Atbalstīts projekts par jauniešu darba administrēšanu Alūksnē

02.06.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija ir atbalstījusi Alūksnes bērnu un jauniešu centra projektu „Jauniešiem Alūksnē būt!”.

Projekts paredz jaunatnes darba administrēšanu laikā no 15. jūnija līdz 15. decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 1480 lati.
- Projekta mērķis ir nodrošināt Alūksnes bērnu un jauniešu centra struktūrvienības - Alūksnes jaunatnes iniciatīvu centra - nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu radošai, intelektuālai attīstībai un lietderīgai brīvā laika izmantošanai. Projekta laikā ar jaunatni strādās Ilze Zvejniece. Vasarā darbs ar jaunatni tiks organizēts Alūksnes Jaunajā pilī, bet tiek meklētas telpas jauniešu tikšanās vietai no septembra. Pirmā aktivitāte projekta ietvaros jau bija jauniešu diena „Kur ir sniega cilvēks?” 30. maijā, - stāsta projekta vadītāja, Alūksnes bērnu un jauniešu centra direktore Eva Aizupe.
Projekts paredz nodrošināt Alūksnes jauniešu iniciatīvu centru ar apmaksātu darbinieku – vadītāju sešus mēnešus. Projekta laikā tiks apzinātas jauniešu neformālās grupas un organizācijas, lai izveidotu elektronisku datu bāzi.
Apzinot jauniešu grupas, aktīvie un darboties gribošie jaunieši tiks aicināti apvienoties Alūksnes jauniešu apvienībā, lai apzinātu problēmas, vēlmes un kopīgi plānotu aktivitātes. Jauniešu apvienība tiksies vienu reizi mēnesī un tā ne tikai plānos tuvākās aktivitātes, bet arī izstrādās ieteikumus jaunatnes vīzijai un stratēģijas dokumentam.
Projekta laikā paredzēts iesaistīties arī starptautisku projektu realizācijā un Eiropas brīvprātīgā darba programmās, izstrādājot projektu par brīvprātīgā uzņemšanu. Iecerēts jauniešu pieredzes apmaiņas brauciens uz Rougi (Igaunijā), lai iepazītos ar renovētā un šogad 4. aprīlī atklātā jauniešu centra darbību, kā arī jauniešu centru „Bāze” un klubu „Dēms” Gulbenē.
Jaunieši sadarbībā ar Alūksnes bērnu un jauniešu centru, skolu pašpārvaldēm, neformālajām grupām un Alūksnes novada domi izstrādās Alūksnes novada jaunatnes vīziju un stratēģiju 2010. – 2015. gadam. Šis dokuments tiks izvērtēts un analizēts Alūksnes novada jauniešu forumā, kas paredzēts šī gada 4. decembrī.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv