<<< Atpakaļ

ALŪKSNES NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETŅU PROJEKTU KONKURSA 2017.GADĀ NOLIKUMS06.03.2017.

 

 

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Alūksnes novada izglītības iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, juridiskās un fiziskās personas var piedalīties Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes rīkotajā bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā (turpmāk – konkurss), lai pretendētu uz pašvaldības finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai.
  2. Konkursa organizators: Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde, reģ.Nr.90009151835, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novads, LV- 4301.
  3. Bērnu un jauniešu vasaras nometnes tiek organizētas atbilstoši 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 ,,Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

 

 1. KONKURSA MĒRĶIS

2.1. Veicināt Alūksnes novada bērnu un jauniešu lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras mēnešos, organizējot vasaras nometnes.
2.2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, bērnu un jauniešu  radošās un sociālās pašizpausmes vasaras periodā.

 1. KOPĒJAIS PIEEJAMAIS LĪDZFINANSĒJUMS

Kopējais pieejamais līdzfinansējums nometņu organizēšanai 9000,00EUR.

 1. KONKURSA NOTEIKUMI
  1. Nometnes vadītājs ir persona, kas apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto nometņu vadītāju kursu programmu un saņēmusi Valsts izglītības satura centra apliecību.
  2. Nometnes dalībnieki ir Alūksnes novada bērni un jaunieši no 6-18 gadu vecumam, kas deklarējuši dzīvesvietu Alūksnes novadā.
  3. Nometnes darbības laiks ir no 5.jūnija līdz 25.augustam (piecu dienu nometnes; dienas vai diennakts nometnes).
  4. Minimālais nometnes dalībnieku skaits – 20.
  5. Dalības maksa ir obligāta katram nometnes dalībniekam. Tā ir ne mazāka par 10% no  nometnes kopējām izmaksām.
  6. Pašvaldība piešķir finansējumu līdz 70% no nometnes kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 1000,00 EUR vienai nometnei (skat.6.6. punktu).
  7. Samaksa nometnes vadītājam un pedagogiem nevar pārsniegt šajā nolikumā noteiktos limitus:
   1. diennakts nometnei līdz 30% no kopējām izmaksām (bez VSAOI);
   2. dienas nometnei līdz 22 % no kopējām izmaksām (bez VSAOI).
  8. Ja nometnes projekta iesniedzējs nav pašvaldības institūcija, nometņu projektu iesniedzējam jābūt norēķinu kontam bankā, uz kuru pārskaitīt Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes piešķirto līdzfinansējumu.
  9. Netiek atbalstītas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības patstāvīgi darbojošos sekciju, klubu, pulciņu u.tml. iesniegtie nometņu projekti, to dalībnieku darbības turpināšanai, profesionalitātes nostiprināšanai.
  10. Ar projekta pieteikuma iesniedzēju, kas nav pašvaldības iestāde, tiek slēgts līgums, kurā tiek noteikta finansēšanas, nometnes realizēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojuma iesniegšanas kārtība un termiņi.

 

 1. PROJEKTA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
  1. Izglītības pārvalde izsludina konkursu Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv
  2. Pieteikumi jāiesniedz Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Dārza ielā 11, 210.kabinetā, Alūksnē līdz 2017.gada 29.martam plkst.17.00.
  3. Projekta pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz uz pieteikuma veidlapas (1.pielikums) datorrakstā.
  4. Juridiskajām personām jāpievieno nodokļu maksātāju un reģistrācijas apliecību kopijas, juridiskā persona nedrīkst būt nodokļu parādnieks un jāpievieno Valsts ieņēmumu dienesta izziņa;
  5. Fiziskajām personām jāpievieno saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecības kopija.

6. KONKURSA PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Pieteikumus izskata Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājas apstiprināta komisija.
6.2. Izglītības pārvalde desmit darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas rakstiski informē nometnes projekta iesniedzēju par nometnes projekta atbalstīšanu un piešķirto līdzfinansējumu vai noraidījumu.
6.3. Projekta pieteikumi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

   1. Pasākumu un aktivitāšu īstenošana:
    1. kas nodrošina jaunu prasmju un iemaņu apguvi;
    2. kas paplašinās dalībnieku redzesloku un pieredzi dalībnieku attīstības posmam atbilstošās jomās;
    3. kas popularizē un veicina veselīgu dzīvesveidu;
    4. kas veicina patriotisko audzināšanu;
   2. sociālā integrācija;
   3. brīvprātīgo iesaistīšana darbā, nometnes projekta īstenošanā;

6.3.4. nometnes saturam pieprasītā budžeta samērīgums un pamatotas pozīcijas, pašieguldījuma un piesaistītā līdzfinansējuma apmērs;
6.3.5. projekts ir tehniski kvalitatīvs un pārliecina par nometnes veiksmīgu realizāciju;
6.3.6. pretendenta, nometnes vadītāja un pedagogu iepriekšējo nometņu realizācijas kvalitāte.
6.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus skaidrojumus par iesniegtajiem materiāliem.
6.5. Komisija līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kuru iesniedzēji nav savlaicīgi nokārtojuši līdzšinējās saistības ar Izglītības pārvaldi.
6.6. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja līdzfinansējuma piešķiršanu nometnei saskaņā ar iesniegto nometnes budžetu, vai arī noraidīt pieteikumu un līdzfinansējumu nepiešķirt. Ja piešķirtais līdzfinansējums ir mazāks par projektā pieprasīto, piecu darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma saņemšanas projekta iesniedzējs informē komisiju, vai ir gatavs organizēt nometni.
6.7. Ja nometnes pieteicējs nevar nodrošināt nometnes realizāciju atbilstoši iesniegtajam projektam, tad ne vēlāk kā 5 dienas pirms nometnes sākuma rakstiski informē komisiju, kura lemj par finansējuma pārdali.

7. PROJEKTA KONTROLES KĀRTĪBA
7.1. Projekta konkursa komisijas locekļiem ir tiesības veikt nometnes pārbaudes.
7.2. Projekta iesniedzējs pēc nometnes realizācijas līdz 31.augustam iesniedz Izglītības pārvaldē šādus dokumentus:
7.2.1.finanšu līdzekļu izlietojuma atskaiti (2.pielikums);
7.2.2.atskaiti par nometnes darbu (3.pielikums).
7.3. Ja nometne netiek īstenota noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projekta pieteikumam, kā arī konstatēti finanšu pārkāpumi, komisija lemj par piešķirtā līdzfinansējuma daļēju vai pilnu atmaksu.
7.4. Komisija līdz 1.novembrim izvērtē vasaras nometņu darbību.

BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNES PIETEIKUMS

BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNES FINANSĒJUMA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMA ATSKAITE PAR 2017.GADU

ATSKAITE PAR REALIZĒTO BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNI 2017.GADĀ

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv