ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2017. gada 24. augustā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0093, “Censoņi”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3652 005 0202 “Stūrīši”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 4. Par pilnvarojumu.
 5. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” izdošanu.
 6. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” izdošanu.
 7. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 8. Par saistošo noteikumu Nr.__/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 9. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā””.
 10. Par Stipendiju piešķiršanas komisijas izveidošanu.
 11. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.2/2016 “Stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums”.
 12. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr.308 “Par komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu”.
 13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr.288,,Par noteikumu Nr.3/2016 „Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
 14. Par pārstāvja deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs.
 15. Par izglītojamo neuzņemšanu Liepnas vidusskolas 10. klasē.
 16. Par piedalīšanos projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība”.
 17. Par grozījumiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas nolikumā.
 18. Par Alūksnes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa pagarināšanu.
 19. Par Alūksnes novada vidusskolas maksas pakalpojumiem.
 20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.09.2015. lēmumā Nr.303 “Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 21. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
 22. Par nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3694 001 0006 daļas īslaicīgu nomu.  
 23. Par “Lāzertags” inventāru.
 24. Par grozījumu 2012. gada 24. maija Alūksnes novada domes lēmumā Nr. 188 „Par siltumapgādes maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā”.
 25. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.11.2016. lēmumā Nr.380 “Par projektu “Disku golfs Mežiniekos””.
 26. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem projektam “Disku golfs Mežiniekos”.
 27. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes novada pašvaldības policijai.
 28. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Strautiņu pamatskolai.
 29. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem pontonu laipas papildus enkurošanai.
 30. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Veclaicenes pagastā.
 31. Par līdzekļu piešķiršanu kanalizācijas sistēmas izbūvei.
 32. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
 33. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”.
 34. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
 35. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.
 36. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē "Pūcīte"
 37. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.
 38. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunlaicenes sākumskolā.
 39. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Pededzes pamatskolā.
 40. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā.
 41. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā.
 42. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ilzenes pamatskolā.
 43. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā.
 44. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā.
 45. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Liepnas vidusskolā.
 46. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Liepnas internātpamatskolā.
 47. Par Alūksnes novada domes 27.01.2011. lēmuma Nr.21 “Par ēdināšanas maksas noteikšanu Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iesādēs” atcelšanu.
 48. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu.
 49. Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv