu izveide 72 bērniem. Atlikušo nelielo nesegto pieprasījumu tiek plānots apmierināt optimizējot PII sistēmu jaunizveidotā Alūksnes novada ietvaros. Realizējot šo projekta sadaļu, tiks veicināta pirmsskolas vecuma bērnu vecāku nodarbinātība un atrisināta problēma, kas skar tos vecākus, kuru bērni gaida rindā uz PII, jo šobrīd vienam no vecākiem nav iespējas turpināt vai uzsākt darba attiecības, kā arī tiks radītas jaunas darba vietas 6 pirmskolas audzinātājām/iem un 3 audzinātāju palīgiem, kas strādās ar PII „Sprīdītis” jaunizveidotajām grupiņām.

Līdztekus jaunu telpu izbūvei tiks veikti PII „Pienenīte” un PII „Sprīdītis” ēku un tajās esošo inženierkomunikāciju renovācijas darbi. Šādi darbi ir nepieciešami, lai novērstu draudus sekmīgai abu PII darbībai nākotnē. Ēkas ārsienu siltināšana, jumta kompleksā renovācija ar siltināšanu un logu nomaiņa PII „Sprīdītis” un ārsienu siltināšana, apkures radiatoru un cauruļvada renovācija PII „Pienenīte”, paaugstinot PII ēku energoefektivitāti, pašvaldībai ļaus ietaupīt finansu resursus, atbrīvojot tos tālākai attīstībai. Bez tam rezultātā tiks uzlabots mikroklimats telpās, kur ilgstoši uzturas pirmskolas vecuma bērni, kas ir ļoti būtiski no bērnu veselības aspekta.

Inženierkomunikāciju renovācija PII „Sprīdītis” un PII „Pienenīte” nodrošinās stabilu darbību nākotnē un kopumā kvalitatīvāku pakalpojumu, jo iespējamās nolietojušos inženiertīklu avārijas ir reāls drauds PII nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Nomainot nolietojušos inženiertīklus, tiks ietaupīti avāriju novēršanas remontiem tērētie līdzekļi.

Projektu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un Alūksnes pilsētas domes budžeta līdzekļiem.

Turpinās renovācija „Sprīdītī” un „Pienenītē”

 

Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība

Ieguldījums tavā nākotnē!

Alūksnē turpinās projekta „Pirmsskolas izglītības iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē” īstenošana.

Darbus abās pirmsskolas izglītības iestādēs veic SIA „Valdis”. Projekta īstenošana iekavējās, jo viens no iepirkuma procedūras dalībniekiem pašvaldības pieņemto lēmumu pārsūdzēja.
Projekts paredz, ka PII „Sprīdītis” tiks veikta ēkas renovācija - jumta un fasādes siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ēkas remonts un Alūksnes Mākslas skolas
telpu remonts, pielāgojot tās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.
Pašlaik iestādē rit fasādes siltināšanas darbi, remontdarbi labierīcībās. Daļai ēkas
ir pārmūrēti ventilācijas izvadi jumtā, tiek veikta siltināšana un jauna seguma izbūve, otra daļa tiek gatavota šādu darbu veikšanai. Alūksnes Mākslas skolas pašreizējo telpu remonts tiks veikts nākamgad.
PII „Pienenīte” projekts paredz veikt ēkas renovāciju, iekļaujot fasādes siltināšanu, kanalizācijas, ūdensvada, cauruļvada un apkures renovāciju. Šobrīd „Pienenītē” turpinās ēkas fasādes siltināšana, ir nomainīta lielākā daļa apkures radiatoru, kā arī daļēji kanalizācijas un ūdensvada stāvvadi.
Realizējot projektu, PII „Pienenīte” tiks saglabātas esošās 124 vietas. PII „Sprīdītis” tiks saglabātas esošās 174 vietas un izveidotas trīs jaunas grupas ar 24 bērniem katrā (kopā 72 papildus vietas), tādejādi atrisinot lielākās rindā esošo vecāku daļas problēmu un radot labvēlīgus apstākļus bērnu vecāku vienlīdzīgu nodarbinātības iespēju nodrošināšanai, jo darba attiecības būs iespējams uzsākt 144 vecākiem un turpināt 596 vecākiem.
Projektu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un Alūksnes pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Renovē pirmsskolas izglītības iestādes Alūksnē

 

Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība

Ieguldījums tavā nākotnē!

Alūksnē turpinās projekta Nr.3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/003 „Pirmsskolas izglītības iestāžu „SPRĪDĪTIS” un „PIENENĪTE” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē” īstenošana.

No Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un Alūksnes pašvaldības budžeta līdzekļiem finansētais projekts, ko īsteno Alūksnes novada pašvaldība, paredz renovēt abas minētās pirmsskolas izglītības iestādes, lai veicinātu vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru un izveidojot jaunas vietas pirmskolas vecuma bērniem, tādējādi samazinot rindas uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs Alūksnē.
Pirmsskolas izglītības iestāžu renovāciju veic SIA „Valdis”. Paredzēts, ka pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” tiks veikta ēkas fasādes siltināšana, iekšējo tīklu – apkures sistēmas, aukstā un karstā ūdens, kanalizācijas cauruļvadu un apkures radiatoru nomaiņa un remonts. Šobrīd „Pienenītē” ir pabeigta ēkas fasādes siltināšana un apdare. Vienā grupā pabeigts tualetes remonts. Telpās nomainīti radiatori, kā arī siltumapgādes caurules.
- Jaunajiem radiatoriem ir iespēja regulēt vēlamo siltuma daudzumu. Tas ir ļoti labi, līdz ar to varēsim regulēt, cik siltuma nepieciešams katrā telpā. Šādi plānojam uzlabot ēkas siltumefektivitāti un taupīt līdzekļus, - vērtē iestādes vadītājas pienākumu izpildītāja Dzidra Žīgure.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” plānota ēkas jumta vienkāršotā renovācija, jumta siltināšana, logu un durvju nomaiņa, Alūksnes Mākslas skolai nodoto telpu remonts, pielāgojot to pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.
Šobrīd „Sprīdītī” turpinās ēkas ārsienu siltināšana un apdare. Jau ir veikta jumta siltināšana un seguma maiņa. Tiek mainīti logi telpās, kur tas nebija izdarīts iepriekš. Visās grupās remontēs tualetes. Būtisks projekta ieguldījums būs telpu, kurās pašreiz strādā Alūksnes Mākslas skola, renovācija, kas pagaidām mācību gada laikā netiks veikta. Tas ļaus paplašināt pirmsskolas izglītības iestādes telpas, izveidojot trīs jaunas grupas ar 72 papildus vietām.
- Šis projekts būs labs ieguvums, jo beidzot tiks nosiltināta visa ēka, jumts, nomainīti visi logi un durvis. Kad būs izremontētas pašreizējās Mākslas skolas telpas, vajadzēs domāt par mēbeļu un nepieciešamā aprīkojuma iegādi, - saka pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja Modrīte Voska.
Tā kā iepirkuma rezultātā plānotajās projekta būvniecības izmaksās ir radusies ekonomija, Alūksnes novada dome lūdza Valsts reģionālās attīstības aģentūrai saskaņot izmaiņas projektā, papildus tajā iekļaujot abu pirmsskolas izglītības iestāžu virtuvju remontu un tehnoloģisko iekārtu modernizēšanu, kā arī teritorijas labiekārtošanu – celiņu seguma maiņa - pie pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”. Nepieciešamais saskaņojums ir saņemts un abās pirmsskolas izglītības iestādēs varēs paveikt arī šos darbus.

Pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” veic telpu remontu

Pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” nosiltināta fasāde

 

Apstiprināts projekts pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijai Alūksnē

Alūksnes pilsētas dome saņēmusi Valsts reģionālās attīstības aģentūras apstiprinājumu Alūksnes pilsētas domes projekta iesniegumam „Pirmsskolas izglītības iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē”.

Projekta iesniegums atzīts par atbilstošu vērtēšanas kritērijiem un tas apstiprināts ar kopējo attiecināmo izmaksu finansējumu 363 874 lati. Šo summu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 309 293 latu apmērā, valsts budžeta dotācija 21 832 latu apmērā un pašvaldības budžeta finansējums – 32 749 latu.
Projekts paredz attīstīt pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru, izveidojot jaunas vietas bērniem, tādējādi samazinot rindas. Alūksnē projekts tiks īstenots pirmsskolas izglītības iestādēs „Pienenīte” un „Sprīdītis”.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” plānota ēkas renovācija – jumta un fasādes siltināšana, logu un durvju nomaiņa, kā arī kosmētiskais remonts un pašreizējo Alūksnes Mākslas skolas telpas pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām. Rezultātā tiks izveidotas trīs jaunas grupas ar 72 papildu vietām.
Savukārt pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” plānotā ēkas renovācija ietver fasādes siltināšanu, kanalizācijas, ūdensvada, cauruļvada un apkures sistēmu renovāciju.
Alūksnes pilsētas domes projekts ir viens no 27 projektiem, kas apstiprināti ERAF aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”.
Projektu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts budžeta un Alūksnes pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība

Ieguldījums tavā nākotnē!

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv