http://www.aluksne.lv/Pašvaldības saistošie noteikumi


Saistošo noteikumu Nr.

Saistošie noteikumi
(aktuālā konsolidētā redakcija)

Saistošo noteikumu
grozījumi

2017.gads
15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 01.11.2018.)
 
20/2017 “Saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 01.01.2018.)
 
19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi”
(spēkā no 30.11.2017.)
 
18/2017 Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem
Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs

(spēkā no 05.10.2017.)
 
13/2017 Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
(spēkā no 05.10.2017.)
 
4/2017 Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi
(spēkā no 02.08.2017.)


09/2017 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā
(spēkā no 02.08.2017.)


10/2017 Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
(spēkā no 06.07.2017.)


3/2017 Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā
(spēkā no 04.05.2017.)


1/2017 Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam
(spēkā no 31.01.2017.)

Nr.6/2017 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam””
(spēkā no 30.03.2017.)


Nr.8/2017 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam""

(spēkā no 27.04.2017.)

Nr.11/2017 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”"

Nr.12/2017 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”"

Nr.23/2017 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”"

2016.gads
24/2016

Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā

(Spēkā no 02.02.2017.)23/2016 Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
(spēkā no 29.12.2016.)

19/2016 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā
(spēkā no 01.01.2017.)
17/2016 Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā
(spēkā no 01.01.2017.)
12/2016 Par Alūksnes novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo
noteikumu Nr. 22/2012 “Alūksnes novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem

(spēkā no 02.06.2016.)
11/2016 Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” maksas pakalpojumiem
(spēkā no 01.07.2016.)
9/2016 Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu
(spēkā no 02.06.2016.)
6/2016 Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā
(spēkā no 04.05.2016.)
4/2016 Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā
(spēkā no 01.04.2016.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/2017 Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”
(spēkā no 05.10.2017.)
2/2016
Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

(spēkā no 03.03.2016.)
5/2016
Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam

(spēkā no 01.02.2016.)
2015.gads
21/2015 Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā
(spēkā no 01.07.2016.)
17/2015 PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBU ALŪKSNES NOVADĀ
(spēkā no 03.12.2015.)


14/2015 „Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”
(spēkā no 11.11.2015.)


20/2015 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.20/2015
"Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā"
(spēkā no 01.01.2016.)

„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”

Nr.22/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”” izdošanu

Nr.15/2016

"Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā""

Spēkā no 03.08.2016.

7/2015 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alūksnes novada teritorijā"
(spēkā no 30.04.2015.)


4/2015

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2015 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam"


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2015

Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2015
Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19/2015 Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2015 Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.24/2015
Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”
 

 


2014.gads
24/2014 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai"
(spēkā no 04.02.2015.)

"Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai"
(spēkā no 04.02.2015.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2016
Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”
(spēkā no 03.03.2016.)

14/2014 "Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai"
(spēkā no 03.07.2014.)

Pirmā redakcija SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2014

"Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai"

(spēkā no 03.07.2014.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2015

"Grozījumi Alūksnes novada domes 2014.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”"


(spēkā no 02.07.2015.)

Saistošie noteikumi Nr.22/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr. 14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai” (spēkā no 29.12.2016.)

Saistošie noteikumi Nr.5/2017

"Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”" (spēkā no 04.05.2017.)

13/2014 "Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām"
(spēkā no 03.07.2014.)

 

12/2014 "Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu"
(spēkā no 03.07.2014.)

 

7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 30.04.2014.)

 

2/2014 "Par neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību"
(spēkā no 03.04.2014.)

 

1/2014 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014. gadam"
(spēkā no 24.01.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.5/2014 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014. gadam""
(spēkā no 01.03.2014.)

2013.gads
49/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"
(spēkā no 06.02.2014.)
 
47/2013 "Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs"
(spēkā no 19.12.2013.)
"Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs"
(spēkā no 19.12.2013.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.25/2014
"Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.47/2013 „Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs"”
(spēkā no 23.12.2014.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos
noteikumos Nr.47/2013 „Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”"

(spēkā no 02.07.2015.)

45/2013 "Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā"
(spēkā no 01.01.2014.)
 
43/2013 "Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.25/2010 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem"
(spēkā no 06.02.2014.)
 
42/2013 "Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.24/2010 „Par Alūksnes novada zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” atzīšanu par spēku zaudējušiem"
(spēkā no 01.01.2014.)
 
39/2013 "Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi"
(spēkā no 06.02.2014.)
 
32/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” maksas pakalpojumiem"
(spēkā no 01.01.2014.)
 
31/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi"
(spēkā no 01.04.2015.)

Pirmā redakcija "Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi"
(spēkā no 01.01.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.9/2014 "Par saistošo noteikumu Nr.9/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu"
(spēkā no 01.01.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.5/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”"
(spēkā no 01.04.2015.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2016

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”


(spēkā no 03.03.2016.)


Saistošie noteikumi Nr.14/2016 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”"
(spēkā no 02.06.2016.)

Saistošie noteikumi Nr.2/2017 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”
(spēkā no 30.03.2017.)

30/2013 "Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” NOLIKUMS"
(spēkā no 01.01.2014.)
 
18/2013 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums"
(spēkā no 27.07.2013.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.18/2013 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums"
(spēkā no 27.07.2013.)

Saistošie noteikumi Nr.27/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums""
(spēkā no 28.09.2013.)

Saistošie noteikumi Nr.36/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums""
(spēkā no 29.10.2013.)

Saistošie noteikumi Nr.48/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums""
(spēkā no 30.11.2013.)

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” (Spēkā no 26.08.2017.)

15/2013 "Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā"
(spēkā no 29.07.2013.)
 
14/2013 "Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” NOLIKUMS"
(spēkā no 01.01.2014.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.14/2013 "Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” NOLIKUMS"
(spēkā no 01.01.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.50/2013
"Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikums”"
(spēkā no 06.02.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.10/2016
"Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” nolikums"
(spēkā no 02.06.2016.)
5/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2013.gadam"
(spēkā no 02.02.2013.)
 
2012.gads
32/2012 "Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)"
(spēkā no 21.12.2012.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.32/2012 "Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)"
(spēkā no 21.12.2012)


Saistošie noteikumi Nr.24/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)""
(spēkā no 01.01.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.23/2014 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada
22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem
(pasākumiem)”"

(Spēkā no 04.12.2014.)
31/2012 "Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā"
(spēkā no 07.02.2013.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.31/2012 "Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā"
(spēkā no 07.02.2013.)

Saistošie noteikumi Nr.25/2013 „Grozījums Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.31/2012 „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā””
(spēkā no 01.01.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.11/2015 Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.31/2012 „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā”
(spēkā no 01.09.2015.)


11/2012 "Par Alūksnes novada budžetu 2012. gadam"
(spēkā no 01.03.2012.)
5/2012 "Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Alūksnes novada pašvaldībā"
(spēkā no 01.03.2012.)
 
2011.gads
23/2011 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs"
(spēkā no 05.10.2011.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.23/2011 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs"
(spēkā no 05.10.2011.)

Saistošie noteikumi Nr.28/2013 „Grozījums Alūksnes novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.23/2011 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs”
(spēkā no 05.12.2013.)
14/2011 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā"
(spēkā no 02.06.2011.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.14/2011 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā"
(spēkā no 02.06.2011.)

Saistošie noteikumi Nr.24/2011 "Grozījumi Alūksnes novada domes 28.04.2011. saistošajos noteikumos Nr. 14/2011 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā""
(spēkā no 01.10.2011.)

Saistošie noteikumi Nr.3/2012 "Grozījumi Alūksnes novada domes 28.04.2011. saistošajos noteikumos Nr. 14/2011 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā""
(spēkā no 01.03.2012.)

Saistošie noteikumi Nr.13/2012 "Grozījumi Alūksnes novada domes 28.04.2011. saistošajos noteikumos Nr. 14/2011 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā""
(spēkā no 01.05.2012.)

Saistošie noteikumi Nr.7/2013 Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”

(spēkā no 30.05.2013.)

Saistošie noteikumi 26/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 05.12.2013.)

Saistošie noteikumi 15/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada
28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 03.09.2014.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2014

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos

noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” 

(spēkā no 02.10.2014.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.28/2014

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”” 

(spēkā no 04.02.2015.)SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”

(spēkā no 04.03.2015.)

 

11/2011 „Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Alūksnes novadā”
(spēkā no 02.06.2011.)
 
9/2011 "Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā"
(spēkā no 04.05.2011.)

Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.9/2011 "Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā" (spēkā no 04.05.2011.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.9/2011 „Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā"

(spēkā no 04.03.2015.)

