Karjeras nedēļas pasākumi Alūksnes novadā


25.09.2014.

 

Karjeras nedēļa 2014
13. - 17.oktobris
„Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?”

Karjeras nedēļas mērķis: palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, ietverot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās.

Karjeras nedēļas 2014 tematika:
1. Iepazīsti savu profesiju!
2. Iepazīsti sevi!
3. Gūsti pieredzi!
4. Esi uzņēmīgs!
5. Zini informācijas resursus!
6. Palīdzi savam bērnam izvēlēties karjeru!

Karjeras nedēļu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra un Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla programma sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm. Šogad pasākums notiks vienlaikus 15 Latvijas pilsētās un novados: Rīgā, Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Cēsīs, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Alūksnē, Rojas novadā, Saldū un Ogrē.

Alūksnes novada Karjeras nedēļas programma


Kad?

Kas?
Pasākuma nosaukums

Kur?
Pasākuma vieta

Kam?
Mērķa auditorija

Par ko?
Pasākuma anotācija

Kontaktpers.
e-pasts, tālr.

Pirmdiena, 13.oktobris

Plkst. 14:00

„Alūksnes novada jauniešu iespējas perspektīvainākotnei” -starpnozaru diskusija par karjeras jautājumiem

ABJC
Dārza ielā 8a, Alūksne

Izglītības iestāžu vadītāji, pašvaldību darbinieki, deputāti, jaunatnes darbinieki, ikviens interesents

Diskusija par tēmām:
*kā rosināt jauniešus domāt par savlaicīgu savas karjeras veidošanu
*kādu atbalstu sniegt, lai jauniešiem palīdzētu jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas
*kādas ir prasmes, ko augstu vērtē darba devējs
*diskutēt par iespējām pēc studijām atgriezties un strādāt Alūksnē, u.c.

Diskusijas moderators Uva Grencione

 

Evija Eglīte
T. 64322402, 22016153 evija.eglite@aluksne.lv

14:00- 15:00

„Soli pa solim”

Ernsta Glika AVĢ

Ģimnāzijas 11.,12. kl. jaunieši

Iedvesmojoša saruna jauniešiem ar personīgās izaugsmes kouču Daci Ronimoisu, lai palīdzētu apzināties savas iespējas, mērķus.

Lolita Vanaga
T.64307105, 26130490
lolita_v@inbox.lv

 

12:00-14:00

Atklāšanas
pasākumi novada skolās

Alūksnes novada skolas

Alūksnes novada skolēni, skolotāji

Informācija par Karjeras nedēļas notikumiem skolā un Alūksnes pilsētā + skolas organizētā aktivitāte

Lolita Vanaga
T.64307105, 26130490
lolita_v@inbox.lv

15.09.-13.10.

Zīmējumu konkurss „Neparastā karjeras kurpe”

Ernsta Glika AVĢ

Alūksnes novada skolu pirmsk.-12. kl. skolēni

Radošs zīmējumu konkurss pirmskola -12.kl. skolēniem. Zīmējumus iesniegt līdz 13.10. plkst.14.00 Izglītības pārvaldē. Skatīt konkursa nolikumu.

Anita Vēliņa
T.26450084, makslasskola@aluksne.lv

 

Foto konkurss
 „Tver mirkli profesijā!”

Laikraksts „Alūksnes Ziņas”

Alūksnes novada skolu 7.-12. kl. skolēni

Radīt iespēju skolēniem radoši izpausties, pierādīt sevi un savas prasmes fotomākslā;
Pievērst skolēnu uzmanību profesiju daudzveidībai. Skatīt konkursa nolikumu

Diāna Lozko
T.26139028 diana.lozko@dienasmediji.lv,

Visu nedēļu

No 13:00- 16:00

Konkurss „Meklē un atrodi!”

 

 

Alūksnes bibliotēka

Alūksnes novada skolu 9.-12.kl. skol.

Mērķis attīstīt informācijas meklēšanas prasmes. (uzdevumu lapas, kurās jāatrod atbildes)

Iveta Ozoliņa
T.64322179
biblioteka@aluksne.lv
skolām – bibliotēkas apmeklējumam pieteikties:
Silvija Mūrniece
64322178, 25664421
biblioteka@aluksne.lv

Informatīvā stunda bibliotēkā „Zini informācijas resursus”

Alūksnes novada skolu skolēni, skolotāji

Attīstīt skolēnu informācijas meklēšanas prasmes un iemaņas.
Iepriekšējā pieteikšanās

Literatūras izstāde “Vai zini, kas būsi Tu?”

Iepazīties ar literatūru, kas palīdz apzināt savas spējas un iespējas karjeras izvēlē

Konkurss „Atpazīsti dažādu profesiju slavenības”

Alūksnes novada skolu 6.-9.kl. skolēni

Izklaidējošs konkurss atpazīt pēc fotogrāfijas Latvijā un pasaulē zināmas personības un dažādu profesiju pārstāvjus

Visu nedēļu

CV, Motivācijas vēstuļu rakstīšana

Nodarbinātības Valsts aģentūra  Alūksnes filiāle, Helēnas iela 52, Alūksne, LV-4301

Alūksnes novada skolu skolēni, citi interesenti

Praktiska nodarbība CV un motivācijas vēstules rakstīšanā. Iepriekšējā pieteikšanās

Liene Ūbele
Tālr.: 26153723
Liene.Ubele@nva.gov.lv
Sanita Rušķe
Tālr.: 64322441
Sanita.Ruske@nva.gov.lv
Liene Ūbele,
Kristīne Virka T.25685841
Kristine.Virka@nva.gov.lv

Konsultācijas karjeras plānošanā un sevis izpētes testi

Iepazīties ar NVA resursu piedāvājumu. Iepriekšējā pieteikšanās

Jauniešu garantijas pasākumi

Iepazīties ar NVA Jauniešu atbalsta programmu Jauniešu garantijas pasākumi. Iepriekšējā pieteikšanās

Visu nedēļu

Foto izstāde „Barona industrija”

Alūksnes muzejs, Pils ielā 74, Alūksne

Alūksnes novada skolēni, citi interesenti

Izstādi apmeklējot, būs iespēja iepazīties ar muzeja ikdienas darbu.

Linda Apšusala
T.25665538
muzejs.info@aluksne.lv

Otrdiena, 14.oktobris

10:00-16:00

„Studē tuvāk mājām, studē Alūksnē!” -
Atvērto durvju diena RPIVA

 

 

 

RPIVA Alūksnes fil.
Pils iela 21

Alūksnes novada skolu skolēni

Iespēja interesentiem klātienē sastapt RPIVA akadēmisko personālu, iepazīt vidi un piedalīties lekcijās…
„Bērna personības audzināšana ģimenē un iekļaušanās multikulturālā vidē” dr.paed.A.Petere
„Pozitīvā psiholoģija” dr.psych.G.Svence
„Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika 1.-4.klasei
Dr.paed. G.Jasjukeviča
„Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” mg.sc.soc.A.Valdemiers

 

Anita Pētersone
64381168, 26443798

aluksne@rpiva.lv

15:00

Labie piemēri veiksmīgas darba dzīves ceļa veidošanā

Alūksnes novada skolu skolēni, studenti

Augstskolas studentu / absolventu veiksmīgas karjeras veidošanās stāsti un padomi

16:30-18:00

Lekcija ”Skolas un ģimenes sadarbība skolēnu karjeras attīstības atbalstīšanai”

Vecāki, klašu audzinātāji, pedagogi, citi interesenti

Veicināt vecāku/pedagogu aktīvu līdzdalību bērnu karjeras attīstības atbalsta procesā.Lekciju lasa dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone

10:00-16:00

Atvērto durvju diena Izglītības pārvaldes atbalsta personāla telpās

Pils iela 21, Alūksne

 

 

Alūksnes novada skolu vecāko klašu skolēni

Iespēja satikt skolu atbalsta personālu – izglītības psihologu, logopēdu, speciālās izglītības skolotāju.

Ineta Bērziņa
64321675, iiacaluksne@inbox.lv

10:00-14:00

Atvērto durvju diena Alūksnes Mākslas skolā

Ojāra Vācieša iela 2, Alūksne

Aicinājums iepazīties ar Alūksnes mākslas skolas telpām, piedāvājumu profesionālajā pilnveidē.
Vēlama iepriekšējā pieteikšanās.

Ojārs Vēliņš
Tālr. 64322433 29298964; 29177702
makslasskola@aluksne.lv

14.00-19.00

„Staigā neformālās un interešu izglītības kurpēs!”

ABJC
Dārza ielā 8a, Alūksne

Aicinājums ēnot ABJC pedagogus (interešu izglītības programmu vadītājus un administrācijas darbiniekus)
Obligāta iepriekšējā pieteikšanās.

Evija Eglīte
t. 64322402, 22016153 evija.eglite@aluksne.lv

Trešdiena, 15.oktobris

10.00-10.20

10.30- 12.00

Prezentācija par Alūksnes muzeju

Tikšanās ar Alūksnes muzeja darbiniekiem

Alūksnes muzejs, Pils ielā 74, Alūksne

Alūksnes novada skolēni, citi interesenti

Iespēja iepazīties ar muzeja darbinieku profesijām un ikdienas darbu.

Linda Apšusala
T.25665538
muzejs.info@aluksne.lv

11:00-15:00

Atvērto durvju
diena Alūksnes Novada vidusskolā                                                        

Kanaviņu 14, Alūksne

Interesentiem

Iepazīties ar valsts aizsardzības mācības programmas piedāvājumu, iespējām Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.

Ilze Līviņa
T.29275267
ilze.livina@aluksne.lv

14:00-17:00

Atvērto durvju diena Alūksnes Mūzikas skolā

Jāņkalna iela 38, Alūksne

Interesentiem

Iepazīties ar Alūksnes profesionālās izglītības iestādēm un piedāvājumu profesionālajā pilnveidē.

Vēlama iepriekšējā pieteikšanās.

Valda Dāvida
64381440, 64322918,
muzikas_skola@aluksne.lv

15:00-17:00

Atvērto durvju diena Alūksnes pilsētas Bērnu jaunatnes sporta skolā

L. Ezera 24a, Alūksne

Līga Tomsone
64322654, 26523288
albjss@aluksne.lv

14:10

Diskusija „Jā! …Es strādāju vasarā!”

Ernsta Glika AVĢ

AVĢ 9-11.kl. skolēni, citi interesenti

Skolēnu atziņas par darbu vasarā, kā arī NVA un Alūksnes novada pašvaldības  ieteikumi jauniešiem.

Lolita Vanaga
T.64307105, 26130490
lolita_v@inbox.lv

14.00-19.00

„Staigā neformālās un interešu izglītības kurpēs!”

ABJC Dārza ielā 8a, Alūksne

Alūksnes novada skolu vecāko klašu skolēni

Aicinājums ēnot ABJC pedagogus (interešu izglītības programmu vadītājus un administrācijas darbiniekus)
Obligāta iepriekšējā pieteikšanās

Evija Eglīte
T. 64322402, 22016153 evija.eglite@aluksne.lv

Ceturtdiena, 16.oktobris

14:10

 „Esi līderis!”

Ernsta Glika AVĢ

 Alūksnes novada skolu vecāko klašu skolēni, skolotāji, interesenti

Iepazīstināt ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas piedāvāto
profesionālās pilnveides programmu „Esi līderis”.

Linda Kindzule
T. 67261182
www.esilideris.lv
luma@luma.lv

10.00-16.00

Apciemo un iepazīsti NBS Kājnieku skolu Alūksnē!

Lāčplēša 1, Alūksne

Alūksnes novada skolu skolēni

Iespēja iepazīties ar Kājnieku skolas teritoriju, ekipējumu un tehniku, tikties ar karavīriem, kā arī uzzināt vairāk par dienestu bruņotajos spēkos un Zemessardzē, par karjeras iespējām militārā jomā Obligāta iepriekšēja pieteikšanās.

Gunārs Degsnis
T.29419928

 

 

Piektdiena, 17.oktobris

9:00-13:00

Atvērto durvju diena Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Glika iela 10, Alūksne

 

7.-9.kl.
aktu zālē

 

klasēs

 

 

 

10.-12.kl. aktu zālē

 

Sporta zālē

 

 

7.-9.kl.
aktu zālē

Aicinām iepazīties ar ģimnāzijas pedagogiem un administrāciju, skolas telpām, muzeju, izstāžu zāli, skolas internātu, iegūt informāciju par izglītības programmām, iespējām, dažādiem pasākumiem.

 

Foto un zīmējumu konkursu darbu izstāde

 

 

Lolita Vanaga
T.64307105, 26130490
lolita_v@inbox.lv

 

Baiba Lietapure
T.64381521
baiba.lietapure@aluksne.lv

 

Tatjana Sarma
T.29368854
avg@aluksne.edu.lv

 

 

 

Lolita Vanaga

 

 

 

Tatjana Sarma

 

 

Lolita Vanaga

9:00-13:00

„Neparastā karjeras kurpe” un „Mirklis profesijā”

10:00-11:00

Konkurss novada skolēniem
„Iekāp karjeras kurpēs”

Alūksnes novada skolu 8.un 9.klašu skolēni

Konkurss ar mērķi sekmēt jauniešu interesi un zināšanas par Latvijas izglītības sistēmu un tautsaimniecības nozarēm, izglītības iespējām un darba tirgus vajadzībām, kā arī veicināt jauniešu prasmi komunicēt, sadarboties, iegūt informāciju, prezentēt…

10:00-11:30

Lekcijas vecāko klašu skolēniem

Alūksnes novada skolu vecāko klašu skolēni

Lekcijas vecāko klašu skolēniem "Arhitektūra kā dzīvesveids", "Ja es būtu uzņēmējs", "Reklāma: labais vai ļaunais, skaistais vai neglītais?", lasa RISEBA pasniedzēji;
kā arī "Runas māksla. Kā pārliecināt savus sabiedrotos un oponentus." - lasa Eiropas Parlamenta deputāti.

10.00-11.30

Kā sevi stiprināt mainīgā un izaicinājumiem piesātinātā vidē

Alūksnes, Apes novadu skolu skolotāji

Ieskats Ideju grupas „Radošuma pils” programmā „Dedz, bet neizdedz” un praktiska darbošanās. Semināru vada Radošuma pils direktore Ieva Kimonte
Iepriekšējā pieteikšanās.

11:30- 13:00

„Tava iespēju diena” – izglītības iestāžu izstāde

Alūksnes, Apes novadu skolu skolēni, skolotāji un citi interesenti

Iespēja tikties ar dažādu augstāko izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņem atbildes uz interesējošiem jautājumiem; iepazīties ar dažādām studiju programmām, uzzināt par studiju kredītiem, u.c. interesējošiem jautājumiem.

13:00

Karjeras nedēļas noslēguma pasākums jauniešiem un atbalstītājiem

Pasākumā tiek prezentētas karjeras nedēļas
aktivitātes Alūksnes novada skolās, zīmējumu, foto, u.c. konkursu dalībnieku apbalvošana, pateicība pasākumu
atbalstītājiem, organizētājiem, sadarbības
partneriem.

10:00-13:00

Ēnu diena Alūksnes muzejā

Alūksnes muzejs, Pils ielā 74, Alūksne

Alūksnes novada skolu skolēni

*Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists: 2 skolēni;
*Klientu apkalpošanās speciālists 2 skol.;
*Pētnieks/vēsturnieks: 2 skolēni.
Pieteikties līdz 15.10. 2014.

Linda Apšusala
T.25665538
muzejs.info@aluksne.lv

Alūksnes novada skolu Karjeras nedēļas programma


Kad?

Kas?
Pasākuma nosaukums

Kur?
Pasākuma vieta

Kam?
Mērķa auditorija

Par ko?
Pasākuma anotācija

Kontaktpers.
e-pasts, tālr.

Alūksnes novada vidusskolā

Visas nedēļas garumā pa klašu grupām iepazīšanās ar vecāku darbavietām. Atsevišķas lekcijas skolas telpās un viesošanās darbavietās atbilstoši klases vecāku noslogojumam.

15.10
11:00-15:00

Atvērto durvju
diena Alūksnes Novada vidusskolā                                                        

Kanaviņu 14, Alūksne

Interesentiem

Iepazīties ar valsts aizsardzības mācības programmas piedāvājumu, iespējām Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.

Ilze Līviņa
T.29275267
ilze.livina@aluksne.lv

Alūksnes pilsētas sākumskola

15.09.-10.10.

Zīmējumu konkurss „Neparastā karjeras kurpe”

Alūksnes pilsētas sākumskola

Alūksnes pilsētas sākumskolas 1. – 6. kl. skolēni

Radošs zīmējumu konkurss

Digna Ķīse
digna.kise@aluksne.lv

09.-17.10. 2.-6.klašu skolēni apmeklēs dažādas iestādes - individuālo uzņēmumu „Dzīpars”, Alūksnes pašvaldības policiju, Latvijas Valsts zonālo arhīvu Alūksnē un dzīvnieku patversmi „Astes un ūsas”, Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Alūksnē, uz laikraksta „Malienas ziņas” redakciju, uz NBS kājnieku skolu Alūksnē, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes iecirkni, uz konditorijas uzņēmumu „Kārumiņš”.

Bejas pamatskola

 

13.10.

Zīmējumu konkurss “Neparastā karjeras kurpe”

1.-9.kl.

14.10.

Klases stundas “Mana nākotne”
Aktivitātes Bejas bibliotēkā

1.-9.kl.

15.10.

Tikšanās ar NVA speciālisti Sanitu Rušķi, Karjeras testi
Pasākums “Profesijas dziesmās”

5.-9.kl.
1.-4.kl.

16.10.

Došanās ekskursijā “Iepazīsti profesijas”

1.-9.klasei

17.10

Pasākums “Profesiju kokteilis”
Tikšanās ar profesiju pārstāvjiem

5.-9.klasei
1.-4.klasei

Ineta Pūpola
t. 26406635

Liepnas internātpamatskolā

Pirmdiena, 13.oktobris

Plkst. 15:30-17:00

Karjeras nedēļas atklāšana.
Karjeras stunda skolā

Liepnas internātpamatskolas zālē

1.-9.kl. skolēniem

Svinīgs Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums. Informācija par plānotajām KN aktivitātēm un aktuāliem karjeras izglītības jautājumiem. Klašu prezentācijas par dažādām profesijām un to pieprasījumu darba tirgū.

Marina Spirka
T.26136326
marina.spirka@inbox.lv

Otrdiena, 14.oktobris

13:00-16:00

Karjeras stunda bibliotēkā

skolas bibliotēka

 

1.-9.kl. skolēniem
(Iepriekš piesakoties)

Praktiska nodarbība skolēniem – darbs ar karjeras informācijas rīkiem internetā. Tiks sniegta informācija par dažādām interneta vietnēm, kuras sniedz informāciju par izglītības un darba iespējām, profesijām, sevis izpēti u.c.

Marina Spirka

16:00-16:40

Klases stunda ‘’Mana nākotnes profesija’’

Klašu telpās

5.-9.kl. skolēniem

Tiks sniegta un pētīta informācija par studiju un darba iespējām, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, lai veiksmīgi varētu darboties savā darba jomā.

16:00-16:40

Zīmējumu konkurss „Es būšu.....”

Zīmēšanas kabinetā

1.-4.kl. skolēniem

1.-4.klašu skolēni savos zīmējumos atspoguļos savu nākotnes profesiju

Inguna Matule
T.26045520

16.50

 ‘’Zini vai mini’’

skolas zālē

1.-9.kl.

Mēmais šovs ‘’Profesija – Zini vai mini’’

Marina Spirka

Trešdiena, 15.oktobris

13:00-16:00

Karjeras stunda bibliotēkā

bibliotēka

1.-9.kl. skolēniem

Praktiska nodarbība skolēniem – darbs ar karjeras informācijas rīkiem internetā.
Tiks sniegta informācija par dažādām interneta vietnēm, kuras sniedz informāciju par izglītības un darba iespējām, profesijām, sevis izpēti u.c.

Marika Vancāne
T.26374336
kronisi3@inbox.lv

 

16:00-17:00

Tematiska nodarbība
‘’Manu talantu apzināšanās’’

Datorklasē

8.-9.kl. skolēniem

Darbošanās interneta portālā
www.profesijupasaule.lv

Irēna Zučika
T.26198150
irucite@inbox.lv

16:00-17:00

Klašu telpās

5.-7.kl. skolēniem

Testu veikšana, lai izprastu un izzinātu, kā veiksmīgāk izmantot un attīstīt savas intereses, prasmes un iemaņas.

Marina Spirka
un klašu audzināt.

14:00-17:00

Radošās darbnīcas ‘’Ražots skolā’’

Klašu telpās, skolas virtuvē

1.-4.kl. skolēniem

Iepazīt dažādo interešu izglītības piedāvājumu klāstu, izprast un izzināt savas intereses, prasmes un iemaņas. (Tradicionālie, netradicionālie rokdarbi u.c.). Apzināties brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Inga Šterna
T.26826535
sternainga@gmail.com

Ceturtdiena, 16.oktobris

14:00-16:00

 „Iepazīsti profesiju”

Skolas zālē

 1.-9.kl. skolēniem

Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Diskusijas, veiksmes stāsti, dalīšanās pieredzē.

Marina Spirka

17:00-19:00

Karjeras ballīte

zālē

1.-9.kl. skolēniem

Ierašanās profesijai atbilstošā tērpā. Komandu spēles.

Piektdiena, 17.oktobris

09:00-12:00

Ēnu diena

skolā

5.-9.kl. skolēniem

Izglītojamie ēno kādu no Liepnas internātpamatskolas darbiniekiem.

Marina Spirka

09:00-12:00

Radošās darbnīcas  ‘’Ražots skolā’’

Klašu telpās,
skolas virtuvē

1.-4.kl. skolēniem

Iepazīt dažādo interešu izglītības piedāvājumu klāstu, izprast un izzināt savas intereses, prasmes un iemaņas. (Tradicionālie, netradicionālie rokdarbi u.c.). Brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Alla Orehova
T.26536797
alla7@inbox.lv

 

12:00-13:00

Karjeras nedēļas noslēguma pasākums „Profesiju kokteilis”

Liepnas internātpamatskolas zālē

1.-9.kl. skolēniem

Svinīgs KN noslēgums. Zīmējumu konkursa „Es būšu.....” un rokdarbu un izstrādājumu izstāde, degustācija. Labāko darbu un aktīvāko dalībnieku apbalvošana. KN himnas sacerēšana.

Marina Spirka

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

13.10.- 16.10

Manu vecāku profesijas

Skola

1.-4.klašu audzēkņi

Tikšanās ar skolēnu vecākiem, lai iepazītu viņu profesijas

Marita Zelča T.29373641
maritazelca3@inbox.lv

13.10.- 16.10.

Iepazīsim sevi

5.-9.kl. skolēniem

Veicot testus, palīdzēt skolēniem noteikt viņu interesēm un spējām atbilstošākās profesijas.

16.10

Uzņēmumu apmeklēšana

 

1.-9.kl. skolēniem

Iepazīšanās ar maiznieka, galdnieka, lauku uzņēmēja u.c. profesijām

Malienas pamatskola

13.10. pl.10:00

Karjeras nedēļas atklāšana

Malienas pamatskola

1.-9.kl.skolēni

Informācija par Karjeras nedēļu un zīmējumu konkursa izstādes atklāšana.

Ilga Kozlova
T.22499059
kozlovailga@inbox.lv

 

14.10.
pl.13:00 -16:00

Konkurss
„Atpazīsti dažādu profesiju slavenības”

Malienas pagasta bibliotēka

5.-9.kl. skolēni

Izklaidējošs konkurss atpazīt pēc fotogrāfijas Latvijā un pasaulē zināmas personības un dažādu profesiju pārstāvjus

15.10. pl.13:00

Tikšanās ar skolas absolventiem-dažādu profesiju pārstāvjiem.

Malienas pamatskola

1.-9.kl.skolēni

Augstskolas studentu / absolventu veiksmīgas karjeras veidošanās stāsti un padomi

Mārkalnes pamatskola

13.10

 

Vecāku darbavietās,
skolā

1.-9.kl.

Profesijas fotogrāfijās.
Iepazīšanās ar vecāku profesijām, Bišu dravas apmeklējums, Kokapstrādes uzņēmums „DEIWOSS”, Bruģa ražotnes apmeklējums

Sk.Keiva, D.Bogdanova

 

14., 15, 16.10.

 

Alūksne

Alūksnes kājnieku skolas, Alūksnes Mākslas skolas, Alūksnes Mūzikas skolas, VUGD, V.Ķirpa Ates muzeja, u.c iestāžu apmeklējums,
Atvērto durvju diena Alsviķu arodskolā.

Z.Čakša

17.10.

 

skolā

1./5.kl.

Nedēļas iespaidi zīmējumos Zīmējumu konkurss „Mani vecāki darbā”

I.Salaka

Pededzes pamatskola

16.10

Tikšanās ar Pededzes pamatskolas absolventiem

Skolas zālē

7.-9.kl. skolēni

Kā iet jaunajā skolā? Iespējas, risinājumi, riski...

Svetlana Veselova

13.-17.10.

Audzināšanas stundas "Profesiju pasaulē"

klasēs

1.-9.kl.

Tiks izmantots niid.lv, naviguide izdevums.

Ilzenes pamatskola

Visu nedēļu

Pētījums ‘’Manu vecāku profesijas’’

Ilzenes pamatskola

1.-4. klae

Iepazīt savu vecāku profesijas, veido profesiju aprakstus, tikšanās ar vecākiem.

Jolanta Kazaine
t. 29339066
kazaine@inbox.lv

Audzināšanas stundas

5.-9.klase

14.10

Ēnu diena

9. klase

Ēno uzņēmējus un valsts iestādēs strādājošos profesiju pārstāvjus.

16.10.
14:30

Karjeras pēcpusdiena

5.-9. klase

Iepazīt profesijas, veikt dažādus uzdevumus saistībā ar profesijām.

Ziemeru pamatskola

13.10.

Atklāšanās pasākums skolā „Starts karjeras nedēļai”

Ira Grūbe
irac@inbox.lv

14.10.

Nodarbība skolā „Mana karjera – manās rokās!”, vada Inga Ozoliņa

16.10

Konkurss skolā „Atpazīsti profesijas”

Alsviķu arodskola

16.10.

AMATS ir PAMATS

  • Vispārēja prezentācija par skolu, mācību programmām un iespējām;
  • Praktisko darbu darbnīcas: šuvēju, apavu labotāju, galdnieku, pavāru - apmeklētāji dalās  interešu grupās;
  • Uzzinātā un apskatītā kopsavilkums: testa vai jautājumu/atbilžu pārbaudē.

Zoja Čakša
T.26568837
zoja.chaksha@inbox.lv

Strautiņu pamatskola


Pirmdiena, 13.oktobris

Plkst. 9-9:40

Karjeras nedēļas atklāšana.

 Strautiņu pamatskolas zālē

1.-9.kl. skolēniem

Tikšanās ar Psiholoģiskās palīdzības atbalsta centra darbiniekiem
V. Kalēju; D.Sliņķi

Sandra Reķe
T. 27492415
sandra.reke@ gmail.com

No 13.10.-17.10

Zīmējumu konkurss „Neparastā karjeras kurpe”

skolas zāle

1.-9.kl.

Zīmējumu izstādes aplūkošana, vērtēšana konkurss

 

A. Jaunzema, klašu audzinātāji

Otrdiena, 14.oktobris

Plkst. 9-9:40

 

Tikšanās ar skolas absolventiem

skolas zālē

1.-9.kl. skolēniem

Tikšanās ar trijiem dažādu profesiju pārstāvjiem- veiksmīgas karjeras veidošanas stāsts- Elektrotīklu darbinieku; celtniecības pārstāvi, elektikas firmas pārstāvi

I. Kozilāne

 

 

S.Reķe

14.00-16.00

Saruna "Iepazīsti grāmatu pasauli"

skolas zālē

9.kl. un interesenti

Grāmatizdevējas I. Vītolas stāsts par profesionālas tipogrāfijas izveidi un darbību žurnālistikā un poligrāfijā, karjeras attīstības iespējām grāmatu izdevniecībā

16.50

Foto konkurss
" Atpazīsti profesiju?|"

skolas zālē

1.-9.kl.

Foto izstādes aplūkošana " Kas redzams profesijā?

I. Ludviga
S.Reķe

Trešdiena, 15.oktobris

13:00-16:00

Karjeras stunda bibliotēkā

bibliotēkā

1.-9.kl. skolēniem

 Informācijas sniegšana par dažādām profesijām, Interesantu profesiju izpēte portālā
www.profesijupasaule.lv

L. Medisa

09.00-16.00

Visu dienu

skolas zālē

1.-9.kl. skolēniem

Mazpulcēnu veidotas ekspozīcijas " Iepazīsti dzintaru" aplūkošana

S.Buliņa

skolas zālē

1.-9.kl. skolēniem

Ekspozīcijas " No grauda līdz maizei" aplūkošana

14:00-17:00

Praktisko darbu  fabrika

klašu telpās,

1.-9.kl. skolēniem

Ēdienu, mūzikas instrumentu, galdniecības piederumu rokdarbu izgatavošana

S. Reķe
un klašu audzinātāji

Ceturtdiena, 16.oktobris

14:00-16:00

Sarunas un tikšnās klasēs „Iepazīsti profesiju”

klasēs

 1.-9.kl. skolēniem

Vecāku sarunas ar bērniem par dažādām profesijām,tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Diskusijas, interesanti stāsti, dalīšanās pieredzē.

Klašu audzinātāji

Piektdiena, 17.oktobris

09:00-15:00

Konkursu izvērtēšana

skolā

1.-9.kl. skolēniem

Atbilžu savākšana un apkopošana
Apbalvošana

S. Reķe

 

Liepnas vidusskola


26.09

Tikšanās ar LVS absolventu, bijušo LR Satversmes tiesas priekšsēdētāju G.Kūtri

Liepnas vidusskola

 

1.-12.klase

Dalīsies pieredzē par to, kā viņi sasnieguši savus mērķus, kas to ir veicinājis. Izglītības un kultūras loma kā kļūt par veiksmīgiem cilvēkiem

I. Brice
T. 26449892
ilze.brice77@gmail.com

13.10

Tikšanās ar veiksmīgu skolas absolventu

13.10.-16.10.

Klases stunda

Stunda veltīta karjeras izglītībai. Klases audz. plāno karjeras izglītības stundu atkarībā no skolēnu vajadzībām, interesēm un vecumposma.

13.10.-16.10.

Konkurss „Mans veiksmes stāsts”

1.-4.kl.
5.-9.kl
10.-12.kl.

Parādīt savas zināšanas, prasmi un arī pieredzi, ko esmu jau tagad sasniedzis, ko man tas ir devis sevis izaugsmē un virzībā uz panākumiem, ko es jau protu ļoti labi, kādas prasmes varu pilnveidot.

13.10.-

17.10.

Piedalāmies dažādos novada organizētajos pasākumos un
noslēguma pasākumā

Alūksne

5.-12.kl.

Piedalīšanās AVĢ Karjeras nedēļas noslēguma pasākumā

Apes novada
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola


Kad?

Kas?
Pasākuma nosaukums

Kur?
Pasākuma vieta

Kam?
Mērķa auditorija

Par ko?
Īss plānotā pasākuma apraksts

Kontaktpersona:

13.10.

Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums “Karjeras stunda skolā”

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola

 

1.-12.klase

Katra klase veido vienu tematiskās stundas pasākumu

Līga Bukovska
Tālrunis 286067373
E pasts liigak@inbox.lv

14.10.
Pl.14:00

Karjeras testi un konsultācijas

9., 11., 12.klases

NVA Alūksnes filiāles pārstāvis iepazīstina ar NVA resursu piedāvājumu

14.10.
Pl.13:00

Veselīga uztura rudens meistarklase

Skolas virtuve

1.-4.klase

Skolas pavāre iepazīstina, kā lēti un veselīgi pagatavot maltītes no rudens veltēm

15.09.-13.10.

Piedalīties zīmējumu konkursā “Neparasta karjeras kurpe”

AVĢ un

OVGV

1.-12.klase

Motivēt skolēnus sava nākotne mērķa izvirzīšanai, attēlojot vizuāli sevi izvēlētajā profesijā
Zīmējumu  izstāde OVGV

Piedalīties foto konkursā „Mirklis profesijā”

 

7.-12.klase

Radīt iespēju skolēniem radoši izpausties, pierādīt sevi un savas prasmes fotomākslā.

15.10.

Uzņēmuma “Very Berry” apmeklēšana

Uzņēmums “Very Berry”

8.-12.klase

Iepazīties ar veiksmīgu vietējo uzņēmumu, organizēt saturīgu sarunu ar tā īpašnieci G.Sauškinu

15.10.
plkst.
14:00

Nodarbība “Mācies palīdzēt sev un citiem”

J.Celenberga ārsta prakse

5.-7.klase

Iepazīstināt ar medicīnas darbinieka profesiju un apgūt 1.plīdzības sniegšanas paņēmienus

16.10.

Konkurss “Profesijas toreiz un tagad”

 

vidusskola

1.-4.klase
5.-8.klase

Konkurss par darba rīkiem, profesijām agrākos laikos un tagad

17.10.

Noslēguma pasākums – klases stunda

 

vidusskola

1.-12.klase

Skolēnu secinājumi par iegūto Karjeras nedēļas laikā

17.10.

Noslēguma pasākums AVĢ

 

AVĢ

 

Piedalīšanās AVĢ Karjeras nedēļas noslēguma pasākumā jauniešiem un atbalstītājiem

 

Programmu sagatavoja: Lolita Vanaga

Alūksnes novada Karjeras nedēļas koordinatore,
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktores vietniece

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv