Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. PPP 2014/01
Līguma priekšmets

Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta autoceļu uzturēšana 2014.gada pavasara- vasaras sezonā

Izsludināšanas datums 12.03.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

24.03.2014. plkst.12.00

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 04.04.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas VAS "Latvijas Autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajonam (reģ.Nr. 40003356530) par līgumcenu EUR 3715,92 (trīs tūkstoši septiņi simti piecpadsmit euro 92 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (EUR 39,00 par 1 km noplanētā ceļa)(Līgums) un K/S "Stars" (reģ.Nr. 43203001807) par līgumcenu EUR 603,44 (seši simti trīs euro 44 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (EUR 19,00 par 1 km appļauto ceļa nomaļu)(Līgums).