Par pieteikšanos pedagogu mērķstipendijām 2009./2010.gadam.

11.08.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Saskaņā ar 30.04.2008. Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju fonda un Alūksnes rajona padomes Izglītības pārvaldes noslēgtā sadarbības līguma Nr.09-02/2/2008-2 (vienošanās 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 „Par sadarbību Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”papildinājuma1.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros īstenošanā”) 2.2.punktu, Alūksnes rajona padomes Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos pedagogu mērķstipendijām 2009./2010. mācību gadam līdz 2009.gada 26.augustam.

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 5. februāra noteikumiem Nr.71 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" īstenošanas kārtību" (turpmāk tekstā – Noteikumi) mērķstipendija ir stipendija, kuru piešķir prioritārā mācību priekšmeta pedagogam attiecīgās studiju programmas apgūšanas, pētniecības darba vai radošā darba atbalstam.

Prioritārie mācību priekšmeti ir:

1. fizika;
2. ķīmija;
3. bioloģija;
4. dabaszinības;
5. matemātika;
6. informātika;
7. svešvaloda ( kāda no Eiropas Savienības Ekonomikas zonas valsts oficiālajām valodām - angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, īru, islandiešu, lietuviešu, maltiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda).


Uz mērķstipendiju var pretendēt pedagogs:

1) kurš vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vismaz 12 kontaktstundas nedēļā un apgūst prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā (Noteikumu 11.1. p.)
2) kurš ir ieguvis noteiktā prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā, māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē vismaz 9 kontaktstundas nedēļā un papildus darbam veic 4 pētniecības vai radošā darba uzdevumus (Noteikumu 11.2.p. ).

Studējošajiem pedagogiem (Noteikumu 11.1.p. ):

1. Iesniegums( pēc noteiktas formas – 2.pielikums);
2. Izziņa no augstskolas studējošiem pedagogiem, kurā ir minēts studiju programmas nosaukums, kurā studē, studiju gads, semestris un norādīta iegūstamā prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālā kvalifikācija;
3. Direktora apstiprināta izziņa ar plānoto prioritāro mācību priekšmetu kontaktstundu skaitu 2009./2010. mācību gadam;
4. CV (lūdzam norādīt arī e-pasta adresi);
5. Līgumam nepieciešamā informācija (4.pielikums).

Pedagogiem (Noteikumu 11.2.p. ):

1. Iesniegums( pēc noteiktas formas – 2.pielikums);
2. CV (lūdzam norādīt arī e-pasta adresi);
3. Izvērsts darba plāns (pēc noteiktas formas – 3.pielikums) – pedagoga pētniecības vai radošā darba uzdevumi, kas tiks veikti papildus jau apmaksātajiem darba pienākumiem. Darba plāns tiek saskaņots ar izglītības iestādes vai metodiskās apvienības vadītāju.
4. Direktora apstiprināta izziņa ar plānoto prioritāro mācību priekšmetu kontaktstundu skaitu 2009./2010. mācību gadam;
5. Līgumam nepieciešamā informācija (4.pielikums).

Dokumentus iesniegt Alūksnes rajona padomes izglītības pārvaldē V.Zučikai līdz 2009.gada 26.augustam plkst.17.00. Adrese: 405.kabinets, Dārza ielā 11, Alūksnē.

Papildinformācija par pieteikšanos mērķstipendijām pie projekta koordinatores V.Zučikas (t.64381493)

1.pielikums Direktora apstiprināta izziņa ar plānoto prioritāro mācību priekšmetu kontaktstundu skaitu 2009./2010.m.g.

2.pielikums Iesniegums

3.pielikums Izvērsts darba plāns

4.pielikums Līgumam nepieciešamā informācija

Veidlapas un cita informācija pieejama arī IZM Studiju fonda mājas lapā www.sf.gov.lv


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv