Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. LPP 2014/01
Līguma priekšmets

„MALKAS PIEGĀDE LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2014.GADĀ”

Izsludināšanas datums 03.02.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

14.02.2014. plkst. 11.30

Iepirkuma dokumentācija

NOTEIKUMI
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 04.03.2014.
Dokumenti Protokols Nr.3
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "JUMIS EKO" (reģ. Nr. 44103038677) par līgumcenu EUR 10614.00 (desmit  tūkstoši seši simti četrpadsmit  euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (EUR 17.69 par 1 kub.m piegādātās malkas) un ZS  "KLAJALKŠŅI" (reģ. Nr. 43201016704) par līgumcenu EUR 2160.00 (divi tūkstoši viens  simts sešdesmit   euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (EUR 18.00 par 1 kub.m piegādātās malkas)