Apmeklēja Seno rotu kalvi Cēsīs

01.01.2014.
     
Inese Janēviča,
Alūksnes muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste


     15.janvārī Alūksnes muzeja darbinieki un labākie un centīgākie novada skolēni ar padziļinātu interesi un izpratni par vēsturi projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/ AAC” ietvaros devās uz Seno rotu kalvi Cēsīs.

     Rotkalis Daumants Kalniņš, kurš pirmo reizi eksperimentālās arheoloģijas vēsturē padarīja seno rotu par zinātniskās izpētes un eksperimentu objektu, iepazīstināja skolēnus ar seno latgaļu 9. – 13. gs. bronzas un sudraba greznumlietām, kas sasniegušas savu greznāko un izsmalcinātāko izteiksmes pakāpi tieši vēlā dzelzs laikmeta un agro viduslaiku mijā. D.Kalniņš iepazīstināja ar kultūras mantojuma to daļu, kas atgriezusies ļaužu apritē pēc daudzu gadsimtu guļas zemē, pastāstīja kā senatnē dzīvojuši, cīnījušies, tērpušies un rotājušies senie latgaļi.
     Muzejā varējām skatīt seno un mūsdienu rotu demonstrējuma sintēzi. Tautas daiļamata meistars Daumants Kalniņš uzsvēra, ka uzdevums ir parādīt senlietas tādā izskatā, kādas tās bija tad, kad tās tika darinātas un valkātas. Lai to īstenotu, viņš daudz un rūpīgi pētījis senos paraugus un meklējis tehnisko risinājumu, izzinājis to valkāšanas tradīcijas un nozīmi. Lai saprastu to, ko stāsta senās rotas, jo rūpīgi nācies studēt folkloras materiālus un senās maģijas principus.
     Rotkalis deva iespēju ieģērbties un iejusties eksperimentālās studijas darinātajā seno latgaļu sievietes goda tērpā un rotu komplektā un vienlaicīgi iepazīstināja ar rotu veidiem un rakstiem, atšifrējot to saistību ar rituāliem, kuros izmantoja gan teikto vārdu, gan dziesmu, deju un mūziku, kas bija kā saskarsme ar pārdabisko pasauli – mitoloģisko priekšstatu atveidojumu.
Uzzinājām, ka Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība 2013.gadā iekārtojusi ekspozīciju Seno rotu kalves muzejā Cēsu pilī, veltītu latgaļu atpazīstamības 900. gadskārtai.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv