Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/34/ELFLA
Līguma priekšmets

JAUNLAICENES PAGASTA AUTOCEĻU REKONSTRUKCIJA

Izsludināšanas datums 14.09.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.09.2010. plkst.12.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS

TEHNISKAIS PROJEKTS

ATBILDE UZ IEINTERESĒTĀS PERSONAS UZDOTO JAUTĀJUMU

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 23.09.2010
Rezultāts Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 81.panta sesto daļu, pārtraukt Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma procedūru, jo iepirkumam iesniegtā piedāvājuma līgumcena būtiski pārsniedz Lēmumā par finansējuma piešķiršanu projekta Nr.10-07-L32100-000072 „Jaunlaicenes pagasta autoceļu rekonstrukcija” īstenošanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros, būvdarbiem paredzēto summu LVL 101388,10 (viens simts viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit astoņi lati 10 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.