Izsludina pieteikšanos pedagogiem uz stipendijām/mērķstipendijām

21.10.2009.

Vadītāja G.Kupča

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju laikā no 2009.gada 20.oktobra līdz 3.novembrim izsludina
pieteikšanos pedagogiem uz stipendijām/mērķstipendijām

Eiropas Sociālā fonda projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros
(saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr.998).

Projekta ietvaros tiek atbalstītas šādas darbības:

1.Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību.
Darbība ietver apmācības vispārīgu vai specifisku prasmju apguvei, kas pedagogam ir nepieciešamas darbam citā nozarē vai specialitātē, tai skaitā uzņēmējspēju attīstīšanai vai komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, izņemot apmācības pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai.
Atbalstu var saņemt pedagogs, kurš
var zaudēt darbu izglītības iestādē izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ un
pedagoga darba slodze ir mazāka par deviņām kontaktstundām nedēļā kopā visās izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darba vietā ārpus izglītības iestādes.
Iesniedzamie dokumenti:
stipendijas pretendenta iesniegums (2.pielikums);
stipendijas pretendenta CV (3.pielikums);
izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un māca mazāk par deviņām kontaktstundām nedēļā (1.pielikums);
stipendijas pretendents iesniedz izziņu/apliecinājumu par mācību uzsākšanas vietu, laiku, grupu;
*Stipendijas pretendents ir izmantojis NVA karjeras konsultanta konsultācijas (iesniegts apliecinošs dokuments, ja ir izmantojis).

2.Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai.
Darbība ietver pedagoga tālākizglītību darbam apvienotajās klasēs, cita mācību priekšmeta mācīšanai nepieciešamā sertifikāta vai cita darbam vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē nepieciešamā skolotāja sertifikāta ieguvei atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai.
Atbalstu var saņemt pedagogs, kurš izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonācis vai nonāks jaunos darba apstākļos un paredzēto pienākumu veikšanai viņam trūkst attiecīgas profesionālās kvalifikācijas
Iesniedzamie dokumenti:
stipendijas pretendenta iesniegums(2.pielikums);
stipendijas pretendenta CV(3.pielikums);
izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un māca deviņas vai vairāk kontaktstundas nedēļā(1.pielikums);
izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, par pedagogam darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju, lai pedagogs varētu veikt paredzētos mācību priekšmeta vai izglītības programmas skolotāja pienākumus;
stipendijas pretendents iesniedz izziņu/apliecinājumu par mācību uzsākšanas vietu, laiku, grupu.

3.Pedagogu pašnovērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
Darbība ietver pasākumus, kas nepieciešami pedagogu darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanai un tālākai attīstībai, tai skaitā mērķstipendijas piešķiršanu pedagogam par ieguldījumu pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanā.

Minēto pasākumu īstenošanā izmanto 2004.-2006.gada plānošanas perioda nacionālās programmas projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” ietvaros sasniegtos rezultātus.

Atbalstu var saņemt pedagogs, kurš strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē ar darba slodzi deviņas vai vairāk kontaktstundas nedēļā un īsteno izglītības programmu.
Iesniedzamie dokumenti:
mērķstipendijas pretendenta iesniegums (2.pielikums);
mērķstipendijas pretendenta CV (3.pielikums);
izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un māca deviņas vai vairāk kontaktstundas nedēļā(1.pielikums);
dokumentāls apliecinājums par pedagoga dalību ESF projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” darba grupas izstrādātā Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modeļa aprobācijā no 2007.gada oktobra līdz 2008.gada aprīlim;
izglītības iestādes izveidotās Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas apstiprināts sastāvs (rīkojums).

Pielikumi:
1.pielikums izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par skolotāja kontaktstundām
2.pielikums stipendiāta iesniegums
3.pielikums CV

Dokumentu iesniegšanas termiņš – 2009.gada 3.novembris plkst. 17.00


Dokumenti noformējami datorrakstā, jāaizpilda precīzi. Jānorāda tikai mācību priekšmeta kontaktstundu skaits. Nenorāda fakultatīvus, konsultācijas u.c.
Norādīt precīzi, kurā aktivitātē startē pēc MK noteikumiem Nr.998. no 01.09.2009.
Pēc pretendentu atlases rezultāti tiek paziņoti piecu darbdienu laikā no dienas, kad pedagogu atlases komisija ir apstiprinājusi atbalstāmo pedagogu sarakstu.

Dokumentu iesniegšanas vieta – Alūksne, Dārza ielā 11, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, 405.kab.
Informācija – Baiba Lietapure, 64381521


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv