ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2017. gada 23. februārī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 003 0092, “Orloši”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi”- 23, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr. _/2017„Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu.
4. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.3/2017 „Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā” izdošanu.
5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.11.2016. lēmumā Nr.380 “Par projektu “Disku golfs Mežiniekos”.
6. Par piedalīšanos projektā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
7. Par projektu “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”.
8. Par projektu „Radošā potenciāla skola”.
9. Par projektu „Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.
10. Par projektu „Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.
11. Par projektu „Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”.
12. Par projektu „Zandartu pavairošana Indzera ezerā”.
13. Par projektu „Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”.
14. Par projektu „Zandartu pavairošana Sudala ezerā”.
15. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
17. Par grāmatas „Rūgtais vērmeļu kauss” izdošanu un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
18. Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju.
19. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.01.2017. lēmumā Nr. 13 “Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem”.
20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.419 “Par cirsmu Rūpniecības ielā 12 un Ganību ielā 29, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu”.
21. Par nedzīvojamo telpu nomu Valsts ieņēmumu dienestam.
22. 1.variants: Par nekustamo īpašumu nomu.
2.variants: Par nekustamo īpašumu iegādi.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv