Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. JPII 2014/01/KPFI
Līguma priekšmets

"Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē "Pūcīte"

Izsludināšanas datums 10.02.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.02.2014. plkst 10.00

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 10.07.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte" 08.07.2014. noslēgusi iepirkuma līgumu Nr.JPIIP/4a-21/14/19 "Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē "Pūcīte""Klimata pārmaiņu finanšu instrumeta (KPFI) atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīefekta gāzu emisijas samzināšanai"4.kārtas ietvaros-ar Pilnsabiedrību "VJM", reģistrācijas Nr. 40103692672, iepirkuma identifikācijas Nr.JPII 2014/01/KPFI
Noslēgtā līguma summa EUR 90044.40(bez PVN)

Līgums