Alūksnes vidusskolas vēstures jaunākais posms

05.02.2009.

Līga Krūmiņa, direktora pienākumu izpildītāja

Sakarā ar padomju armijas aiziešanu skolēni kopā ar vecākiem devās uz savām dzimtajām vietām: Ukrainu, Baltkrieviju, Krieviju un citur. Skolas pedagoģiskais kolektīvs mainījās, un darbu uzsāka jauni skolotāji. Alūksnes 2.vidusskola 1995.gadā iegūst jaunu nosaukumu - Alūksnes vidusskola. Skolā liela uzmanība tika pievērsta latviešu valodas apguvei. Direktore V.Zučika veic lielu darbu, tulkojot skolas dokumentus.

90. gadu beigas skolai ir liels pārbaudījumu laiks. Ugunsgrēks nopostīja daudzus kabinetus, sadega svarīgi dokumenti, izmirka grīdas un nosala visas puķes. Skolotāji atceras, ka šajā laikā problēmas ir bijušas ar radiatoriem un siltumu skolā. Skolēni mācījās koridoros, apvienotajās klasēs. Par spīti visam jauno gadu skolotāji sagaidīja ēdnīcā ar pašu sagatavotu teātra izrādi. Ar prieku šo izrādi noskatījās skolas skolēni.

1999.gads ir nozīmīgs ar to, ka Alūksnes vidusskolā tika atvērta pirmskolas grupiņa (grupas audzinātājas I.Tīlane un A.Millere), latviešu plūsmas viena pirmā klase
(klases audzinātāja S.Čibala (S.Ludviga)) un divas desmitās klases (klases audzinātājas I.Apsīte un I.Kaulakane).

2000.gadā darbu uzsāka direktore V.Puzule, un 2003.gadā direktoru atestācijā viņa iegūst augstāko profesionālās kvalifikācijas kategoriju.
Skolā palielinājās skolēnu skaits latviešu plūsmā.

Direktores vietniece T.Ševčenko pāriet strādāt uz citu skolu, un viņas vietā darbu uzsāk I.Līviņa. Kopā ar savu audzināmo klasi un viņu vecākiem skolotāja izveido tautisko deju kolektīvu „Varavīksne” ar mērķi piedalīties IX Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos. Nākamajā gadā skolotājas I.Lāces vadībā, apvienojot divas klases, tiek izveidota 3.-4.klašu „Varavīksnes” dejotāju grupa, kura arī piedalās IX Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.

2004.gadā par direktores vietnieci izglītības jomā sāk strādāt L.Krūmiņa. Šajā gadā notiek skolas akreditācija. Skola tiek akreditēta līdz 2010.gadam.
2005.gadā darbu skolā uzsāk jauns direktores vietnieks saimniecības jautājumos N.Strupiņš, jo saimniecības daļas vadītāja Ā.Sahņenko aiziet pensijā.

2006./2007. m.g. ir notikumiem un panākumiem bagāts. Apstiprināts skolotājas A.Ezeriņas rakstītais starptautiskais projekts „Tolerances mācīšana vienotā Eiropā”, dalībvalstis - Latvija, Lietuva, Rumānija, Zviedrija, Itālija. Konkursā „Vēro! Pamani! Rīkojies!” par izveidoto interneta blogu, veltītu vides problēmām, iegūta 1.vieta un iespēja 8 skolēniem un 2 skolotājām apmeklēt Parīzi, Disnejlendu. Skolēni aktīvi iesaistījās un iesaistās bateriju , elektrisko un elektronisko iekārtu un makulatūras vākšanā. Balvā iegūtais novusa galds, 10 galda spēles, piepūšamā laiva ir lieliska brīvā laika pavadīšanas iespēja visiem. Saņemta pateicība par piedalīšanos konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”, piedalījāmies starptautiskajā izstādē Ķīpsalā ar Alūksnes pils muižas parka stendu konkursa „Mežs un vēsture” ietvaros. Interneta konkursa „Virtuālās enciklopēdijas” ietvaros skolēni kopā ar skolotāju M.Semjonovu iepazina sava novada cilvēkus, pierakstīja viņu dzīves un atmiņu stāstus. Šī informācija lasāma internetā.

Šobrīd Alūksnes vidusskolā mācās 292 skolēni un strādā 31 pedagoģiskais darbinieks. Divi pedagogi šajā mācību gadā ieguvuši augstāko izglītību, skolā strādā 7 maģistri. Skolā jau otro psiholoģe D.Sliņķe sadarbojas ar klašu audzinātājiem, vecākiem un skolēniem.
Rudenī pieci klašu kolektīvi kopā ar savām audzinātājām L.Kašu, D.Alksni, I.Kaulakani, A.Ezeriņu, I.Lāci piedalījās tūrisma konkursā „Dodies šurp uz pasaules malu rūdīt raksturu savu”. Skolotājas I.Kaulakane un D.Kozule kopā ar skolēniem piedalījās Patriotiskās dzejas festivālā Salacgrīvā, kur organizatori atzinīgi novērtēja mūsu jauno dzejnieku darbus.
2009.gads Eiropā ir pasludināts par radošuma un inovāciju gadu. Skolā darbu ir uzsācis direktores vietnieks informātikas jautājumos G.Meisters. Īstenojam projektu „e-klase”, kas ļauj skolotājiem ietaupīt laiku, gatavojot dažādas atskaites , vecākiem ir iespēja operatīvi saņemt informāciju par bērna sekmēm un kavējumiem, arī skolēni jau ir novērtējuši „e-klases” iespējas, ieskatoties dienasgrāmatā uzdoto, ātrāk uzzinot vērtējumus pārbaudes darbos.
Gadu gaitā daudz kas ir mainījies un vēl mainīsies, būs jauni pārbaudījumi, jaunas iespējas, un, neskatoties uz visu, skolas kolektīvs optimistiski raugās nākotnē un ir gatavs pieņemt jaunus izaicinājumus, tā pilnveidojoties un attīstoties.

latviešu plūsmas viena pirmā klase (klases audzinātāja S.Čibala (S.Ludviga)) pēc deviņdesmitajiem gadiem.
pārstāvji no Alūksnes vidusskolas starptautiskā projekta „Tolerances mācīšana vienotā Eiropā” dalībvalsts Lietuvas pilsētā Kauņā.

 


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv