Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojumi

Identifikācijas Nr. JPP2014/02
Līguma priekšmets

„Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras sezonā”

Izsludināšanas datums 30.07.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

11.08.2014. plkst.10.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 19.08.2014.
Dokumenti

Līgums

Lēmums

Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas iepirkuma 3. daļai - krūmu pļaušana ceļa zemes nodalījuma joslās pretendentam SIA "VIĻŅI UN I.S.A." (reģ. Nr. LV 53203002081)par kopējo līgumsummu 1600.00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Iepirkuma 1.,2.,4.,5.,6. daļām nav iesniegti piedāvājumi.