Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/32/ELFLA
Līguma priekšmets

Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcija 2.kārta

Izsludināšanas datums 18.08.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

31.08.2010. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS

TEHNISKAIS PROJEKTS

Saskanojumi

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 03.09.2010
Rezultāts Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 81.panta sesto daļu pārtraukta iepirkuma procedūra, jo iepirkumam iesniegtā piedāvājuma līgumcena būtiski pārsniedz 19.04.2010.Nr.1.6/L321/136 Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu un Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores 02.07.2010. rīkojumā Nr.260 „Par iepirkuma procedūras veikšanu” būvdarbiem paredzēto summu LVL 52 125,58 bez PVN