Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. MPP 2014/01
Līguma priekšmets

Malkas piegāde Mārkalnes pagasta pārvaldes un pamatskolas vajadzībām 2014./2015.gada ziemas sezonai

Izsludināšanas datums 21.01.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

04.02.2014. plkst.12.00

Iepirkuma dokumentācija

NOTEIKUMI
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 21.02.2014.
Dokumenti Lēmums


Līgums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Veltījums Jums" (reģ. Nr. 43202003459) par līgumcenu EUR 3151,80 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro 80 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (EUR 15,30 par 1 kub.m piegādātās malkas).