 
2010.gads
42/2010

"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Alūksnes


novadā"

(spēkā no 23.10.2010.)

 
36/2010 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā"
(spēkā no 23.10.2010.)

Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.36/2010 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā"
(spēkā no 23.10.2010.)Saistošie noteikumi Nr.41/2010 "Grozījumi Alūksnes novada domes 26.08.2010.
saistošajos noteikumos Nr. 36/2010 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”"

(spēkā no 23.10.2010.)Saistošie noteikumi Nr.19/2011 "Grozījumi Alūksnes novada domes 26.08.2010.
saistošajos noteikumos Nr. 36/2010 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”"

(spēkā no 05.10.2011.)Saistošie noteikumi Nr.12/2012 "Grozījumi Alūksnes novada domes 26.08.2010.
saistošajos noteikumos Nr. 36/2010 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”"

(spēkā no 01.05.2012.)35/2010 "Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā"
(spēkā no 01.11.2010.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.35/2010 "Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā"
(spēkā no 23.10.2010.)

Saistošie noteikumi Nr.40/2010 Grozījumi Alūksnes novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr. 35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”
(spēkā no 23.10.2010.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” (spēkā no 04.03.2015.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2015 Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā” (spēkā no 01.09.2015.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2016 Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”
(spēkā no 04.05.2016.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2016 Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā” (spēkā no 01.11.2016.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/2017 Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 35/2010 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā” (spēkā no 05.10.2017.)
32/2010 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Alūksnes novadā"
(spēkā no 29.09.2010.)
 
27/2010 "Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Alūksnes novadā"
(spēkā no 29.09.2010.)
 
11/2010 "Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem"
(spēkā no 01.09.2010.)

Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.11/2010 "Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem"
(spēkā no 01.09.2010.)

Saistošie noteikumi Nr.39/2010 "Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem"
(spēkā no 23.10.2010.)

Saistošie noteikumi Nr.29/2011 "Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem""
(spēkā no 01.12.2011.)

Saistošie noteikumi Nr.26/2012 "Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem""
(spēkā no 01.11.2012.)

Saistošie noteikumi Nr.3/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem""
(spēkā no 07.03.2013.)

Saistošie noteikumi Nr.20/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem""
(spēkā no 01.01.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.19/2014

Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada  18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 ,,Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”

(spēkā no 02.10.2014)


5/2010 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā"
(spēkā no 27.03.2010.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.5/2010 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā"
(spēkā no 27.03.2010.)

Saistošie noteikumi Nr.9/2012 "Grozījumi Alūksnes novada domes 21.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 5/2010 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā""
(spēkā no 01.05.2012.)

Saistošie noteikumi Nr.11/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 21.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 5/2010 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā""
(spēkā no 04.07.2013.)

Saistošie noteikumi Nr.21/2013 "Grozījums Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā""
(spēkā no 01.01.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.6/2014 “Grozījums Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”
(spēkā no 30.04.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.6/2015 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā””
(spēkā no 30.04.2015.)

2/2010 "Par licenču izsniegšanas kārtību vieglo taksometru pārvadājumiem Alūksnes novadā"
(spēkā no 01.04.2010.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.2/2010 "Par licenču izsniegšanas kārtību vieglo taksometru pārvadājumiem Alūksnes novadā" (spēkā no 01.04.2010.)

Saistošie noteikumi Nr.10/2010 "Grozījumi Alūksnes novada domes 21.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2/2010 „Par licenču izsniegšanas kārtību vieglo taksometru pārvadājumiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 01.04.2010.)
     
2009.gads
8/2009 "Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alūksnes novadā"
(spēkā no 13.11.2009.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.8/2009 "Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alūksnes novadā"
(spēkā no 13.11.2009.)

Saistošie noteikumi Nr.12/2009 "Grozījumi Alūksnes novada domes 17.09.2009.
saistošajos noteikumos Nr. 8/2009 "Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alūksnes novadā""

(spēkā no 13.11.2009.)

Saistošie noteikumi Nr.18/2009 "Grozījumi Alūksnes novada domes 17.09.2009.
saistošajos noteikumos Nr. 8/2009 "Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alūksnes novadā""

(spēkā no 13.12.2009.)

Saistošie noteikumi Nr.21/2010 "Grozījumi Alūksnes novada domes 17.09.2009.
saistošajos noteikumos Nr. 8/2009 "Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alūksnes novadā""

(spēkā no 30.06.2010.)