Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. MPP 2014/04
Līguma priekšmets

Ārējā apgaismojuma rekonstrukcija Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagastā

Izsludināšanas datums 15.05.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.05.2014. plkst.12.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 06.06.2014
Dokumenti Mārkalnes ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcijas shēma.

Lēmums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "MARITEC" (reģ. Nr. 44103024338 ) par līgumcenu EUR 15575,85 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro 85 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Līgums