Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojumi
Identifikācijas Nr. ANP 2010/30/ERAF
Līguma priekšmets ALŪKSNES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJA
Izsludināšanas datums 05.08.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.08.2010 plkst.13:00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Alūksnes pilsētas sākumskola

Alūksnes vidusskola

Bejas pamatskola

Ilzenes pamatskola

Jaunannas pamatskola

Jaunlaicenes pamatskola

Liepnas internātskola

Liepnas vidusskola

Mālupes pamatskola

Pededzes pamatskola

Strautiņu pamatskola

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts uzvārētājs: SIA „1 UN 2”, reģ.Nr.40103208837, līgumcena LVL 13231,07 (trīspadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit viens lati 07 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa