Atbalstīts projekts kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Alūksnes vidusskolā

28.01.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu saņēmis Alūksnes pilsētas domes iesniegtais projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošu kabinetu iekārtošana un materiālās bāzes nodrošināšana Alūksnes vidusskolā”.

Projekts paredz vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšanu Alūksnes vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu.
Alūksnes pilsētas domes attīstības nodaļas vadītājs Jānis Cīmiņš informē, ka projekts ir atbalstīts, bet divu nedēļu laikā tajā jāizdara daži precizējumi.
24 mēnešu laikā, kas paredzēti projekta norisei, Alūksnes vidusskolā plānots veikt ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas kabinetu renovāciju, izveidot 20 darbavietas darbam ar datoru, iegādāties mācību materiālus, iekārtas, aprīkojumu un tehnoloģijas ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas izglītības programmu īstenošanai, kā arī iegādāties mēbeles un pilnveidot bibliotēkas un mācību video fondus.
- Esam ļoti gandarīti, ka projekts ir atbalstīts, jo tas ļaus ievērojami uzlabot mācību procesu. Dabaszinātņu kabineti, ierīces laboratorijas darbu un demonstrējumu veikšanai skolā neatbilst mūsdienu prasībām, datori iegādāti 2000. gadā, skolas materiāli tehniskā bāze ir fiziski nolietojusies. Tabulas, kartes un globusi pārsvarā ir mazākumtautību valodā. Kvalitatīvas ķīmijas, bioloģijas, matemātikas, fizikas apguves iespēju nodrošināšanai skolai ir nepieciešams modernizēt un pilnveidot kabinetu materiāli tehnisko bāzi: ieviest modernas tehnoloģijas, iegādāties iekārtu aprīkojumu, datortehniku, nepieciešamo programmatūru, izveidot datu bāzi, pilnveidot bibliotēku, mācību video fondu un fonotēku. Ir vajadzīgs modernizēt eksakto zinību priekšmetu kabinetus, aprīkojot tos ar vajadzīgajām komunikācijām, ventilācijas sistēmu, elektropievadiem, ūdensvada, kanalizācijas un ugunsdrošības sistēmām atbilstoši priekšmetu specifikai, - skaidro Alūksnes vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja Līga Krūmiņa.
Projekta kopējās izmaksas ir 98 392 lati, 85% no tā jeb 83 633 latus finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 6% jeb Ls 5 904 ir valsts budžeta finansējums un 9% jeb 8 855 latus līdzfinansē pašvaldība.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv