<<< Atpakaļ

Informācija par gāzesvadu, to objektu aizsargjoslām un rīcību avārijas gadījumā03.02.2017.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Latvijas Republikai ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz iekšējo dabasgāzes tirgu, kā arī ievērojot Enerģētikas likuma 111.panta otrās daļas (stāsies spēkā 2017. gada 3. aprīlī) un Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas (stāsies spēkā 2017. gada 31. decembrī) prasības, ir veikta akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” reorganizācija, kā rezultātā 2016. gada 22. decembrī dibināta un 2017. gada 2. janvārī ierakstīta Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – “Conexus Baltic Grid”), kas attiecīgi ir pārņēmusi no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas sistēmas operatora tiesības un pienākumus, tai skaitā arī attiecīgos aktīvus un personālu.

“Conexus Baltic Grid” gāzes pārvades (Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021), kas nodrošina pārvades gāzesvadu ekspluatāciju valsts teritorijā, atgādina, ka Alūksnes novada teritoriju šķērso pārvades gāzesvads vai tā objektu aizsargjosla.

Saskaņā ar MK 05.12.2006. noteikumiem Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 41. punktu gāzesvadu valdītājam reizi gadā ir jāinformē sabiedrība par ierobežojumiem un bīstamību gāzesvadu aizsargjoslas zonā. Skatīt informāciju zemāk atrodamajās saitēs.

 
Par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem  

Par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv