Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. IPSK 2014/1/KPFI
Līguma priekšmets

KOMPLEKSI RISINĀJUMI GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI ILZENES PAMATSKOLĀ

Izsludināšanas datums 17.07.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

28.07.2014. plkst.10.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

22.01.2015.

Dokumenti

Darbu apjomi

Lēmums

Līgums

Rezultāts Pamatojoties uz  23.12.2014. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu Nr.15.4/115.1" Par lēmuma Nr.15.4/115 atcelšanu un par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ilzenes pamatskolā” iesnieguma apstiprināšanu, 2015.gada 19.janvāŗī noslēgts  līgums Nr.IPSK/4a-9/15/2 ar  SIA "Ozolmājas", reģ. Nr. 43201016545, juridiskā  adrese: "Avoti",Aizupītes,Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4301,  par ēkas vienkāršotās renovācijas darbu veikšanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Līguma summa 153204,37 EUR (bez PVN)