Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. JMM/2014/01/ELFLA
Līguma priekšmets

JAUNLAICENES MUIŽAS MUZEJA RIETUMU SPĀRNA UN FASĀDES RENOVĀCIJA

Izsludināšanas datums 13.03.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

24.03.2014. plkst.14.00

Procedūras pamatojums

Nolikums

Tehniskais projekts

1. sējums

2. sējums

Atbilde uz pretendenta iesniegtajiem jautājumiem

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 08.04.2014
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „OZOLMĀJAS” (reģistrācijas Nr. 43201016545), adrese „Aizupītes” Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333 par līgumcenu EUR 31 403.90 (trīsdesmit viens tūkstotis četri simti trīs euro un 90 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līgums