Atbalstīts Alūksnes muzeja projekts mauzoleja glābšanai


03.09.2014.


Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


 Alūksnes muzejs saņēmis 7000 EUR valsts budžeta finansējumu no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas baronu Fītinghofu dzimtas mauzoleja glābšanas darbiem.

 Alūksnes muižas parks ar tā mazajām arhitektūras formām ir nozīmīga kultūrvēsturiska vērtība. Viena no mazajām celtnēm, kas parka apmeklētājiem ir aplūkojama, ir baronu Fītinghofu dzimtas mauzolejs.
- Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 2013. gadā tika veikta mauzoleja arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēte un izstrādāts restaurācijas tehniskais projekts. Veicot izpēti tika secināts, ka mauzoleja cokola daļa un sienas ir būtiski bojātas. Šī gada sākumā saņēmām atzinumu no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas par mauzoleja aizsardzības stāvokļa pārbaudes rezultātiem, kur norādīts, ka nepieciešams ēkas mūra konstrukciju remonts un nostiprināšana, lai novērstu tālāku celtnes konstrukciju deformāciju progresēšanu. Tādēļ februārī sagatavojām un inspekcijas pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmai iesniedzām projektu par mauzoleja pamatu stiprināšanu, šuvju aizpildīšanu un fasādes plaisu labošanu un aizpildīšanu. 11. augustā saņēmām priecīgo vēsti, ka valsts budžeta finansējums 7000 eiro apmērā ir piešķirts, - stāsta Alūksnes muzeja direktore Marita Oldere.

Iesniedz projektu muižas parka attīstības plānošanai

 Alūksnes muzejs Valsts Kultūrkapitāla fonda 3. konkursa kārtā iesniedzis projektu „Alūksnes muižas parka izpēte un attīstības iespēju plānošana”. Šī projekta ilgtermiņa mērķis ir restaurēt muižas parka vēsturisko vidi, izstrādāt tā attīstības virzienus, iespējas un veicināt izpratni par sakoptas kultūrvēsturiskās vides un ainavas vērtību.
- Pārrobežu projekta ietvaros, sadarbojoties ar Pavlovskas muzejrezervātu, redzam kāds rezultāts ir ilgstošam, mērķtiecīgam un pamatīgi plānotam darbam, tāpēc vēlamies veikt parka izpēti gada garumā visās sezonās, tādējādi iegūstot parka vēsturiskās arhitektoniski telpiskās struktūras, kultūras mantojuma identifikācijas, autentiskuma un integritātes novērtējumu. Balstoties uz izpētes rezultātiem, plānojam izstrādāt parka attīstības plānu, iekļaujot apstādījumu rekonstrukciju, labiekārtojuma koncepciju, teritorijas funkcionālo plānojumu, kā arī rekreatīvo un izglītojošo aktivitāšu plānu, - uzsver M. Oldere.
Projektu īstenošana dos iespēju uzlabot kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūru, veicinās valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanu, atjaunošanu, ilgtspējīgu attīstību un pieejamību, kā arī kultūras tūrisma attīstību novadā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv