Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. PPP 2014/02
Līguma priekšmets

Degvielas iegāde Pededzes pagasta pārvaldes vajadzībām

Izsludināšanas datums 22.04.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

07.05.2014. plkst.12.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 23.05.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas A/S "Virši- A" (reģ. Nr. 40003242737) par līgumcenu EUR 5281,20 (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit viens euro 20 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Līgums