http://www.aluksne.lv/Veclaicene

Veclaicenes pagasta teritorijas plānojums

Pirmā daļa Apraksts

Otrā daļa Veclaicenes pagasta apbūves noteikumi

ESOŠĀ IZMANTOŠANA


GALVENĀS AIZSARGJOSLAS


TERITORIJAS ATĻAUTĀ (PLĀNOTĀ) IZMANTOŠANA