ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2017. gada 27. jūlijā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par dzīvojamās mājas “Vīteri”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. 15 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 2. Par dzīvojamās mājas “Kolberģis 10”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. 6 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par dzīvojamās mājas “Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. 9 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma “Čonku skola”, Ilzenē, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā kopīpašuma domājamās daļas atsavināšanu.
 5. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Alūksnes novadā.
 6. Par pilnvarojuma atsaukšanu.
 7. Par pilnvarojumu.
 8. Par Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošo noteikumu Nr. 4/2017 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” precizēšanu.
 9. Par Alūksnes novada domes 2017. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr. 9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā” precizēšanu.
 10. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada pašvaldības 23.12.2015. noteikumos Nr. 5/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurā Alūksnes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzību”.
 11. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” un SIA “RŪPE” reorganizācijas uzsākšanu.
 12. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās īpašuma – siltumapgādes ražošanas  un pārvades tehnoloģisko iekārtu Jaunlaicenes un Mālupes pagastos, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 13. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās īpašuma - ūdenssaimniecības tehnoloģisko iekārtu Malienas un Liepnas pagastos, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 14. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr. 272 “Par piedalīšanos projektā “Proti un Dari!””.
 15. Par Alūksnes novada pašvaldības pārstāvību Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē.
 16. Par Ziemeru pamatskolas direktoru.
 17. Par Pededzes pagasta pārvaldes struktūrvienības “Pededzes muzejs” likvidāciju.
 18. Par Alūksnes novada domes 28.05.2015. lēmuma Nr. 185 “Par maksas pakalpojumu noteikšanu Liepnas internātpamatskolā” atcelšanu.
 19. Par Alūksnes novada pašvaldības delegātiem Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” 28. kongresā
 20. Par dalības maksu sacensībām “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā”.
 21. Par atļauju Aritai PRIŽAVOITEI savienot amatus.
 22. Par atļauju Inesei RANDAI savienot amatus.
 23. Par atļauju Evitai ŅEDAIVODINAI savienot valsts amatpersonas amatus.
 24. Par atļauju Ingrīdai RIBOZOLAI savienot amatus.
 25. Par atļauju Zigmāram MAZULIM savienot amatus.
 26. Par atļauju Ārim KREICIM savienot amatus.
 27. Par atļauju Jurim BALANDIM savienot amatus.
 28. Par atļauju Mārai KOVAĻENKO savienot valsts amatpersonas amatus.
 29. Par atļauju Marutai KAULIŅAI savienot amatu.
 30. Par atļauju Inārai KAPULINSKAI savienot amatu.
 31. Par atļauju Sanitai EGLĪTEI savienot amatu.
 32. Par atļauju Valentīnai FEDOTOVAI savienot amatu.
 33. Par atļauju Agnesei FORSTEREI savienot amatus.
 34. Par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”.
 35. Par projektu “Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens – Sebežnieki”,  “Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Maliena pagastā, Alūksnes novadā.
 36. Par projektu “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mālupe-Purmala” pārbūve”.
 37. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 423 “Par Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 38. Par Bejas novadpētniecības centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 39. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu.
 40. Par dalības maksas apstiprināšanu.
 41. Par aizņēmumu projekta “Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve” īstenošanai.
 42. Par aizņēmumu multifunkcionālas komunālās mašīnas iegādei.
 43. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem skolēnu pārvadājumu autobusa remontam.
 44. Par līdzekļu izdalīšanu Malienas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
 45. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes Kultūras centram.
 46. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nekustamā īpašuma uzturēšanai.
 47. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem dūmvada nomaiņai.
 48. Par īpašumu.
 49. Par zemes gabla daļas Skolas ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā apbūves tiesību nodošanu VAS “Ceļu satiksmes direkcija”.
 50. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”” izdošanu.
 51. Par projektu “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2. kārta)”.
 52. Par grozījumiem 29.10.2015. Alūksnes novada domes lēmumā Nr. 351 “Par maksas pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namiem”.
 53. Par grozījumiem Sociālās aprūpes centra “Alūksne” nolikumā.
 54. SLĒGTĀ DAĻA.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv