Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. PPP 2014/04
Līguma priekšmets

Pededzes tautas nama sanitārā mezgla vienkāršotā renovācija

Izsludināšanas datums 21.05.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

06.06.2014. plkst.12.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 21.05.2014
Dokumenti Renovācijas apliecinājuma karte

Lēmums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "STARBAG" (reģ. Nr. 40003978092) par līgumcenu EUR 14575,13 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro 13 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līgums