ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2017. gada 26.janvārī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3672 003 0115, “Rudzīši”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 007 0122, “Dūres”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 38-33, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu. 
 4. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
 5. Par 23.12.2015. domes lēmuma Nr. 392 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Izgāztuve”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu” atcelšanu.
 6. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
 7. Par ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2017.-2019. gadam apstiprināšanu.
 8. Par plānoto projektu “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā”.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada 28.aprīļa noteikumos Nr.1/2016 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu un stāvēšanu Alūksnes Pilssalā, Alūksnes Muižas parkā, Tempļakalna parkā un Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos”.
 10. Par pašvaldības aģentūras “ALJA” 2017. gada darba plāna apstiprināšanu.
 11. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” darba plāna 2017. gadam apstiprināšanu.
 12. Par Alūksnes novada domes 2016. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr.24/2016 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” precizēšanu.
 13. Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem.
 14. Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieaugušai personai institūcijā nodrošināšanu.
 15. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.05.2016. lēmumā Nr.182 “Par pašvaldības funkciju organizēšanu”.
 16. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 428 “Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 17. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Alūksnes novadā.
 18. Par dalības maksas apstiprināšanu. 
 19. Par aizņēmumu projekta “Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā” īstenošanai.
 20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 21. Par darba attiecību izbeigšanu ar Maritu OLDERI. 
 22. Par Alūksnes muzeja direktoru.
 23. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Tempļakalna ielas pārbūves pabeigšanai.
 24. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Multifunkcionālas servisa ēkas nomas telpu mēbeļu un funkcionālā aprīkojuma iegādei.
 25. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem automašīnas iegādei.
 26. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr.3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
 27. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam” izdošanu.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv