Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/07/ELFLA
Līguma priekšmets ALŪKSNES NOVADA VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDES AUTOCEĻA „KRUSTIŅI - PALPIERKALNS” UN PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻA „KORNETI - SLOKAS” REKONSTRUKCIJA
Izsludināšanas datums 22.03.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

07.04.2010 plkst.11.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Noteikumi ar precizējumiem 24.03.2010

Noteikumi ar precizējumiem 30.03.2010

SIA „SORMA” izstrādātais tehniskais projekts „Alūksnes novada Veclaicenes pagasta pārvaldes autoceļa „Krustiņi - Palpierkalns” rekonstrukcija no km 0.00 līdz km 1.50”

SIA „SORMA” izstrādātais tehniskais projekts „Alūksnes novada, Veclaicenes pag., pašvaldības autoceļa „Korneti - Slokas” rekonstrukcija no km 0.057 līdz km 0.294”

ATBILDES UZ IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA JAUTĀJUMIEM

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 30.03.2010
Rezultāts Uzvarētājs: AS „LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS”, reģ.Nr.40003356530. Līguma summa LVL 99828,84 (deviņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi lati 84 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa