Rudens Jaunalūksnes „Pūcītē”

20.11.2009.

Ligita Belova, PII „Pūcīte” vadītāja

Sveiciens no Jaunalūksnes pirmskolas izglītības iestādes „Pūcīte” 2009./2010 mācību gadā. Šis gads sācies raiti - ar krāsainām koku lapām, dažādām emocijām, notikumiem un negaidīti agru pirmo sniegu, kā arī daudz un dažādiem pasākumiem.

Kā aktuālāko varam minēt ilggadēju sadarbību ar Jaunalūksnes pagasta bibliotēku un bibliotekāri Ievu Zakarīti, kuras laikā tapuši vairāki projekti - pasākumi bērniem. Šogad jau īstenots pasākumi mazuļiem - „No zvirbuļa līdz zilonim” ar mērķi radīt pozitīvu attieksmi pret grāmatu, kā arī projekta „Pirmā tikšanās ar bibliotēku” nodarbība „Mārtiņgailis bibliotēkā”. Tiekoties ar pasaku tēliem paši mazākie bērni iepazinās ar bibliotekāri, bibliotēku, skaistām bilžu grāmatām, kā arī noskaidroja, ka katram uz šīs zemes ir sava vieta un mājas. Norisinājušies trīs pasākumi lielākajiem „Pūcītes” bērniem - „Priekšā lasīšanas krustmāte” – kopā ar bibliotekāri un krustmāti centāmies veicināt bērnu pozitīvu attieksmi pret grāmatu un grāmatu lasīšanu, „Bilžu grāmatu lasīšana” - aplūkojām dažādas tematiskas bilžu grāmatas un veidojām radošus stāstījumus par tām, kā arī pasākums bibliotēkā „Stāstu kaste”, kurā bērni veidoja stāstījumus par stāstu kastes iemītniekiem.
Lielas jautrības un maskošanās notikušas svinot gadskārtu svētkus - mazākie pūcēni sportiski svinēja Miķeļdienu, dziedot, dejojot un ejot rotaļās aizvadīta Mārtiņdiena. Vecāki šos pasākumus kuplinājuši ar tematiskām izstādēm „Ko var pagatavot no ābola”, „Zili brīnumi no dārza”, „Lapiņa pie lapiņas”.
Zināšanas par drošību dažādās situācijās, „drošības dienu ietvaros”, mums palīdzēja nostiprināt tikšanās ar Alūksnes policistiem. Sportiskas putnu rotaļas mazākajiem tika izspēlētas veselības dienā „Putni jautri sasaucas”.
Sadarbībā ar vecākiem, šī gada darbs ir virzīts uz ģimenes atbalstu - mācību gadu uzsākām ar akciju, kuras laikā vecāki gādāja uz bērnudārzu augļus un dārzeņus ar mērķi padarīt lētāku bērnu ēdināšanu. Iecerētas arī atbalstošas, praktiskas nodarbības ģimenēm, piesaistot mūsu novada speciālistus un pielietojot pašu radošo enerģiju. Turpinot iepriekšējā gādā iesākto ciklu „Ko es protu” - katru mēnesi tiekamies ar bērnu vecākiem, lai izzinātu viņu profesijas un iepazītos ar darba vietām. Īpaši interesanta un izzinoša bija bērnu viesošanās Jaunalūksnes pagasta novadpētniecības centrā un tikšanās ar muzeja vadītāju Jolantu Baldiņu - Kristofera māmiņu. Šinī pašā dienā viesojāmies arī Bejas pamatskolā - aplūkojām skolu, skolas apkārtni, iejutāmies pirmklasnieku lomā.
Gatavojoties Latvijas dzimšanas dienai organizējām tematisku rītu, pieminot Latviju, tās simboliku, izceļot dzimtenes nozīmi cilvēka dzīvē. Šinī sakarā, sadarbībā ar Jaunalūksnes pagasta pārvaldes kultūras namu, tapusi zīmējumu izstāde ”Es savā Latvijā”. Arī mēs, kopā ar visiem, svētku dienā iedegsim svecītes gan sirdī, gan domās par mūsu mīļo dzimteni Latviju!

Ciemošanās Jaunalūksnes pagasta novadpētniecības centrā pie Kristofera māmiņas Jolantas Baldiņas
Sportiskie „Miķeļi” mazākajiem pūcēniem
„Stāstu kaste” - pasākums vecākās grupas bērniem Jaunalūksnes pagasta bibliotēkā
„Bilžu grāmatu lasīšana”- pasākums kopā ar bibliotekāri Ievu Zakarīti

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv