SPININGOŠANAS SACENSĪBU “ALŪKSNES VASARAS „PLĒSĒJS” 2014” NOLIKUMS


12.05.2014.


1. Sacensību mērķis
Popularizēt spiningošanu Alūksnes ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt labākos spiningotājus.

2. Sacensību rīkotāji
Sacensības rīko Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Atbildīgais – Māris Lietuvietis, tel. 26141741,
Sacensību galvenais tiesnesis Andris Jerums, tel. 26389199.

3. Sacensību norises vieta un laiks
Spiningošanas sacensības notiek Alūksnes ezerā 2014. gada 07. jūnijā.
Reģistrācija Ziemeru pagasta "Jaunsētās" 07. jūnijā no 5.30 līdz 6.30.
Spiningošanas sacensību sākums 07. jūnijā plkst. 6.45.

4. Sacensību dalībnieki
Sacensības notiek komandu konkurencē. Komandu veido divi cilvēki. Komandu skaits nav ierobežots. Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās.
Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte. Visiem sacensību dalībniekiem jāuzrāda derīga makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā. Licences un makšķerēšanas kartes var iegādāties reģistrācijas vietā.
Par drošību uz ūdeņiem atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.

Dalības maksa - Eur 20,00 no komandas. Komandu veido divi dalībnieki. Ja komandā dalībnieks jaunāks par 16 gadiem, tad dalības maksa komandai Eur 10,00.

5. Uzvarētāja noteikšana
- Uz vērtēšanu no komandas tiek nodoti ne vairāk kā pieci asari, kuru garums nav mazāks par 20 cm, ne vairāk kā trīs līdakas garumā no 55 cm un ne vairāk kā 3 zandarti garumā no 50 cm.
- Vērtēts tiek noķerto zivju kopējais svars, atbilstoši ekipāžas noķerto asaru svaru reizinot ar 2 un summējot ar līdaku un zandartu svaru.
- Gadījumā, ja loma kopējais svars vairākām komandām ir vienāds, uzvar komanda ar smagāko asari lomā. Ja asaru svars vairākām komandām vienāds, tad uzvar komanda ar garāko asari.
- Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.
- Par makšķerēšanas noteikumu neievērošanu — diskvalifikācija.

6. Sacensību noteikumi
- Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
- Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.
- Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts.
- Velcēšana nav atļauta.
- Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem. Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.
- Vērtēti tiek ne vairāk kā pieci asari, kuru garums nav mazāks par 20 cm, ne vairāk kā trīs līdakas garumā no 55 cm un ne vairāk kā 3 zandarti garumā no 50 cm.
- Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.
- Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Protesti kopā ar drošības naudu 30 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 30 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

Sacensību programma
2014.gada 7. jūnijā
5.30– 6.30 Sacensību dalībnieku reģistrācija
6.30 – 6.45 Sacensību atklāšana
6.45 – 14.00 Sacensību norise un lomu reģistrācija
14.00 – 14.30 Rezultātu apkopošana, launags
14.45 – 15.15 Apbalvošana

(Sacensību rīkotāji dalībniekiem nodrošina - bezmaksas launagu, auto novietošanu, laivu nolaišanu )
Ir iespējams pasūtīt naktsmītnes un laivas (skaits ierobežots) – sīkāka informācija pie organizatoriem tel.26141741 vai 28650600.

Atpūtas komplekss „Jaunsētas” tālr. 28650600

Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem.

!!! NE ASAKAS !!!

P/A ”ALJA” direktors M.LietuvietisAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv