ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2017. gada 28. jūnijā, plkst. 11:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par grozījumu izdarīšanu Veclaicenes pagasta padomes 2009. gada 26. marta lēmumā Nr.4/6 “Par zemes lietojuma tiesību izbeigšanu un nomas līguma noslēgšanu”.
2. Par cirsmu “Naimās” un “Lazdiņu mežā”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 025 4020, Uzvaras ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3674 002 0103 “Smilgas”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
5. Par 26.05.2016. Alūksnes novada domes lēmuma Nr.172 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Stāvlaukums”, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu” atcelšanu.
6. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
7. Par grozījumu Alūksnes Mūzikas skolas nolikumā.
8. Par Jaunlaicenes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
9. Par Alūksnes novada domes 20.12.2012. lēmuma Nr.434 “Par maksas apmēra noteikšanu traktortehnikas pakalpojumiem Alūksnes novadā Zeltiņu pagastā” atcelšanu.
10. Par Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmuma Nr.439 “Par Alūksnes novada pagastu pārvalžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem” atcelšanu.
11. Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam “Stipro skrējiens Ilzenē 2017”.
12. Par piedalīšanos projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.
13. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 7.Siguldas kājnieku pulka kritušo karavīru pieminekļa atjaunošanai.
14. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 429 “Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”.
15. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmumā Nr. 138 “Par projekta prioritātes noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”.
16. Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai.
17. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmumā Nr.135 “Par aizņēmumu projekta “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai”.
18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
19. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” izdošanu.
20. Par apstrīdēto Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Būvvalde” 2017. gada 8. maija lēmumu Nr.BUV/3-14/17/12.
21. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.05.2017. lēmumā Nr.158 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011. - 2017. Investīciju plāna 2015.-2017. gadam aktualizēšanu”.
22. Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Bambāļi – Tortuži – Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”.
23. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
24. Par darba attiecību izbeigšanu ar B.ANDRANOVU.
25. Par darba attiecību izbeigšanu ar Elvīru AIZUPI.
26. Par deputātu ievēlēšanu pastāvīgajās komitejās.
27. Par Alūksnes novada vēlēšanu komisiju.
28. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Zemes lietu komisija” nolikumā.
29. Par Zemes lietu komisijas sastāva apstiprināšanu.
30. Par Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
31. Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu.
32. Par grozījumiem Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumā.
33. Par Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
34. Par Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
35. Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu.
36. Par Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
37. Par Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu.
38. Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Licencēšanas komisija” nolikuma apstiprināšanu.
39. Par Licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
40. Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu.
41. Par Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmuma Nr.407 “Par Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu.
42. Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv