<<< Atpakaļ

 

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA UZSĀKŠANU UN SĀKOTNĒJO SABIEDRISKO APSPRIEŠANU


22.11.2017.


 

Paziņojums publicēts laikrakstā “Alūksnes Ziņas” un laikrakstā “Malienas Ziņas” 2017.gada 17.novembra izdevumos.

Vides pārraudzības valsts birojs 2017.gada 9.novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.45 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Alūksnes putnu ferma” paredzētajai darbībai – mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Alūksnes putnu ferma” (reģ. Nr. 43203003333, adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 118, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167).
Paredzētās darbības norises vieta – īpašums “Putni” (kadastra Nr. 36960080051, zemes vienības ar kadastra numuriem 36960080051, 36960080052 un 36960080177), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.
Paredzētās darbības ietvaros paredzēts izbūvēt papildus novietnes mājputnu audzēšanai, vienlaicīgi paredzot 465 000 mājputnu (dējējvistu un cāļu) audzēšanu, palielinot esošo mājputnu vietu skaitu par 220 000, un palielinot saražotās produkcijas vistu olu apjomu no 60 miljoniem līdz 100 miljoniem olu gadā.
Šā gada 30. novembrī plkst. 11:00 SIA “Alūksnes putnu ferma” administrācijas ēkas telpās “Putnos”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  • SIA “Alūksnes putnu ferma” administrācijas ēkā darba dienās plkst. 9.00 – 16.00 (adrese: “Putni”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads; tālrunis 26657093);
  • Ziemera pagasta pārvaldē darba dienās plkst. 9.00 – 16.00 (adrese: „Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads; tālrunis 64381299);
  • Alūkses novada pašvaldībā darba dienās plkst. 9.00 – 16.00 (adrese: Dārza iela 11, Alūksne; tālrunis 64381496);
  • Interneta vietnē www.apf.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis 67321173, fakss 67321049, www.vpvb.gov.lv) līdz šā gada 7.decembrim.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv