Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Preču piegāde

Identifikācijas Nr. ANP2014/37
Līguma priekšmets

“Sīgu mazuļu iegāde un piegāde Alūksnes ezera zivju resursu papildināšanai”

Izsludināšanas datums 17.09.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

29.09.2014. plkst.14.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 17.10.2014.
Dokumenti

Lēmums

Līgums

Rezultāts

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” (nod.maks.reģ.Nr.90009235333) par kopējo līgumcenu 5092,63 EUR (pieci tūkstoši deviņdesmit divi euro 63 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.