Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. ANP2014/52/ERAF
Līguma priekšmets

„Neparedzētie papildus darbi objektā “Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā, 2.kārta””

Iepirkuma pamatojums

Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 8.2pants ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja iepirkums atbilst PIL 63.panta nosacījumiem. Minētais iepirkums atbilst – PIL 63.panta ceturtās daļas 1.punktam - pasūtītājam ir nepieciešami papildu (iepriekš neparedzēti) būvdarbi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā un būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, projektā paredzētā mērķa sasniegšanai, un tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)  kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas,

b) nepieciešamos papildu būvdarbus veic iepriekš noslēgtā līguma izpildītājs,

c) papildu būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, un papildu būvdarbi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei.

Pamatojums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 26.03.2015.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts