Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. MLPSK 2014/01
Līguma priekšmets

„KOMPLEKSI RISINĀJUMI GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI MĀLUPES PAMATSKOLAS SPORTA ZĀLES ĒKĀ”

Izsludināšanas datums 10.02.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.02.2014. plkst 10.00

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 27.02.2014.
Dokumenti

Lēmums

Rezultāts Mālupes pamatskola 09.07.2014. noslēgusi iepirkuma līgumu Nr. MLPSK/4-4//14/7 “Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolas sporta zāles ēkā” “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”4.kārtas ietvaros - ar SIA ALŪKSNES CELTNIECĪBAS  KOMPĀNIJA,  reģistrācijas  Nr. LV 43202000471,  iepirkuma identifikācijas numurs MLPSK2014/01/KPFI par summu 104 804.88 EUR  ( viens simts četri tūkstoši astoņi simti četri  euro 88 centi ) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līgums