Alūksnes un Apes novada fonds izsludina 12. Projektu konkursu „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”

21.11.2013.


Nodibinājuma „Alūksnes un Apes novada fonds” darbības mērķis ir veicināt mērķtiecīgas labdarības attīstību Alūksnes un Apes novadā, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas sabiedrības grupas, lai risinātu vietējās kopienas problēmas. Alūksnes un Apes novadā ir daudz aktīvu cilvēku, kuri realizē idejas ar vietējās pašvaldības un uzņēmēju atbalstu, tādejādi turpinot AANF fonda ideju un mērķu popularizēšanu. AANF ir noorganizējis 11 projektu konkursus un Programmu „A un A novada jaunie talanti”, atbalstot 132 projektus 19 Alūksnes un Apes novadu pašvaldību teritorijās.


Projektu konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti Alūksnes un Apes novadā,
atbalstot ilgtspējīgas iedzīvotāju iniciatīvas.

1. Konkursa organizators:
Alūksnes un Apes novada fonds (turpmāk - Fonds), 2005.gada 25.aprīlī reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā ar reģistrācijas Nr.40008090271. Fonda juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301; faktiskā adrese: Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

2. Projektu pieteikumus var iesniegt:

2.1. Neformālas sabiedrības grupas – fizisku personu kopa, kuras dalībniekus apvieno īslaicīgs/pastāvīgs kopīgs darbības mērķis (vismaz 3 fiziskas personas, piemēram, pensionāru, jauniešu un sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/ īpašnieku grupa, bērnu - invalīdu vecāku grupa, bērnudārza vecāku grupa, mākslinieku vai literātu kopa u.c.);
2.2. Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas un arodbiedrības;
2.3. Viens pretendents var iesniegt vienu vai vairākus projekta pieteikumus.

3. Projektu finansēšanas kārtība.

3.1. Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti labdarības, izglītības, kultūras, integrācijas, vides, sociālās jomas, sporta un citiem inovatīviem projektiem;
3.2. Kopējā projektu konkursa summa ir 1430.00 EUR;
3.3. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam līdz 286.00 EUR;
3.4. Ierobežotā budžeta dēļ iespējams daļējs atbalsts iesniegtajiem projektiem;
3.5. Projekta iesniedzējam, reģistrētām organizācijām, iesniedzot pieteikumu, jānorāda reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas kods, konta numurs), kur ieskaitīt Fonda piešķirto finansējumu;
3.6. Projekta pašieguldījums un/ vai līdzfinansējums var būt naudā vai natūrā – cilvēku darba vai mantiska ieguldījuma veidā. Projekta pašieguldījumam/ līdzfinansējumam jābūt vismaz 20% apmērā no kopējā projekta budžeta (100%);
3.7. Projektu konkursa līdzekļi nevar tikt piešķirti šādiem mērķiem vai izdevumiem:
3.7.1. vietējiem (izņemot, ja tas tieši nepieciešams projekta īstenošanai) un ārvalstu braucieniem;
3.7.2. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām (piemēram, biļetes, pabalsti, utt.);
3.7.3. projekta iesniedzēju atalgojumam un citiem regulāriem administratīviem izdevumiem;
3.7.4. peļņas pasākumiem;
3.7.5. jau pabeigtiem darbiem/ projektiem;
3.7.6. politiskiem un reliģiskiem pasākumiem.

4. Projekta realizēšanas laiks un vieta:

4.1. Projekta īstenošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 2014.gada 31.decembri;
4.2. Projekta uzsākšanas laiks ir ne agrāk kā 2014.gada 1.janvāris;
4.3. Projekta aktivitātes tiek realizētas Alūksnes un Apes novadā.

5. Informācija un konsultācijas:
5.1. Konkursa Nolikums, Pieteikuma veidlapa un Atskaites veidlapa pieejama interneta vietnē http://aluksnesapesfonds.blogspot.com, Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv, Apes novada domes mājās lapā www.ape.lv un Fonda birojā Dārza ielā 8a, Alūksnē;
5.2. Bezmaksas konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu iespējams saņemt Fondā darba dienās no pulksten 10.00 līdz 17.00, tālrunis 64322236, 28642250 (iepriekš pieteikties pie Dzintras Zvejnieces), kā arī Apē (zvanīt Fonda valdes loceklei Indrai Levanei pa tālruni 29406867).

6. Projektu iesniegšana:

6.1. Lai pieteiktos uz izsludināto konkursu un pretendētu uz finansējuma saņemšanu, projekta pieteikumi līdz 2013.gada 5.decembrim (ceturtdiena) pulksten 17.00 jāiesniedz Fondā vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 2013.gada 5.decembris);
6.2. Projekts jāiesniedz vienā eksemplārā drukātā veidā, kā arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu: aluksnesapesfonds@gmail.com ar norādi 12.Projektu konkursam „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”.


NOTEIKTI IEVĒROJIET!
AANF ir izstrādājis projekta PIETEIKUMA veidlapu un ATSKAITES veidlapu!

6.3. Projekta pieteikuma veidlapa jāaizpilda pēc tur sniegtajiem norādījumiem (PIETEIKUMA VEIDLAPA (bez pielikumiem) NEDRĪKST BŪT GARĀKA PAR 5 A4 FORMĀTA LAPĀM);
6.4. Projekta pieteikums sastāv no PIETEIKUMA veidlapas uz 5 A4 formāta lapām un šādiem pielikumiem:
6.4.1. Aktivitāšu grafiks (pielikums Nr.1 – atrodams pieteikuma veidlapas beigās);
6.4.2.Organizācijas/grupas apraksts (pielikums Nr.2 – atrodams pieteikuma veidlapas beigās);
6.4.3. Cita būtiska informācija (piem. informācija par sadarbības partneriem, izziņa no finansiālajiem atbalstītājiem, līdzfinansējumu apliecinoši dokumenti u.c.) un cita informācija, ko iesniedzējs uzskata par būtisku pievienot saistībā ar projekta tēmu.

7. Projektu pieteikumu vērtēšana:

7.1. Projektu vērtēšana notiek trīs kārtās:
7.1.1. atbilstības pārbaude – fonda darbinieki pārbaudīs projekta pieteikumu atbilstību konkursa nolikuma prasībām. Fonda darbiniekiem ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt detalizētu papildus informāciju/ pamatojumu;
7.1.2. žūrijas balsojums – projekta pieteikumus caurskatīs un vērtēs žūrija, kurā būs ziedotāji, kuri 12.Projektu konkursam ziedojuši vismaz 20.00 LVL (28.46 EUR), 2 pārstāvji no Fonda (t.sk. 1 no Jauniešu ideju laboratorijas), 2 pašvaldības pārstāvji un 1 uzņēmējs;
7.1.3. žūrijas vizīte - konkursa izvērtēšanas komisija ir tiesīga pārbaudīt pretendenta iesniegtās informācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem un pēc saviem ieskatiem apmeklēt projektus;
7.2. Lēmumu par konkursa uzvarētāju konkursa komisija pieņem līdz 2013.gada 18.decembrim. Komisija ir tiesīga pagarināt piedāvājumu izskatīšanas termiņus, informējot par to pretendentus;
7.3. Konkursa rezultāti pretendentiem tiek paziņoti līdz 2013.gada 19.decembrim.

8. Kontrole:

8.1. Finansēšanas līgumu ar atbalstītā projekta vadītāju par projekta finansēšanas un realizācijas noteikumiem var tikt noslēgti sākot ar 2013.gada 19.decembri;
8.2. Finansējuma saņēmējam mēneša laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa Fondā jāiesniedz projekta gala ATSKAITE, kas sastāv no šādiem dokumentiem:
8.2.1. projekta ATSKAITES veidlapa ar šādiem pielikumiem:
8.2.1.1. Izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas, kas parāda no Fonda saņemtā finansējuma izlietojumu;
8.2.1.2. publikāciju kopijas, ievērojot 8.5.punktu;
8.2.2. 3 – 5 fotogrāfijas, kas atspoguļo projekta norisi elektroniskā veidā, nosūtot uz Fonda e-pastu ar norādītu realizētā projekta nosaukumu;
8.3. Fonds ir tiesīgs projekta realizācijas laikā vai pēc 8.2.punktā norādītās atskaites saņemšanas veikt finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi.
8.4. Ja projekts netiek realizēts noteiktajā termiņā vai piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, konkursa izvērtēšanas komisija lemj par finansējuma pārtraukšanu vai par piešķirtā finansējuma atmaksu.
8.5. Informācijai par realizēto projektu jāparādās 2 publikācijās: laikrakstā „Alūksnes Ziņas” vai laikrakstā „Malienas Ziņas”, vai Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis”, vai Apes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Apes Novada Ziņas”.

PROJEKTA
PIETEIKUMU ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI.

Projektam jāatbilst visām šīm obligātajām prasībām:
     - Pieteikums ir pilnīgs un aizpildīts saskaņā ar nolikuma prasībām,
     - Pieteikums ir iesniegts, ievērojot iesniegšanas termiņu,
     - Projekta aktivitātes atbilst nolikuma 4.3.punktam,
     - Pieteicējs neprasa finansējumu izdevumiem, kam fonda līdzekļi nevar tikt piešķirti,
     - Pieteicējs atbilst nolikuma 2.punktam,
     - Pieteicējs nodrošina līdzfinansējumu atbilstoši nolikuma 3.6. punktam.

ATSKAITES veidlapa

PIETEIKUMA veidlapaAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv