Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. ZIPSK/2014/01
Līguma priekšmets

SPORTA INVENTĀRA IEGĀDE ZIEMERU PAMATSKOLAI

Izsludināšanas datums 12.02.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

24.02.2014. plkst.14.00

Iepirkuma dokumentācija

NOTEIKUMI

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (13.02.2014)

Atbildes uz ieinteresētā pretendenta jautājumiem (17.02.2014.)

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 07.03.2014.
Dokumenti Lēmums
Noslēgtais līgums Līgums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „RANTZOWS SPORT” (reģ.Nr. 40003528045) par līgumcenu EUR 8039.94 (astoņi tūkstoši trīsdesmit deviņi euro un 94 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa