Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. PPP 2014/03
Līguma priekšmets

Apkures katla piegāde un uzstādīšana Pededzes pagasta pārvaldē

Izsludināšanas datums 30.04.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

14.05.2014. plkst.12.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 28.05.2014
Dokumenti Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu.

Lēmums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas A/S "Komforts" (reģ. Nr. 40003012105) par līgumcenu EUR 6190,00 (seši tūkstoši viens simts deviņdesmit euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Līgums