Atbalsts pedagogiem prioritārajos mācību priekšmetos

20.11.2009.

Projekta koordinatore Vera Zučika

Alūksnes novada un Apes novada izglītības iestādēs trešo gadu turpinās darbs projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” 30.04.2008. vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 ietvaros. Šajā saspringtajā ekonomiskajā situāciju ar šī projekta starpniecību tiek atbalstīti prioritārajos mācību priekšmetos studējošie pedagogi un pedagogu konsultatīvā, radošā un inovatīvā darbība.
2009./2010.mācību gada sākumā tika noslēgti 39 trīspusēji līgumi starp IZM Studiju un zinātnes administrāciju, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un mērķstipendijas saņēmēju par periodu no septembra līdz jūnijam ieskaitot. Stipendijas kopā sastāda 50780 latus. Atbilstoši piešķirtajām kvotām 31 pedagogs ir no Alūksnes novada izglītības iestādēm un 8 pedagogi no Apes novada izglītības iestādēm, viņi pārstāv 13 novadu skolas. Sadalījums pa mācību priekšmetiem ir: 18% no kopējas summas sastāda matemātika, 12% -angļu valoda, 7% - ķīmija; 6% - fizika, 4% - bioloģija, 3% - informātika un 1% vācu valoda. Divi mērķstipendijas saņēmēji turpina studijas augstskolās, iegūstot matemātikas skolotāja kvalifikāciju.
Mācību gada laikā mērķstipendijas saņēmējiem papildus darbam jāveic dažādi pētniecības vai radošā darba uzdevumi izglītības iestādē: metodiskais darbs, konsultatīvais darbs, jāveicina izpratne par vienādām iespējām izglītībā un karjerā un stereotipu mazināšanā par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē, kā arī jāvada skolēnu pētnieciskais darbs. Visus materiālus jāsakārto atbilstoši IZM Studiju un zinātnes administrācijas izstrādātajai metodikai un citu normatīvo dokumentu prasībām. Stipendiātiem tiek sniegtas dažāda veida konsultācijas no projekta koordinatora un eksperta puses izglītības iestādē, Izglītības pārvaldē, kā arī ar e-pasta starpniecību.
Līdz š. g. 30.decembrim visiem mērķstipendijas saņēmējiem ir jāiesniedz Izglītības pārvaldē 2009./2010. mācību gada I semestra pārskats par līgumā noteikto uzdevumu izpildi, arī tiem, kuri mācās. Komisija pārbauda un apstiprina mērstipendijas saņēmēja iesniegtos pārskatus par mācību gada I semestri, nepieciešamības gadījumā var lūgt tos precizēt. Ne vēlāk kā līdz 15. janvārim iesniedz apstiprinātus pārskatus IZM Studiju un zinātnes administrācijai.
Prieks par skolotājiem, kas pratuši novērtēt savu darbu iepriekšējos gados un veiksmīgi iesaistījušies projektā, iedrošināja citus pedagogus šogad iesaistīties projektā, lai uzlabotu un papildinātu metodiskos materiālus savā mācību priekšmetā un aktīvāk izmantotu jaunās informāciju tehnoloģijas.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv