Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. ZIPSK 2014/04
Līguma priekšmets

„Pārtikas produktu piegāde Ziemeru pamatskolai”

Izsludināšanas datums 11.07.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

25.07.2014. plkst.10.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 03.09.2014.
Dokumenti Lēmums
Līgums Nr.1
Līgums Nr.2
Līgums Nr.3
Līgums Nr.4
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: iepirkuma 1.daļai „Pārtika”, SIA,,KABULETI FRUIT” (reg.Nr.40003959814) par kopējo summu 8353.07 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs euro un 07 centi) bez PVN, iepirkuma 2. daļai ,Maize", SIA „ALTA S” (reģistrācijas Nr.43203003460) par kopējo summu 1376.00 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit seši euro un 00 centi) bez PVN, iepirkuma 3.daļai „Cūkgaļa” SIA „KUNTURI” (reģistrācijas Nr. 44101010992) par kopējo summu 3075.00 EUR (trīs tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 00 centi) bez PVN, iepirkuma 4. daļai „Gaļa un gaļas produkti” SIA „ FOREVERS” (reģistrācijas Nr. 40003307535) par kopējo summu 598.10 EUR (pieci simti deviņdesmit astoņi euro un
l0 centi)