Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. MLPP 2014/01
Līguma priekšmets

„MALKAS PIEGĀDE MĀLUPES PAGASTA PĀRVALDES IESTĀDĒM 2014.GADĀ”

Izsludināšanas datums 31.01.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

11.02.2014. plkst. 11.30

Iepirkuma dokumentācija

NOTEIKUMI
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 31.01.2014.
Dokumenti Protokols Nr.3
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "AGS AUTO" (reģ. Nr. 44103082660) par līgumcenu EUR 20273.00 (divdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs  euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (EUR 18.43 par 1 kub.m piegādātās malkas).