ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2017. gada 23. martā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 002 0068, “Lazdas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 002 0079, “Loki”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3656 010 0186, “Zaļumi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0167, “Skabīši”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā,  atsavināšanu
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala “Sili”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 002 0238 atsavināšanu
 6. Par cirsmu “Medņukalnos”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu
 7. Par dzīvojamās mājas „Lejas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.2 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 8. Par dzīvojamās mājas „Vētras”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.1 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 9. Par dzīvojamās mājas „Vētras”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.6 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 10. Par 29.10.2015. Alūksnes novada domes lēmuma Nr.331 “Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 025 4019 Zemgales ielā 20, Alūksnē, Alūksnes novadā ½ domājamās daļas atsavināšanu” atcelšanu
 11. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Medību koordinācijas komisija” locekļu sastāvā
 12. Par atļauju Ārim KREICIM savienot amatus
 13. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Annas pagastā
 14. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Veclaicenes pagastā
 15. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Alsviķu pagastā
 16. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Pededzes pagastā
 17. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Zeltiņu pagastā
 18. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Jaunannas pagastā
 19. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2017. gadam Kalncempju pagastā
 20. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu
 21. Par grozījumiem Alūksnes Muižas parka attīstības darbības stratēģijā 2016-2025. gadam
 22. Par saistošo noteikumu Nr. _/2017 „Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu
 23. Par saistošo noteikumu Nr. _/ 2017„Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”” izdošanu
 24. Par līdzfinansējumu biedrībai „Dr. A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs” projekta realizācijai
 25. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes Invalīdu biedrība” projekta realizācijai
 26. Par līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas Neredzīgo biedrība” projekta realizācijai
 27. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” projekta realizācijai
 28. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada attīstībai” projekta realizācijai
 29. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna”” projekta realizācijai
 30. Par līdzfinansējumu biedrībai „Pededzes Nākotne”
 31. Par līdzfinansējumu Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrībai „Sudrabs”
 32. Par līdzfinansējumu biedrībai “Sidraba pavediens”
 33. Par līdzfinansējumu Alūksnes evaņģēliski luteriskai draudzei
 34. Par līdzfinansējumu biedrībai “Kultūras izglītības centrs “Stili”
 35. Par līdzfinansējumu Latviešu – igauņu kultūras biedrībai “Stīga - Keel”
 36. Par līdzfinansējumu biedrībai „Sporta klubs Zeltiņi” projekta realizācijai
 37. Par līdzfinansējumu biedrībai „Remis” projekta realizācijai
 38. Par līdzfinansējumu draudzes „Zeltiņu evaņģēliski luteriskā draudze” projekta realizācijai
 39. Par līdzfinansējumu biedrības „Nāc pretim” projekta realizācijai
 40. Par līdzfinansējumu biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” projekta realizācijai
 41. Par grozījumu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” nolikumā
 42. Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Annas pagastā
 43. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu
 44. Par multifunkcionālas komunālās tehnikas iegādi
 45. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 435 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
 46. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”” izdošanu.
 47. Par kopīga sadarbības projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” stratēģiju.
 48. Par Alūksnes novada domes deputātu sastāvu.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv