Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants, tai skaitā tā sešpadsmito daļu
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. ANP2014/21
Līguma priekšmets

AUTORUZRAUDZĪBA 2.KĀRTAS BŪVDARBIEM OBJEKTĀ “ROTAĻU LAUKUMS”, “PILSSALA”, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

06.06.2014. plkst.14.00

Procedūras pamatojums

Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta (8.2pants) ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem vai iepirkums atbilst šā likuma 63.panta nosacījumiem. Minētais iepirkums atbilst – PIL 63.panta pirmās daļas 2.punktam - Publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 10.06.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līgums