ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2017. gada 27. aprīlī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes pilsētas zemes komisijas 2001. gada 18. decembra lēmumā “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu”.
 2. Par Alūksnes rajona Alsviķu pagasta padomes 2005. gada 21. decembra lēmuma Nr.14, 16.p “Par zemes lietošanas tiesību maiņu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 015 0037, “Grantiņi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3656 008 0165, “Melzobi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0266, “Meisteri”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu ielā 7-50, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi”- 16, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par 26.08.2010. Alūksnes novada domes lēmuma Nr.482 “Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma - apbūvēta zemesgabala Rožu ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā sagatavošanu atsavināšanai” atcelšanu.
 9. Par 15.10.2009. Alūksnes novada domes lēmuma Nr.251 “Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma - neapbūvēta zemesgabala “Torņos”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā sagatavošanu atsavināšanai” atcelšanu.
 10. Par 30.07.2015. domes lēmuma Nr. 230 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu” atcelšanu.
 11. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma “ceļš Aizupītes – Strautiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošās iznženierbūves nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
 13. Par nekustamā īpašuma “ceļš Ploskums – Sarkanīte”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošās iznženierbūves nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
 14. Par pirmpirkuma tiesībām.
 15. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Merķeļa ielā 19A, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 16. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Helēnas ielā 28, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 17. Par Alūksnes novada domes 2017. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā” precizēšanu.
 18. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Alūksnes novada teritorijas, būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas noteikumi” izdošanu.
 19. Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu.
 20. Par atļauju Madarai SILDEGAI savienot valsts amatpersonas amatu.
 21. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim “Līgotņos 2”- 1, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā.
 22. Par Alūksnes novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normām.
 23. Par grozījumu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” nolikumā.
 24. Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektiem.
 25. Par dalības maksas apstiprināšanu.
 26. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
 27. Par Alūksnes novada domes 23.02.2017. lēmuma Nr.42 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” precizēšanu.
 28. Par aizņēmumu projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta” īstenošanai.
 29. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem un aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai.
 30. Par aizņēmumu procentu likmju maiņu.
 31. Par aizņēmumu projekta “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai.
 32. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”” izdošanu.
 33. Par Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv