Komitejas sēdē diskutē par skolu tīkla optimizāciju Alūksnes novadā

31.07.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceturtdien, 30. jūlijā Alūksnes novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas deputāti nolēma virzīt uz domes ārkārtas sēdi jautājumus par Zeltiņu pamatskolas slēgšanu un Mārkalnes pamatskolas kā Alūksnes vidusskolas filiāles izveidi.

Diemžēl par šiem jautājumiem vietējai pašvaldībai nākas lemt vispārējā finanšu samazinājuma dēļ. Deputāti ceturtdien komitejas sēdē uzklausīja īpaši izveidotās darba grupas Alūksnes novada pašvaldības skolu izvērtēšanai viedokli. Darba grupa Alūksnes novada pašvaldībā tika izveidota pēc tam, kad Alūksni apmeklēja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji un iepazīstināja ar reālo finansējuma apjomu skolām.
Darba grupas vadītāja, Alūksnes rajona padomes Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča iepazīstināja deputātus ar veikto analīzi par Alūksnes novada skolu situāciju. Viņa uzsvēra, ka Izglītības pārvalde un pašvaldību vadītāji par skolu tīkla optimizāciju domājuši jau iepriekšējā mācību gadā, kad tika pieņemts lēmums par divu skolu slēgšanu pašreizējā Alūksnes novada teritorijā.
Jautājums par Zeltiņu un Mārkalnes skolas darbības turpināšanu šobrīd kļuvis aktuāls tādēļ, ka, prognozējot skolēnu skaitu uz šī gada 1. septembri, tas bijis mazāks par 50. Darba grupa savā analīzē apskatījusi visas mazās skolas, kurās skolēnu skaits ir mazāks par 72, ņemot vērā, ka valsts mērķdotācijā finansējums tiek piešķirts astoņiem skolēniem klasē. Šādas skolas ir – Mārkalnes, Zeltiņu, Jaunlaicenes, Ilzenes, Jaunannas, Malienas un Mālupes pamatskolas.
Darba grupa, analizējot skolu situāciju, vērtēja vairākus kritērijus. Pirmkārt, skolēnu skaitu 1. martā, 1. jūlijā un uz brīdi, kad strādāja darba grupa. Jaunlaicenes pamatskolā un Mārkalnes pamatskolā, salīdzinot ar 1. marta datiem vērojama skolēnu skaita palielināšanās. Jaunlaicenē skolēnu skaits palielinās pēc Veclaicenes pamatskolas slēgšanas. Mārkalnes pamatskolā skolēnu piesaiste turpinājās pēc 1. jūlija.
Tāpat darba grupa vērtējusi, cik skolēnu ir konkrētās apdzīvotās vietās, analizējot, vai gadījumā, ja uz vietas dzīvojošo bērnu ir mazāk par 50, ekonomiski izdevīgāk nebūtu skolēnus pārvadāt uz tuvāko skolu. Piemēram, aprēķini par Zeltiņu pamatskolu liecina, ka uz mācību gada sākumu prognozējamā 31 skolēna pārvadāšana ar sabiedrisko transportu uz citu skolu šī gada turpmākajos četros mēnešos izmaksātu Ls 1839. Apmaksājot skolēnu pārvadāšanu mācību gada laikā būtu nepieciešami apmēram Ls 4210, kas ir ievērojami mazāk nekā vajadzīgs, lai skolēni varētu turpināt mācīties uz vietas.
Analizējot izmaksas uz vienu izglītojamo, secinājums nepārprotams - jo mazāk skolēnu, jo lielākas izmaksas. Ja vidējās izmaksas Alūksnes novada skolām ir 42 lati mēnesī, tad Zeltiņu, Mārkalnes un Mālupes pamatskolām šis rādītājs ir augstāks.
Vērtējot pašvaldības daļas ieguldījumu skolu budžetā, secināts, ka Mārkalnes un Zeltiņu pagastu pārvaldes skolu uzturēšanā iegulda vairāk kā vienu trešdaļu no pašvaldības brīvi sadalāmajiem līdzekļiem pret salīdzinoši mazo skolēnu skaitu skolā.
Būtisks rādītājs ir izglītības kvalitāte. G. Kupča norādīja, ka trim skolām – Mārkalnei, Malienai un Zeltiņiem - izglītības iestādes akreditācijas termiņš ir priekšā, Mārkalnes pamatskolai jau šoruden. Viņa atzina, ka mazās skolas var parādīt ļoti labus darba rezultātus un to apliecina valsts pārbaudes darbu un olimpiāžu rezultāti, skolu rezultāti sportā, interešu izglītībā.
Darba grupa analizējusi klašu piepildījumu saistībā ar valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai, kas šobrīd samazināta vairāk par 50%.
- Valstī vienu pedagoģisko likmi rēķina uz astoņiem skolēniem klasē. Diemžēl vairākās mūsu novada skolās vidējais skolēnu skaits klasē nesasniedz astoņus. Piemēram, Zeltiņu pamatskolā, pat apvienojot divas klases, skolēnu skaits nav pietiekams, - atzina G. Kupča.
Darba grupa skatījusi jautājumu, vai mazajām skolām kļūt par novada lielāko skolu filiālēm. G. Kupča raksturoja, ka šādā gadījumā formāli tiek iegūts rezultāts, ka novadā samazinās skolu skaits un ir ļoti maz skolu, kurās ir mazāk par 100 skolēniem. Izglītības iestādes dokumentācija nav jākārto divās, bet vienā skolā. Resursu ietaupījums ir viena direktora likme.
Apkopojot veikto analīzi, darba grupa ieteica sakarā ar nepietiekošo skolēnu skaitu lemt par Zeltiņu pamatskolas slēgšanu jau ar šo mācību gadu. Tā rezultātā tiktu ieekonomētas 8,3 likmes pedagogu mērķdotācijā un Zeltiņu pagasta pārvaldei samazinātos izdevumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi pagastā dzīvojošajiem skolēniem uz vietas.
Analizēti arī zaudējumi šāda lēmuma rezultātā - astoņi skolotāji zaudētu darbu, skolēniem palielinātos attālums līdz tuvākajai skolai, pēdējo trīs gadu pašvaldības ieguldījums skolas ēkas sakārtošanā un apkārtnes labiekārtošanā netiktu izmantots izglītības nodrošināšanas mērķim, pagasts zaudētu vienu no svarīgākajām tā dzīves sastāvdaļām.
Otrs darba grupas priekšlikums ir veidot Mārkalnes pamatskolu kā Alūksnes vidusskolas filiāli, sākot ar šo mācību gadu. Darba grupa šo ieteikumu pamato ar to, ka pagastā dzīvojošo skolēnu skaits ir neliels un, ka tā nav guvusi pārliecību par faktisko skolēnu skaitu, kāds šajā skolā varētu būt jaunā mācību gada sākumā.
Tāpat darba grupa ieteica pašvaldībai līdz ar jaunā budžeta veidošanu apstiprināt kritērijus attiecībā uz mazo skolu pastāvēšanu nākotnē.
Deputāti diskutēja par izskanējušo informāciju un atzina, ka pieņemt lēmumu par kādas skolas slēgšanu ir ļoti grūti.
- Šis ir grūts lēmums, esmu bijis līdzīgā situācijā un to labi zinu. Gribu tikai aicināt kolēģus deputātus - ja lemsiet par skolas saglabāšanu, tad vajag plānot, lai tā izdzīvotu līdz mācību gada beigām, - sacīja novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins.
Komitejas priekšsēdētāja Sandra Zeltiņa sacīja, ka, ja pašvaldība izšķiras par lēmumu skolu slēgt, tad to labāk darīt šobrīd, domājot par skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem. Skolēniem vēl būs iespēja atrast citu mācību iestādi, skolotāji var meklēt darbu citā skolā vai pārkvalificēties.
- Ja vien varētu, mēs ļautu, lai visi strādā, bet diemžēl šobrīd esam grūtā situācijā, kad tieši mums ir jāpieņem šis smagais lēmums, - sacīja deputāte Marina Ramane.
Savu viedokli izteica arī darba grupas locekles – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore Daina Dubre – Dobre un Malienas pamatskolas direktore Ieva Baltā – Pilsētniece.
- Mārkalnes pamatskolai kļūt par Alūksnes vidusskolas filiāli būtu labs risinājums, jo šādā veidā bērniem tiktu nodrošināta iespēja iegūt izglītību turpat uz vietas, - sacīja Ieva Baltā – Pilsētniece.
Paredzams, ka ārkārtas sēde, kurā novada domes deputāti lems par iepriekš minētajiem jautājumiem, notiks augusta pirmajā nedēļā.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv